26

1Qhuas tus neeg ruam tsis muaj qabhau ib yam li los daus rau thaum ntuj qhua lossis los nag rau lub caij sau qoob.
2Lo lus foom phem yuav tsis mob koj qhov twg li, tshwj hais tias yog koj yeej tau ua txhaum lawm. Yog koj ua zoo, tej lus ntawd zoo ib yam li tej noog uas ya los tiamsis tsis tsaws qhov twg li.
3Muab pas los nplawm nees, muab xauv los xam neesluav, thiab muab hlua tawv nplawm tus neeg uas tsis mloog lus.
4Yog koj teb tus neeg ruam tej lus nug, ces yog koj ruam ib yam li nws.
5Muab tej lus ruam teb rau tus neeg ruam tej lus nug kom nws thiaj paub hais tias, nws tsis ntse li nws xav.
6Yog koj cia tus ruam xa xov zoo ib yam li yog koj txiav koj txhais kotaw povtseg thiab yog koj tsub kev ntxhov siab ntxiv rau koj.
7Tus neeg ruam hais pajlug, ces tsuas zoo li tus neeg ceg tawv mus kev.
8Yog qhuas tus ruam, ces zoo ib yam li muab ib lub pobzeb khi rau ntawm txoj zes hlua.
9Tus neeg ruam hais pajlug, ces zoo ib yam li tus neeg qaug cawv dig saus tawm ntawm nws txhais tes.
10Tus uas ntiav tus neeg ruam lossis tus qaug cawv ua nws tub zog, ces zoo ib yam li tus neeg tua hneevnti uas tsis saib qab saib hau mus raug lwm tus.
11Tus neeg ruam uas pheej ua tej yam ruam tas los rov ua dua, ces zoo ib yam li tus dev uas rov noj dev cov ntuav.
12Tus neeg ruam uas ruam kawg li tseem zoo dua tus uas nws xav hais tias, nws ntse heev tiamsis nws twb tsis ntse.
13Vim li cas tus neeg tubnkeeg thiaj tsis tawm hauv tsev mus sab nraud? Yog nws ntshai dabtsi? Puas yog ntshai tsov ntxhuav?
14Tus neeg tubnkeeg pw da luj luam saum txaj ib yam li daim txiag qhovrooj uas qoj mus qoj los.
15Tus neeg tubnkeeg cev diav mus hais mov hauv lub tais twb laj nqa los rau ntawm qhov ncauj.
16Tus neeg tubnkeeg yuav xav hais tias nws ntse dua xya tus txivneej muaj tswvyim uas teb tau luag tej lus.
17Tus neeg uas mus raus tes rau luag tej lus sib ceg uas tsis yog nws feem xyuam, ces zoo ib yam li dev dhia es ntsiab dev nplooj ntseg.
18-19Tus uas ntxias kom lwm tus yuam kev thiab hais tias yog nws tso dag xwb, tus ntawd zoo ib yam li tus neeg vwm uas mus kov tej cuabyeej txov txojsia ntag.
20Yog tsis muaj taws, ces hluavtaws kuj tuag; yog tsis muaj tus neeg taugxaiv, ces yeej tsis muaj kev sib cav.
21Thee ua kom hluavtaws ciaj, ntoo ua kom nplaim taws cig, thiab tus neeg uas ua kom muaj teebmeem ua rau kev sib cav sib ceg loj tuaj.
22Tej lus uas hais luag plig zoo hais kawg li! Sawvdaws thiaj nyiam hais ua luaj!
23Tus neeg uas ncauj zoo tiamsis
   siab phem,
  mas zoo ib yam li lub hub uas muab vuam
   kom ci xwb.
24Tus neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus ntxub luag, tiamsis tseem ua txuj qhuas luag. 25Txawm yog nws hais lus zoo los tsis txhob ntseeg, rau qhov hauv nws lub siab puv nkaus kev ntxub ntxaug. 26Txawm yog nws zais qhov uas nws ntxub luag los sawvdaws yeej paub tej kev phem uas nws ua.
27Tus neeg uas khawb qhov cuab luag kev, yog nws rov cuab nws xwb. Leejtwg cuab yej, yej yuav rov tais nws tes.
28Yog koj ntxub leejtwg, koj thiaj dag kom nws raug mob. Tus neeg uas ncauj zoo siab phem yuav raug kev puastsuaj.