70

Cầu Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Kẻ Bách Hại

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Bài cầu nguyện để tưởng nhớ

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau giải cứu con;
  CHÚA ôi, xin nhanh chóng đến giúp đỡ con.
  2Nguyện những kẻ tìm cách hại con sẽ bị hổ thẹn và bối rối;
  Nguyện những kẻ mong con bị tàn rụi sẽ bỏ đi trong sỉ nhục.
  3Nguyện những kẻ nhạo cười con rằng, “Ha ha! Ha ha!” sẽ rút lui vì nhục nhã.

  4Nguyện những ai tìm kiếm Ngài sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
  Nguyện những ai yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài sẽ nói mãi, “Ðức Chúa Trời thật vĩ đại thay!”
  5Còn con, con đang gặp cảnh khốn khổ và cùng đường;
  Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau đến với con.
  Ngài là Ðấng Giúp Ðỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
  CHÚA ôi, xin đừng trì hoãn.