6

Menyuam thiab Niam Txiv

1Cov menyuam, nej yuav tsum mloog nej niam nej txiv lus, thiaj raws li tus Tswv txoj kevcai. 2Vajtswv txoj kevcai qhia hais tias, “Nej yuav tsum hwm nej niam nej txiv.” Nqe no yog thawj nqes uas Vajtswv coglus hais tias, 3“Yog nej ua li ntawd, nej yuav noj qab nyob zoo thiab muaj txojsia nyob ntev hauv lub ntiajteb no.”
4Nej cov uas ua niam ua txiv, nej tsis txhob ua rau nej tej menyuam chim. Nej yuav tsum qhuab ntuas nej tej menyuam raws li Vajtswv Txojlus qhia.

Tus Tswv thiab Tus Tubqhe

5Nej cov uas yog tubqhe, nej txhua tus yuav tsum mloog nej cov tswv lus thiab paub ntshai lawv. Nej yuav tsum rau siab ntso ua nej tes haujlwm tiag tiag ib yam li nej ua rau Yexus Khetos. 6Nej tsis txhob ua thaum lawv pom xwb kom lawv qhuas nej xwb, tiamsis nej yuav tsum rau siab ntso ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, rau qhov nej yog Yexus Khetos cov tubqhe. 7Yog li ntawd nej cov uas yog tubqhe, nej yuav tsum zoo siab hlo ua nej tes haujlwm ib yam li nej ua rau Vajtswv, tsis yog ua rau neeg. 8Nej nco ntsoov hais tias Vajtswv yuav muab nqi zog rau txhua tus uas ua haujlwm zoo, tsis hais cov uas ua qhev thiab cov uas tsis ua qhev.
9Nej cov uas ua tswv, nej yuav tsum ua zoo ib yam li ntawd rau nej cov tubqhe; nej tsis txhob ua phem rau lawv. Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej thiab nej cov tubqhe puavleej muaj tib tug TSWV nyob saum ntuj ceebtsheej, nws yog tus txiav txim rau txhua tus ib yam nkaus.

Vajtswv Tej Cuabyeej

10Thaum kawg no kuv qhia rau nej hais tias nej yuav tsum nrog tus Tswv sib raug zoo, nej thiaj li yuav muaj zog thiab tau nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus. 11Nej yuav tsum muab tej cuabyeej uas Vajtswv pub rau nej lawm los hnav. Yog nej ua li ntawd thaum dab Ntxwgnyoog tuaj ntxias nej, nej thiaj yuav kovyeej. 12Rau qhov tsis yog peb tawmtsam neeg, tiamsis yog peb tawmtsam tej dab uas nyob saum nruab ntug, tsis hais cov thawj, tej uas muaj hwjchim loj thiab tej uas muaj hwjchim uas kav tiam tsaus ntuj. 13Yog li ntawd, nimno nej yuav tsum muab Vajtswv tej cuabyeej los hnav. Yog nej ua li ntawd thaum dab Ntxwgnyoog los tawmtsam nej, nej thiaj kovyeej. Thiab thaum tej kev tawmtsam ntawd dhau lawm, nej thiaj tseem nyob ruaj nrees.
14Yog li ntawd nej yuav tsum npaj tos. Cia li muab Txojlus tseeb los ua siv sia, muab kev ncaj ncees los ua daim hlau thaiv hauvsiab. 15Thiab nej yuav tsum muaj lub siab kub lug mus qhia txojmoo zoo uas hais txog txojkev kaj siab los ua khau rau. 16Nej yuav tsum niaj hnub tuav txojkev ntseeg thaiv nej ib yam li nej tuav daim hlau thaiv hniav ntaj. Yog nej ua li ntawd, nej yuav tua tau dab Ntxwgnyoog xibxub hluavtaws uas nws tua tuaj. 17Cia li muab txojkev dim txim uas Vajtswv pub rau nej lawm coj los ua kausmom hlau ntoo. Thiab muab Vajtswv Txojlus uas Vajtswv tus Ntsujplig pub rau nej coj los ua rab ntaj. 18Ib puas tsav yam uas nej ua no, nej yuav tsum thov Vajtswv pab. Nej yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sijhawm raws li Vajtswv tus Ntsujplig coj nej. Vim li ntawd nej yuav tsum ceevfaj thiab ua siab ntev thov Vajtswv tsis txhob nkees. Thiab niaj hnub thov Vajtswv pab cov ntseeg sawvdaws. 19Thiab nej thov Vajtswv pab kuv, kom thaum kuv qhia Vajtswv txojlus, kuv muaj lub siab tawv qhia Txojmoo Zoo lub ntsiab lus rau sawvdaws paub. 20Txawm yog nimno kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj los kuv yeej yog ib tug xeebcom, vim kuv tseem qhia txojmoo zoo. Yog li ntawd, thov nej thov Vajtswv pab kom kuv muaj lub siab tawv qhia Txojmoo Zoo uas kuv yuav tsum qhia.

Paulus Thov Vajtswv Pab Cov Ntseeg

21Peb tus kwv Tikhikus uas peb hlub, nws yog ib tug tubtxib uas ua tus Tswv tes haujlwm; nws yuav qhia txhua yam haujlwm uas kuv ua rau nej, nej thiaj yuav paub hais tias kuv nyob li cas. 22Twb yog vim li ntawd kuv thiaj li txib nws tuaj saib nej. Kuv kom nws qhia rau nej paub hais tias peb sawvdaws nyob li cas, thiab nws yuav txhawb nej lub zog. 23Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab tus Tswv Yexus Khetos pab kom nej cov ntseeg tau nyob kaj siab lug, kom nej muab siab rau ntseeg thiab ib tug txawj hlub ib tug. 24Thov Vajtswv txoj koob hmoov nyob nrog txhua tus uas muaj lub siab hlub peb tus Tswv Yexus Khetos kom tsis txhob ploj ib zaug li.