70

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

(Adoh Bơni Hơơč 40:13-17)

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Rơkâo kơ Ih pơklaih kâo bĕ, Ơ Ơi Adai ăh!
   Ơ Yahweh ăh, rơkâo kơ Ih tañ djru kâo đa!
  2Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô hơduah kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo
   mlâo mlañ hĭ laih anŭn rŭng răng.
  Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô khăp kiăng kơ kâo tơnap rŭng
   kơdŭn đuaĭ hĭ laih anŭn tŭ tơlơi pơmlâo.
  3Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô djik klao kơ kâo tui anai, “Hah ha, hah ha,”
   dŏ kơtuă tơngô bĕ yua mơ̆ng tơlơi mlâo mlañ tơdang ƀing gơñu thuơ hĭ hlo̱m ƀo̱m.
  4Brơi bĕ kơ abih bang hlơi pô hơduah sem Ih
   mơak mơai laih anŭn hơ̆k kơdơ̆k amăng Ih.
  Laih anŭn brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô khăp kơ tơlơi pơklaih Ih
   laĭ bĕ nanao tui anai, “Ơi Adai jing prŏng prin biă mă!”

  5Bơ kơ kâo, kâo jing ƀun rin kơƀah kơƀap;
   rơkâo kơ Ih rai djru kâo tañ bĕ, Ơ Ơi Adai ăh.
  Ih jing Pô djru kâo laih anŭn Pô pơklaih kâo,
   Ơ Yahweh kâo hơi, anăm dŏ akaih hĭ dơ̆ng tah!