20

Trừng phạt người Bên-gia-min

1Toàn dân Y-sơ-ra-ên - từ Đan cho đến Biệt-sê-ba và cả xứ Ga-la-át - kéo đến họp tại Mích-ba trước mặt Chúa Hằng Hữu. 2Tất cả các nhà lãnh đạo của các đại tộc Y-sơ-ra-ên đều hiện diện; ngoài ra, có đến 400.000 bộ binh cầm kiếm dự buổi đại hội này. 3,4(Lúc ấy, người Bên-gia-min có nghe tin đại hội đang họp tại Mích-ba). Tại đại hội, người Lê-vi có vợ bị giết được gọi đến và trình bày như sau: "Đêm hôm ấy, chúng tôi ghé lại nghỉ chân ở Ghi-bê-a thuộc xứ Bên-gia-min. 5Người Ghi-bê-a kéo đến vây nhà, định giết tôi. Họ hãm hiếp vợ bé tôi cho đến chết, 6Tôi cắt vợ tôi ra làm nhiều mảnh, gửi đi khắp xứ Y-sơ-ra-ên, vì những người kia đã làm điều dâm đãng đê tiện trong Y-sơ-ra-ên. 7Vậy, xin quý vị cho biết ý kiến và chỉ thị."
8-10Mọi người đồng loạt đứng dậy, nói: "Không một ai trong chúng ta được về nhà cho đến khi trừng phạt Ghi-bê-a xong. Thứ tự tiến quân của các đại tộc sẽ được định đoạt bằng cách bắt thăm. Một phần mười quân số sẽ lo việc tiếp tế lương thực, để chín phần còn lại rảnh tay trừng trị Ghi-bê-a về tội xấu xa họ đã phạm." 11Vậy toàn dân đồng tâm hợp nhất trong việc chinh phạt thành này.
12Các đại tộc Y-sơ-ra-ên sai sứ rao khắp đất Bên-gia-min: "Có thể nào một việc xấu xa như thế lại xảy ra giữa anh em? 13Vậy, chỉ xin anh em giao nạp những đứa ty tiện ở Ghi-bê-a cho chúng tôi giết đi để giải tội cho Y-sơ-ra-ên." Nhưng người Bên-gia-min không chịu nghe lời anh em mình. 14,15Họ động viên chiến sĩ trong các thành thị, gồm 26.000 người cầm kiếm, kéo đến Ghi-bê-a để tranh chiến với Y-sơ-ra-ên. Riêng tại Ghi-bê-a, số người được chọn để tham gia cuộc chiến là bảy trăm. 16Trong quân Bên-gia-min, có bảy trăm người thuận tay trái, có tài bắn ná, bách phát bách trúng, không hề sai lệch.
17Quân đội Y-sơ-ra-ên - không kể người Bên-gia-min - gồm 400.000 lính chiến. Họ đều cầm kiếm, 18kéo đến Bê-tên thỉnh ý Thượng Đế: "Đại tộc nào sẽ đi tiên phong đánh người Bên-gia-min?" Chúa dạy: "Giu-đa đi tiên phong."
19,20Sáng sớm hôm sau, quân đội Y-sơ-ra-ên lên đường đi Ghi-bê-a. Họ dàn quân, sẵn sàng chiến đấu. 21Quân Bên-gia-min từ Ghi-bê-a kéo ra, đánh giết 22.000 lính Y-sơ-ra-ên trong ngày ấy. 22-24Người Y-sơ-ra-ên khóc lóc với Chúa cho đến tối hôm ấy. Họ cầu hỏi: "Chúng tôi có nên chiến đấu với người Bên-gia-min, anh em chúng tôi nữa không?" Chúa đáp: "Cứ chiến đấu." Vậy, quân Y-sơ-ra-ên phấn khởi, ngày hôm sau kéo ra dàn quân tại chỗ cũ. 25Hôm ấy, quân Bên-gia-min lại kéo ra tấn công, giết 18.000 lính cầm kiếm của Y-sơ-ra-ên. 26Toàn dân Y-sơ-ra-ên kéo lên Bê-tên khóc lóc, không ăn uống gì cả cho đến tối. Họ dâng lễ thiêu và thù ân cho Ngài. 27,28(Lúc ấy, Rương giao ước của Thượng Đế ở tại Bê-tên, và Phi-nê-a, con Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, làm thầy tế lễ). Người Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Chúa: "Chúng tôi nên tiếp tục chiến đấu với người Bên-gia-min, anh em chúng tôi, hay nên đình chiến?" Chúa đáp: "Cứ chiến đấu, vì ngày mai Ta sẽ cho các ngươi chiến thắng."
