20

Pơhơmutu Kơ Ƀing Mơnuih Mă Bruă Amăng Đang Boh Kơƀâo

1Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Tơlơi yom pơphan ƀing ană plei Dêh Čar Ơi Adai či jing hrup hăng sa čô khua đang boh kơƀâo anŭn tơbiă nao pơ anih sĭ mơnia mơ̆ng ưm mơguah kiăng kơ iâu apăh mơnuih nao mă bruă amăng đang boh kơƀâo ñu. 2Pô khua anŭn tŭ ư kla kơ ƀing gơñu tui hăng tơlơi arăng juăt apăh, jing sa prăk denarius sa hrơi, laih anŭn ñu pơkiaŏ ƀing gơ̆ nao mă bruă amăng đang boh kơƀâo ñu yơh.
3“Tơdang ƀơi mông yang hrơi đĭ glông laih, ñu tơbiă dơ̆ng pơ anih sĭ mơnia anŭn, ñu ƀuh đơđa mơnuih dŏ dơ̆ng pơ anŭn ƀu hơmâo bruă ngă ôh. 4Tui anŭn, ñu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ƀing gih ăt nao mă bruă bĕ amăng đang boh kơƀâo kâo, kâo či kla kơ ƀing gih djơ̆ tui hăng nua arăng apăh yơh.’ 5Laih anŭn ƀing gơñu nao mă bruă mơtam yơh.
 “Tơdang ƀơi mông yang hrơi dơ̆ng laih anŭn ƀơi mông yang hrơi klăm ƀiă, pô khua anŭn ăt tơbiă nao ngă tui hăng anŭn dơ̆ng mơ̆n.
6Giŏng kơ anŭn, ƀơi mông jĕ truh kơ klăm laih, ñu tơbiă nao dơ̆ng pơ anih sĭ mơnia laih anŭn ăt ƀuh đơđa ƀing pơkŏn dơ̆ng dŏ pơ anŭn. Ñu ƀuăh kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Yua hơget ƀing gih dŏ dơ̆ng pơ anai abih hrơi ƀu mă bruă ôh lĕ?’
7“Ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ pô khua anŭn, ‘Yuakơ ƀu hơmâo hlơi apăh ƀing gơmơi kiăng kơ mă bruă ôh.’
 “Pô khua anŭn laĭ kơ ƀing gơñu, ‘Tơdah tui anŭn, ƀing gih ăt nao mă bruă bĕ amăng đang boh kơƀâo kâo.’
8“Tơdang truh pơ klăm laih, pô khua đang anŭn laĭ kơ pô wai đang ñu tui anai, ‘Iâu rai bĕ ƀing mă bruă laih anŭn kla brơi bĕ prăk kơ ƀing gơñu, samơ̆ ngă bĕ čơdơ̆ng mơ̆ng pô kâo iâu apăh hơnăl tuč hlŏng truh kơ pô kâo iâu apăh blung hlâo.’
9“Ƀing hơmâo mă bruă laih mơ̆ng mông jĕ truh kơ klăm rai laih anŭn rĭm čô ƀing gơñu tŭ mă sa prăk. 10Tui anŭn, ƀing hơmâo mă bruă laih mơ̆ng mơguah, ƀing gơñu pơmĭn gơñu pô či hơmâo lu hloh; samơ̆ rĭm čô ƀing gơñu ăt tŭ mă sa prăk kar hăng ƀing pơkŏn mơ̆n. 11Tơdang ƀing gơñu tŭ mă laih, ƀing gơñu čơdơ̆ng pơhiăp brŏk kơ khua đang anŭn laih anŭn laĭ tui anai, 12‘Ƀing anŭn kơnơ̆ng mă bruă sa mông đôč samơ̆ ih ƀơk brơi kơ ƀing gơñu pơdôm hăng ƀing gơmơi mơ̆n, jing ƀing hơmâo mă bruă gleh glan hăng pơiă amăng sa hrơi mơtam.’
13“Samơ̆ pô khua anŭn laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ơ gơyut ăh, kâo ƀu pleč ƀlŏr kơ ƀing gih ôh. Hơnăl tuč, gih pô yơh pơtŭ ư laih hăng kâo mă bruă sa hrơi sa prăk. 14Tui anŭn, mă bĕ prăk apăh gih hăng glaĭ bĕ. Kâo kiăng ƀơk brơi kơ ƀing tơdơi kar hăng kâo ăt ƀơk brơi laih kơ ƀing gih mơ̆n. 15Hiư̆m ngă, kâo ƀu dưi yua prăk kâo tui hăng tơlơi kâo pô kiăng ôh hă? Ƀôdah ƀing gih ƀlah moăñ yuakơ kâo čơmah hă?’ ”
16“Hơnŭn yơh, pô jing đôč đač amăng rơnŭk anai či jing hĭ yom pơphan amăng rơnŭk tơdơi laih anŭn pô jing yom pơphan či jing hĭ đôč đač yơh.”

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Tal Klâo Dơ̆ng Kơ Tơlơi Ñu Či Ruă Nuă Hăng Djai

(Markôs 10:32-34; Luk 18:31-34)

17Hơmâo sa wơ̆t, tơdang Yêsu hlak đĭ nao pơ plei Yerusalaim, Ñu djă̱ ba ƀing pluh-dua čô ding kơna Ñu amăng anih ƀing gơñu dưi dŏ hơjăn, laih anŭn pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai, 18“Hơmư̆ pơñen bĕ, ƀing ta hlak đĭ nao pơ plei Yerusalaim, laih anŭn arăng či pơblư̆ jao lui hĭ Kâo, jing Ană Mơnuih, kơ ƀing khua ngă yang hăng ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt. Ƀing gơñu či klă̱ kơđi jao hĭ Kâo kiăng kơ pơdjai hĭ yơh. 19Giŏng anŭn, ƀing gơñu či jao lui hĭ Kâo kơ ƀing Tuai, jing ƀing Rôm, kiăng kơ ƀing gơñu djik djak, taih ama̱ng laih anŭn pŏng pơdjai hĭ pơ kơyâo bơrơkal. Samơ̆ ƀơi hrơi tal klâo, Ơi Adai či hơdip glaĭ Kâo dơ̆ng mơ̆ng ƀing djai yơh.”

