13

Sam-sôn

1Người Y-sơ-ra-ên lại phạm tội với Chúa Hằng Hữu. Ngài cho người Phi-li-tin đô hộ họ trong bốn mươi năm.
2Lúc ấy có Ma-nô-a quê ở Xô-ra (thuộc đại tộc Đan) có vợ nhưng không con. 3Một hôm, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu hiện ra, bảo vợ Ma-nô-a: "Tuy bà không con đã lâu, nhưng rồi bà sẽ thụ thai và sinh một con trai. 4Phải thận trọng đừng uống rượu, đừng ăn vật không sạch. 5Sinh con ra, đừng bao giờ cắt tóc cho nó vì nó là người Na-xi-rê cho Thượng Đế từ lúc sơ sinh. Sau này nó sẽ giải thoát Y-sơ-ra-ên khỏi ách thống trị Phi-li-tin."
6Bà liền đi nói cho chồng hay: "Một người của Thượng Đế hiện ra, trông như một thiên sứ của Thượng Đế, đáng sợ quá! Tôi không dám hỏi xem vị ấy đến từ đâu, và vị này cũng không nói tên là gì, 7chỉ bảo cho biết rằng: tôi sẽ thụ thai, sinh một con trai. Vị ấy còn dặn tôi kiêng cữ rượu và các vật không sạch, vì đứa con là người Na-xi-rê của Thượng Đế từ khi lọt lòng cho đến khi qua đời."
8Ma-nô-a khẩn cầu Chúa: "Lạy Chúa! Xin cho Người Ngài sai đến lần trước trở lại gặp chúng tôi một lần nữa, để dạy chúng tôi những điều phải làm cho đứa con sắp chào đời." 9Thượng Đế nhậm lời, cho Thiên sứ đến gặp vợ Ma-nô-a một lần nữa, khi bà đang ngồi trong đồng ruộng. Lúc ấy chồng bà không có đấy. 10Bà vội vàng chạy tìm chồng, nói: "Người đến đây hôm nọ vừa hiện ra." 11Ma-nô-a theo vợ chạy đến, hỏi: "Có phải ông là người nói chuyện vói vợ tôi hôm trước không?" Người ấy ấy đáp: "Phải." 12Ma-nô-a tiếp: "Khi lời ông được ứng nghiệm, chúng tôi phải săn sóc đứa nhỏ như thế nào, phải làm gì cho nó?" 13Thiên sứ của Chúa đáp gọn: "Phải nhớ làm theo những điều Ta dặn vợ con. 14Ngoài ra, bà không được uống rượu nho và rượu mạnh, không được ăn vật gì không sạch. Đó là những điều bà phải làm." 15Ma-nô-a mời Thiên sứ của Chúa: "Xin ông ở lại, để chúng tôi được dịp làm thịt dê con khoản đãi." 16Thiên sứ đáp: "Ta ở lại, nhưng không ăn gì cả. Nếu muốn dâng vật gì, nên dâng lễ thiêu cho Chúa Hằng Hữu" (Ma-nô-a vẫn chưa biết vị này là thiên sứ của Chúa Hằng Hữu). 17Ma-nô-a hỏi: "Xin cho biết quý danh, để khi lời ông linh ứng rồi, chúng tôi có thể tỏ lòng tôn kính." 18Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu hỏi lại: "Sao con hỏi tên Ta? Tên Ta thật Diệu kỳ!"
19Vậy, Ma-nô-a làm thịt dê con, dọn lễ vật ngũ cốc, dâng cho Chúa Hằng Hữu trên một tảng đá. Bây giờ Thiên sứ làm một việc phi thường: 20lửa từ bàn thờ bốc cao lên, Thiên sứ thăng lên theo ngọn lửa. Vợ chồng Ma-nô-a thấy thế, vội quỳ mọp xuống đất. 21Từ đấy, họ không được gặp Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu lần nào nữa. Bấy giờ, Ma-nô-a mới nhận thức được vị ấy chính là Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu. 22Ông bảo vợ: "Chúng ta phải chết vì đã thấy Thượng Đế." 23Nhưng vợ ông không đồng ý: "Nếu Chúa định giết chúng ta, Ngài đã không nhậm lễ thiêu và ngũ cốc ta dâng, hơn nữa, Ngài cũng đã không cho ta thấy và nghe những điều dị thường này."
24Thế rồi, bà sinh một con trai, đặt tên là Sam-sôn. Em bé lớn lên, được Chúa ban phước lành. 25Thần Linh của Chúa bắt đâu khích động lòng Sam-sôn trong trại Đan, giữa Xô-ra và Ê-ta-ôn.