21

Xeem Levis Cov Nroog

1Xeem Levis cov thawjcoj mus cuag tus povthawj Ele-axas, Noos tus tub Yausuas, thiab txhua xeem Yixalayees cov thawjcoj ntawm tej tsevneeg, 2ntawm lub nroog Silaus hauv tebchaws Kana-as thiab hais tias, “Tus TSWV hais rau Mauxes kom muab ib co nroog uas muaj tshav zaub nyob ibncig rau peb tej tsiaj noj rau peb nyob.” 3Yog li ntawd, cov thawjcoj thiaj faib tej nroog uas muaj tshav zaub hauv lawv tej cheebtsam rau xeem Levis raws li tus TSWV tau hais rau cov Yixalayees lawm.
4Xeem Levis uas yog cuab Kauhas yog thawj pab uas cov thawjcoj faib nroog rau. Tus povthawj Aloos cov xeebntxwv tej tsevneeg tau kaum peb lub nroog hauv xeem Yudas, xeem Sime-oos thiab xeem Npeenyamees cheebtsam av. 5Dua li lwm tsevneeg ntawm cuab Kauhas tau kaum lub nroog hauv xeem Efalayees, xeem Das thiab xeem Manaxes sab Hnubpoob cheebtsam av.
6Cuab Nkesoos tau kaum peb lub nroog hauv xeem Ixakhas, xeem Aseles, xeem Nathalis thiab xeem Manaxes sab Hnubtuaj cheebtsam av.
7Cuab Melalis tej tsevneeg tau kaum ob lub nroog hauv xeem Lunpees, xeem Khas thiab xeem Xenpuloos cheebtsam av.
8Cov Yixalayees rho ntawv, faib tej nroog uas muaj tshav zaub rau xeem Levis raws li tus TSWV tau hais rau Mauxes lawm.
9Tej uas hais los no yog tej npe nroog hauv xeem Yudas thiab xeem Xime-oos cheebtsam av uas muab faib 10rau Aloos cov xeebntxwv uas yog cuab Kauhas thiab yog Levis cov xeebntxwv. Lawv yog thawj pab uas xub los rho ntawv. 11Lawv rho tau lub nroog Alanpas (Alanpas yog Anas txiv) uas nimno yog lub nroog Henploos hauv xeem Yudas cheebtsam av ua laj roob uas muaj tshav zaub nyob ibncig. 12Tiamsis tej teb thiab tej zos uas nyob ibncig lub nroog ntawd twb xub muab rau Yefunes tus tub Kalej ua nws tug lawm.
13Cov nroog uas muab ntxiv rau lub nroog Henploos (yog ib lub nroog cawm siav) uas muab faib rau tus povthawj Aloos cov xeebntxwv yog: Linas, 14Yatis, Etemaus, 15Hauloos, Denpis, 16Ayees, Yutas thiab Npethes Semes uas muaj tej tshav zaub, tagnrho muaj cuaj lub nroog nyob hauv xeem Yudas thiab xeem Xime-oos cheebtsam av. 17Hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av yog muaj plaub lub nroog: Nkinpe-oos, Nkenpas, 18Anathaus thiab Alimoos uas muaj tshav zaub. 19Tagnrho kaum peb lub nroog uas muab faib rau Aloos cov xeebntxwv uas ua povthawj puavleej muaj tshav zaub.
20Xeem Levis lwm tsevneeg uas yog cuab Kauhas tau cov nroog hauv xeem Efalayees cheebtsam av. 21Lawv tau plaub lub nroog: Sekhees (yog lub nroog cawm siav) uas muaj tshav zaub nyob hauv xeem Efalayees cheebtsam av uas ua laj roob, Nkexes, 22Kixais thiab Npethes Hauloos uas muaj tshav zaub. 23Hauv xeem Das cheebtsam av, lawv tau plaub lub nroog: Etekes, Nkinpethoos, 24Aiyaloos thiab Nkalimoos uas muaj tshav zaub. 25Hauv xeem Manaxes sab Hnubpoob cheebtsam av, lawv tau ob lub nroog: Tanas thiab Nkalimoos uas muaj tshav zaub. 26Tagnrho kaum lub nroog uas muab rau cuab Kauhas tej tsevneeg puavleej muaj tshav zaub.
27Xeem Levis uas yog cuab Nkesoos tau ob lub nroog hauv xeem Manaxes sab Hnubtuaj cheebtsam av: Nkaulas (yog lub nroog cawm siav) uas nyob hauv Npasas thiab Npetelas uas muaj tshav zaub. 28Hauv xeem Ixakhas cheebtsam av, lawv tau plaub lub nroog: Kisi-oos, Danpelas, 29Yamus thiab Enkanees uas muaj tshav zaub. 30Hauv xeem Aseles cheebtsam av, lawv tau plaub lub nroog: Misales, Adoos, 31Hekas thiab Lehaus uas muaj tshav zaub. 32Hauv xeem Nathalis cheebtsam av, lawv tau peb lub nroog: Kedes (yog lub nroog cawm siav) uas nyob hauv Kalilais, Hamaus Daules thiab Kaletas uas muaj tshav zaub. 33Tagnrho kaum peb lub nroog uas muab rau cuab Nkesoos tej tsevneeg puavleej muaj tshav zaub.
34Xeem Levis lwm pab uas yog cuab Melalis tau plaub lub nroog hauv xeem Xenpuloos cheebtsam av: Yaune-as, Kaletas, 35Dinas thiab Nahalas uas muaj tshav zaub. 36Hauv xeem Lunpees cheebtsam av, lawv tau plaub lub nroog: Npexeles, Yahas, 37Kedemaus thiab Mefas uas muaj tshav zaub. 38Hauv xeem Khas cheebtsam av, lawv tau plaub lub nroog: Lamaus (yog lub nroog cawm siav) uas nyob hauv Nkile-as, Mahana-ees, 39Hesenpoos thiab Yaxes uas muaj tshav zaub. 40Yog li ntawd, cov nroog uas muab rau cuab Melalis tagnrho muaj kaum ob lub nroog.
41-42Thoob plaws hauv lub tebchaws uas cov Yixalayees nyob, lawv muab plaub caug yim lub nroog uas muaj tshav zaub nyob puagncig rau xeem Levis.

Cov Yixalayees Tau Tebchaws

43Thaum lawv mus tua thiab txeeb tau tagnrho lub tebchaws uas tus TSWV tau coglus tseg rau lawv cov yawgkoob hais tias yuav muab rau lawv lawm. Lawv txawm los nyob hauv lub tebchaws ntawd. 44Tus TSWV pub lawv tau nyob thajyeeb lug hauv lub tebchaws ntawd, raws li nws tau coglus tseg rau lawv cov yawgkoob lawm. Lawv cov yeebncuab tsis muaj cuabkav tuaj tawmtsam lawv li, rau qhov tus TSWV cia cov Yixalayees kovyeej lawv tej yeebncuab. 45Tus TSWV ua raws li nws tau coglus tseg rau cov Yixalayees lawm.