Amĭ Yakơ Hăng Yôhan Rơkâo Tơlơi Yom Pơphan Kơ Dua Čô Ană Ñu

(Markôs 10:35-45)

20Giŏng anŭn, bơnai Zebedai hrŏm hăng dua čô ană đah rơkơi ñu rai pơ Yêsu. Ñu bon tŏ tơŭt ƀơi anăp Yêsu laih anŭn tơña rơkâo sa tơlơi ñu kiăng mơ̆ng Yêsu.
21Yêsu tơña kơ ñu, “Hơget tơlơi ih kiăng lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ kơ Yêsu, “Ơ Khua ăh, rơkâo kơ Ih ƀuăn hăng kâo pha brơi kơ dua čô ană đah rơkơi kâo anai, sa čô dŏ be̱r ƀơi gah hơnuă Ih laih anŭn sa čô dŏ be̱r ƀơi gah ieo Ih kiăng kơ git gai hrŏm hăng Ih tơdang Ih rai laih anŭn dŏ be̱r ƀơi grê pơtao amăng Dêh Čar Ih.”
22Samơ̆ Yêsu laĭ glaĭ kơ dua čô ayŏng adơi anŭn tui anai, “Ƀing gih ƀu thâo ôh tơlơi ƀing gih rơkâo. Ƀing gih dưi găn tơlơi ruă nuă kar hăng Kâo či găn anai mơ̆?” Ƀing gơñu laĭ glaĭ, “Ơ, ƀing gơmơi dưi.”
23Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu, “Sĭt biă mă yơh, ƀing gih ăt či găn tơlơi ruă nuă kar hăng Kâo mơ̆n, samơ̆ Kâo pô ƀu hơmâo ôh tơlơi dưi kiăng kơ ruah hlơi pô či dŏ ƀơi gah hơnuă laih anŭn ƀơi gah ieo Kâo. Hơdôm anih dŏ anŭn Ama Kâo hơmâo prap pre brơi hlâo laih kơ ƀing hlơi pô Ñu ruah.”
24Tơdang ƀing pluh čô ding kơna pơkŏn hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu hil kơ dua čô ayŏng adơi anŭn. 25Samơ̆ Yêsu iâu rai ƀing gơñu hăng laĭ tui anai, “Ƀing gih thâo laih mơ̆n, ƀing khua djă̱ akŏ ƀing ană plei Tuai hơmâo tơlơi dưi hlo̱m ƀo̱m yơh laih anŭn ƀing khua moa gơñu kơtư̆ juă ƀing ană plei gơñu. 26Bơ kơ ƀing gih, ƀu djơ̆ hrup hăng anŭn ôh. Kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, tơdah sa čô amăng ƀing gih kiăng kơ jing pô yom pơphan, brơi bĕ pô anŭn jing hĭ ding kơna kơ ƀing gih, 27laih anŭn hlơi pô kiăng kơ jing pô yom pơphan hloh, brơi kơ ñu anŭn jing bĕ hlŭn kơ ƀing gih. 28Ñu ăt khŏm jing hrup hăng Kâo mơ̆n, jing Ană Mơnuih; Kâo rai ƀu djơ̆ kiăng kơ arăng mă bruă brơi kơ Kâo ôh, samơ̆ Kâo mă bruă kơ arăng laih anŭn pơsăn tơlơi hơdip Kâo pô kiăng song mă lu mơnuih.”

Yêsu Pơsuaih Dua Čô Mơnuih Bum Mơta

(Markôs 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Tơdơi Yêsu hăng ƀing ding kơna Ñu găn plei Yerêhô, hơmâo sa tơpul mơnuih lu đuaĭ tui Ñu. 30Anai nê, hơmâo dua čô mơnuih bum mơta dŏ be̱r ƀơi akiăng jơlan. Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ kơ tơlơi Yêsu găn nao pơ anŭn, ƀing gơñu iâu kraih, “Ơ Khua ăh, Ană Tơčô pơtao Dawid hơi, pap mơñai brơi kơ ƀing gơmơi đa!”
31Ƀing mơnuih lu ƀuăh khă hĭ dua čô bum mơta anŭn kiăng kơ ƀing gơñu dŏ rơiăt, samơ̆ ƀing gơñu ur iâu kraih hloh dơ̆ng tui anai, “Ơ Khua ăh, Ơ Ană Tơčô pơtao Dawid hơi, rơkâo kơ Ih pap mơñai brơi kơ ƀing gơmơi đa!”
32Yêsu dơ̆ng glaĭ laih anŭn tơña kraih kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gih kiăng kơ Kâo ngă brơi kơ ƀing gih lĕ?”
33Ƀing gơ̆ laĭ glaĭ, “Ơ Khua ăh, ƀing gơmơi kiăng kơ Ih brơi kơ ƀing gơmơi dưi ƀuh rơđah.”
34Yêsu glưh pran jua kơ ƀing gơ̆ laih anŭn Ñu ruaih ƀơi mơta ƀing gơ̆. Ƀơi mông anŭn mơtam, ƀing gơ̆ dưi ƀuh rơđah laih anŭn đuaĭ tui Yêsu yơh.