29Vậy, Y-sơ-ra-ên đem quân phục kích quanh Ghi-bê-a. 30Họ lại dàn trận ngày thứ ba cũng như những lần trước. 31Khi quân Bên-gia-min kéo ra tấn công, quân Y-sơ-ra-ên rút lui, dụ họ ra xa thành. Quân Bên-gia-min bắt đầu chém giết như những ngày trước. Họ giết chừng ba mươi người Y-sơ-ra-ên giữa đồng và dọc theo đường cái nối liền Bê-tên với Ghi-bê-a. 32Quân Bên-gia-min reo hò: "Chúng nó lại thua nữa rồi!" Trong khi đó người Y-sơ-ra-ên bảo nhau: "Dụ chúng nó ra cho xa thành. Cứ theo đường cái mà chạy." 33Khi cánh quân chủ lực Y-sơ-ra-ên đến Ba-anh Tha-ma, họ quay lại, dàn trận. Đồng thời, cánh phục binh từ đồng bằng Ghi-bê-a đổ ra. 34Khi mười ngàn quân tinh nhuệ nhất của Y-sơ-ra-ên đến gần Ghi-bê-a, trận chiến trở nên ác liệt; nhưng người Bên-gia-min vẫn chưa ý thức được nguy cơ sắp đến. 35Chúa trừng phạt Bên-gia-min trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Hôm ấy, quân Y-sơ-ra-ên giết 26.100 lính cầm kiếm Bên-gia-min.
36Vậy, người Bên-gia-min thua trận. Trong trận này, quân Y-sơ-ra-êm rút lui vì tin tưởng ở cánh quân phục kích bên ngoài Ghi-bê-a. 37Cánh quân này về sau xông vào thành, chém giết hết mọi người bên trong. 38,39Người Y-sơ-ra-ên có định trước một dấu hiệu liên lạc giữa hai cánh quân: khi cánh phục kích đốt lửa cho khói bay lên, cánh chủ lực quân sẽ quay lại chiến đấu. Khi người Bên-gia-min giết được chừng ba mươi người Y-sơ-ra-ên, liền bảo nhau: "Chúng nó bị bại như trong trận trước rồi." 40Nhưng, một trụ khói bốc cao lên. Người Bên-gia-min nhìn lại, thấy thành bị cháy, khói lửa ngập trời. 41Vừa lúc ấy cánh chủ lực Y-sơ-ra-ên quay lại. Người Bên-gia-min khiếp đảm khi thấy họa diệt vong. 42Họ quay lưng bỏ chạy về phía sa mạc. Người Y-sơ-ra-ên đuổi theo, đồng thời cánh phục binh từ thành đổ ra đánh giết. 43Vậy, người Bên-gia-min bị lọt vào giữa quân Y-sơ-ra-ên, bị rượt đuổi và bị tàn sát ở phía đông Ghi-bê-a. 44Tại đấy có 18.000 quân Bên-gia-min bị giết. 45Số còn lại chạy vào sa mạc, có 5.000 người bị giết trên đường cái chạy về Đá Rim-môn, còn 2.000 người khác bị đuổi theo cho đến Ghi-đê-om rồi cũng bị hạ. 46Vậy, trong ngày ấy có 26.000 ngàn người Bên-gia-min bị giết, họ đều là chiến sĩ dũng cảm, vũ trang bằng kiếm. 47Tuy nhiên, trên đường chạy vào sa mạc, có 600 quân Bên-gia-min chạy thoát vào khu Đá Rim-môn, trốn ở đấy trong bốn tháng. 48Quân Y-sơ-ra-ên quay về các thành của người Bên-gia-min, giết sạch cả người lẫn súc vật, rồi phóng hỏa đốt hết.