16

Daviv thiab Xinpas

1Thaum Daviv mus dhau saum lub ncov roob lawm, nws txawm ntsib Xinpas uas yog Mefinpauses tus tubtxib, nws cab ob tug neesluav thauj ob puas lub ncuav, ib puas pob txiv hmab qhuav thiab ib hnab tawv cawv txiv hmab puv nkaus. 2Vajntxwv Daviv nug Xinpas hais tias, “Koj coj tej no tuaj mus ua dabtsi ntau ua luaj?”
 Xinpas teb hais tias, “Ob tug neesluav no yog muab pub rau vajntxwv tsevneeg caij, cov ncuav thiab cov txiv hmab qhuav no muab rau koj cov neeg tau noj, thiab cov cawv txiv hmab no yog muab rau lawv tau haus thaum lawv nqhis tom roob mojsab qhua.”
3Vajntxwv nug Xinpas hais tias, “Koj tus tswv Xa-ules tus xeebntxwv Mefinpauses nyob qhov twg?”
 Xinpas teb hais tias, “Nws tseem nyob hauv lub nroog Yeluxalees, rau qhov nws cia siab hais tias tamsim no cov Yixalayees tabtom yuav muab nws yawg Xa-ules lub tebchaws tso rov rau nws tuav.”
4Vajntxwv hais rau Xinpas hais tias, “Txhua yam uas yog Mefinpauses tug puavleej yog koj li huv tibsi.”
 Xinpas teb hais tias, “Vajntxwv, kuv yog koj tus tubtxib, thov kom kuv ua raws li koj lub siab nyiam mus li.”

Daviv thiab Sime-is

5Thaum Daviv mus txog hauv lub nroog Npahulees, Nkelas tus tub Sime-is uas yog Xa-ules cov kwvtij tuaj tos Daviv kev, thiab nws tsawm foom Daviv taug kev tuaj. 6Txawm yog Daviv nyob hauv plawv nws cov neeg thiab nws cov tubrog fajxwm los Sime-is tseem khaws pobzeb txawb tuaj rau Daviv thiab nws cov nomtswv. 7Sime-is cem Daviv hais tias, “Niag neeg tua neeg! Cia li khiav tawm mus! Koj cia li khiav mus! Niag neeg siab phem limhiam! 8Koj txeeb Xa-ules lub tebchaws kav, tamsim no tus TSWV thiaj rau txim rau koj, rau qhov koj tua Xa-ules tsevneeg. Tus TSWV thiaj muab koj lub tebchaws tso rau koj tus tub Axaloos kav, koj raug kev puastsuaj vim koj yog niag neeg tua neeg.”
9Xeluyas uas yog Anpisais niam hais rau vajntxwv hais tias, “Vajntxwv, vim li cas koj cia nyuag dev ntawd cem koj mob ua luaj? Thov cia kuv mus muab nws lub nyuag cajdab txiav kiag kom tu nrho rau tod saib!”
10Vajntxwv hais rau Anpisais thiab nws tus tijlaug Yau-am hais tias, “Tej no tsis yog neb haujlwm. Qhov uas nws cem kuv ntawd, yog tus TSWV kom nws cem, leejtwg yuav muaj peevxwm nug tau hais tias, vim li cas nws thiaj li cem kuv?” 11Daviv hais rau Anpisais thiab Daviv cov nomtswv hais tias, “Txawm yog kuv tus tub kiag los nws twb nyas nrhw tua kuv povtseg, vim li cas nej yuav quavntsej tus nyuag neeg Npeenyamees ntawd ua dabtsi? Tus TSWV yeej kom nws cem kuv lawm, cia nws nyob nws thiab cia nws cem nws. 12Tej zaum tus TSWV yuav pom kuv tej kev nyuaj siab thiab nws yuav muab tej lus cem ntawd hloov mus ua lus foom koob hmoov rau kuv.” 13Yog li ntawd, Daviv thiab nws cov neeg txawm taug kev mus lawm. Sime-is tuaj pem qaum kev nrog lawv mus thiab muab lawv cem dua toj ntais; nws cem thiab xuas pobzeb txawb thiab tseem tsuab av w rau lawv. 14Thaum vajntxwv thiab nws cov neeg mus txog ntawm tus dej Yauladees, lawv sab heev, lawv thiaj mus so rau qhov ntawd.

Axaloos nyob hauv Yeluxalees

15Axaloos thiab cov Yixalayees uas tuaj nws tog puavleej nrog nws los rau hauv lub nroog Yeluxalees, thiab Ahithaufees nrog lawv los ua ke. 16Thaum Husais uas yog Daviv tus phoojywg uas Daviv ntseeg siab heev, ntsib Axaloos, nws qw hais tias, “Thov kom vajntxwv muaj sia nyob ntev! Thov kom vajntxwv muaj sia nyob ntev!”
17Axaloos nug hais tias, “Koj ua li ko, yog koj hwm koj tus phoojywg Daviv no los? Vim li cas koj tsis nrog nws mus?”
18Husais teb hais tias, “Kuv yuav ua li cas mus tau? Kuv yuav nyob nrog tus uas tus TSWV thiab cov Yixalayees tau xaiv lawm. Kuv yuav nrog koj nyob xwb. 19Kuv tseem yuav mus tu leejtwg thiab, yog hais tias kuv tsis tu kuv tus tswv tus tub? Thaum ub kuv tu koj txiv li cas lawm, nimno kuv yuav tu koj ib yam li ntawd.”
20Axaloos tig hlo mus hais rau Ahithaufees hais tias, “Tamsim no peb los nyob hauv no lawm, koj sim pab peb tuav tswvyim saib peb yuav ua li cas thiaj zoo?”
21Ahithaufees teb hais tias, “Koj cia li mus nrog koj txiv cov niamyau uas nws muab tso tseg tu lub loog pw. Kom txhua tus neeg Yixalayees thiaj paub hais tias, koj txiv saib koj zoo li nws tus yeebncuab, thiab koj cov phoojywg thiaj muab siab npuab koj.” 22Yog li ntawd, lawv thiaj rub tau ib lub tsevntaub rau ntawm lub loog rau Axaloos, ces Axaloos txawm mus deev nws txiv cov niamyau tabmeeg sawvdaws ntsia ntsoov.
23Lub sijhawm ntawd, txhua lo lus uas Ahithaufees hais ntawd zoo ib yam li yog Vajtswv tej lus ntag; Daviv thiab Axaloos nkawd lub neej tshwmsim raws li Vajtswv tej lus.