26

  1Lub koob meej muab rau tus uas ruam
   kuj tsis phim yam nkaus li
   daus xib daus npu los rau lub caij ntuj kub
   thiab nag los rau lub caij sau qoob.
  2Yog yus tsis tau ua txhaum
   mas tej lus foom tsis zoo yuav tsis raug
  ib yam li tus noog piv uas ya mus ya los
   thiab yam li tus luv uas ya tsis tsaws.
  3Rab nplawm siv nplawm nees,
   txoj xauv siv sam nees luav,
  mas rab nplawm siv nplawm
   tus ruam nrob qaum.
  4Tsis txhob teb tus ruam
   raws li nws txojkev ruam
   tsam ces koj ho zoo nkaus li nws lawm.
  5Cia li teb tus ruam raws li nws txojkev ruam,
   tsam ces nws pom tias nws ntse lawm.
  6Tus uas tso tus neeg ruam xa xov
   kuj yog nws txiav nws kotaw pov tseg
   thiab haus kev iab kev khwv.
  7Tej paj lug uas nyob hauv
   tus ruam lub qhov ncauj
  zoo ib yam nkaus li txhais kotaw
   uas lov dai vias siv tsis tau.
  8Tus uas muab koob meej rau tus uas ruam
   zoo ib yam nkaus li nws muab
   lub qe zeb hlaws khi rau ntawm txoj roj hmab.
  9Tej paj lug uas nyob hauv
   tus ruam lub qhov ncauj
  zoo ib yam nkaus li tus pos
   uas nyob hauv tus qaug cawv txhais tes.
  10Tus uas ntiav tus neeg ruam
   lossis tus uas qaug cawv uas dua kev,
  kuj zoo ib yam li tus uas tua hneev ywj tua
   raug txhua leej txhua tus.
  11Tus ruam uas ua qhov ruam tag los ua thiab,
   kuj zoo ib yam nkaus li
   tus dev uas rov noj nws cov ntuav.
  12Koj pom tus uas nws xav hais tias
   nws ntse los tsis pom?
  Tseem muaj vam
   tus uas ruam heev dua li tus ntawd.
  13Tus tub nkeeg hais tias,
   “Muaj tsov ntxhuav nyob tom kev.
   Muaj tsov ntxhuav nyob ntawm ntug moos.”
  14Lub qhov rooj qoj tau mus los
   ntawm tus npuab rooj li cas,
  tus tub nkeeg kuj ntxeev luj luam
   saum nws lub txaj pw ib yam li ntawd.
  15Tus tub nkeeg muab txhais tes
   tsau rau hauv lub phaj,
  nws nqa txhais tes rau ntawm qhov ncauj
   txog siav kawg.
  16Tus uas tub nkeeg pom tias nws ntse dua
   xya leej uas teb tau tej lus thoob tsib to nrog.
  17Tus uas ntxig ceg rau hauv luag
   tej lus sib cav sib ceg uas tsis thab raug nws,
  kuj zoo ib yam li tus uas ntsiab
   tus dev uas dhia hla mus nplooj ntseg.
  18-19Tus uas dag lwm tus lawm los ho hais tias,
   “Kuv lam tawb koj xwb,”
  ces kuj zoo yam li tus neeg vwm
   uas laim hlav hluavtaws
   thiab tua rab xub thiab kev tuag tawm mus.
  
  20Yog taws tag lawm hluavtaws kuj tuag,
   thiab yog tsis muaj neeg lis xaiv
   kuj tseg tsis muaj lus sib cav sib ceg.
  21Thee ua rau cub tawg ciaj ncaig vog,
   thiab taws ua rau nplaim taws ci li cas,
  tus uas pheej sib cav sib ceg
   tshum kom muaj lus sib cav sib ceg
   ib yam li ntawd.
  22Tus lig xaiv tej lus
   zoo yam nkaus tej zaub mov qab qab,
   uas nkag kiag mus rau hauv plab.
  23Daim tawv ncauj npliag lub siab phem
   kuj zoo yam nkaus li cov kua tshuaj
   uas muab luam rau lub tais av.
  24Tus uas ntxub luag
   mas nws daim tawv ncuaj zais lus,
   thiab nws cib nyeej rau nruab siab.
  25Thaum nws hais lus mos lus muag
   tsis txhob ntseeg nws rau qhov
  ib puas tsav yam txojkev ntxub ntxaug
   nyob hauv nws lub siab.
  26Txawm yog nws muaj tswvyim
   npog nws txojkev ntxub ntxaug cia
  los nws txojkev limhiam
   yuav tshwm plaws los rau ib tsoom neeg pom.
  27Tus uas khawb qhov taub cuab luag,
   nws yuav poob rau hauv lub qhov ntawd,
  tus uas dov pob zeb los
   nws yuav raug pob zeb tais.
  28Tus nplaig uas dag,
   ntxub tus uas nws rhuav tshem,
  thiab lub ncauj qab rog qab ntse
   coj kev puam tsuaj los ze.