70

Thov Vajtswv Pab

(Phau Ntawv Nkauj 40.13-17)

  1Vajtswv, thov cawm kuv lauj!
  Tus TSWV, thov pab kuv tamsim no!
  2Thov kom cov neeg uas pheej nrhiav
   kuv tua cia li swb thiab tsis sib haumxeeb.
  Thov kom cov neeg uas zoo siab vim kuv raug tej kev txomnyem,
   thim rov qab thiab poob ntsejmuag.
  3Thov kom cov uas pheej luag kuv plig swb thiab txajmuag.

  4Thov kom txhua tus uas los cuag koj
   zoo siab thiab xyivfab hlo.
  Thov kom txhua tus uas koj tau
   cawm dim ua koj tsaug tsis tseg hais tias,
  “Vajtswv yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus!”

  5Kuv qaug zog thiab txomnyem kawg
   Vajtswv, thov koj cia li los cuag kuv.
  Koj yog kuv tus cawmseej thiab yog kuv tus TSWV.
  Thov koj cia li maj nroos los pab kuv!