3

Đầy tớ của Chúa

1Thưa anh em, trước kia tôi không thể nói chuyện với anh em như với người thuộc linh, nhưng như người xác thịt, như con đỏ trong Chúa Cứu Thế. 2Tôi phải dùng sữa nuôi anh em, thay vì thức ăn đặc, vì anh em chưa tiêu hoá nổi, đến bây giờ cũng chưa ăn được. 3Vì anh em vẫn sống theo xác thịt. Anh em còn ganh ghét, xung đột nhau; không phải anh em đang sống theo xác thịt như người đời sao? 4Người này nói: “Tôi theo Phao-lô”, người kia nói: “Tôi theo A-bô-lô”, như thế không phải là xác thịt sao? 5Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Chúng tôi chỉ là đầy tớ Chúa —những người đã giúp anh em tin nhận Ngài— theo khả năng Chúa cho mỗi người.
6Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Thượng Đế làm cho lớn lên. 7Người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng, vì chính Thượng Đế làm cho cây lớn lên. 8Người trồng kẻ tưới đều như nhau, mỗi người được thưởng tùy theo công khó mình. 9Chúng tôi là bạn đồng sự phục vụ Thượng Đế, còn anh em là ruộng, là nhà của Ngài. 10Nhờ ân phúc Chúa, tôi đã đặt nền móng như một nhà kiến trúc giỏi và người khác xây cất lên trên, nhưng mỗi người phải thận trọng về cách xây cất của mình. 11Vì ngoài nền móng thật đã đặt xong là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chẳng ai có thể đặt nền móng khác. 12Trên nền móng ấy, người ta có thể cất nhà bằng vàng, bạc, ngọc hay bằng gỗ, rơm, tranh. 13Công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Chúa sẽ dùng lứa thứ luyện mọi vật. Vật liệu nào rồi cũng sẽ bị thử luyện trong ngọn lửa. 14Công trình nào tồn tại, người xây cất sẽ được thưởng. 15Trái lại công trình nào bị thiêu hủy, người xây cất sẽ mất hết, nhưng chính người ấy sẽ được cứu như vượt qua lửa mà thôi.
16Anh em không biết mình là đền thờ của Thượng Đế, và Thánh Linh Ngài Sống trong anh em sao? 17Ai làm hư hỏng đền thánh của Thượng Đế sẽ bị Ngài phá hủy. Vì đền thờ của Chúa phải thánh khiết và anh em là đền thờ Ngài.
18Đừng ai tự lừa dối! Ai trong anh em tưởng mình khôn ngoan theo đời này, hãy nhìn nhận mình khờ dại để được khôn ngoan thật. 19Khôn ngoan của thế gian bị Chúa xem là khờ dại, như Thánh kinh viết: “Chúa khiến người khôn ngoan tự sa vào bẫy của họ.” 20Và: “Chúa biết ý tưởng người khôn ngoan chỉ là hư ảo.” 21Vậy đừng tự hào về tài năng con người. Tất cả đều thuộc về anh em. 22Cả Phao-lô, A-bô-lô, Phê-rơ, thế gian, sự sống, sự chết, việc hiện tại, việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh em. 23Anh em thuộc về Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế thuộc về Thượng Đế.