7

Mekhixedes uas Yog Tus Povthawj Hlob

1Tus Mekhixedes no ua vajntxwv kav lub nroog Xalees, Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tsa nws ua tus povthawj. Thaum Anplahas mus ntaus rog, Anplahas tua tau ntau tus vajntxwv. Thaum nws rov qab los, Mekhixedes tawm mus tos nws thiab foom koob hmoov rau nws. 2Anplahas muab tej qhov txhia chaw uas nws txeeb tau los ib feem kaum rau Mekhixedes. (Mekhixedes lub npe muaj ob lub ntsiab lus. Thawj lub txhais hais tias, “Tus Vajntxwv uas Ncaj Ncees”; thiab vim nws ua vajntxwv kav lub nroog Xalees, nws thiaj muaj dua ib lub npe uas txhais hais tias, “Tus Vajntxwv uas ua rau sawvdaws tau zoo nyob kaj siab lug.”) 3Yeej tsis muaj ntawv sau qhia tseg hais tias leejtwg yog Mekhixedes niam thiab txiv lossis qhia hais tias leejtwg yog nws yawgkoob. Tsis muaj ntawv sau qhia tseg hais txog hnub uas nws yug lossis hnub uas nws tuag. Nws ua tus povthawj mus ibtxhis ib yam li Vajtswv tus Tub.
4Yog li ntawd, nej sim ua tib zoo xav saib nws muaj hwjchim loj npaum li cas diam. Anplahas tus uas yog cov Yudais tus yawgkoob thiaj muab tej qhov txhia chaw uas nws txeeb tau los thaum nws mus ntaus rog ib feem kaum rau Mekhixedes. 5Vajtswv txoj kevcai qhia hais tias cov Levis cov xeebntxwv uas ua povthawj, lawv yuav tsum sau cov Yixalayees tej qhov txhia chaw ib feem kaum coj los ua lawv tug. Lawv ua li ntawd twb yog lawv sau lawv tib haivneeg tej qhov txhia chaw ntag. Txawm yog lawv yog Anplahas cov xeebntxwv los lawv tseem sau thiab. 6Mekhixedes yeej tsis yog cov Levis xeebntxwv, tiamsis nws sau Anplahas ib feem kaum thiab nws foom koob hmoov rau Anplahas tus uas tau tej uas Vajtswv coglus tseg. 7Qhov tseemceeb tus uas foom koob hmoov yeej muaj hwjchim loj dua tus uas tau txais koob hmoov. 8Txawm yog cov povthawj yog cov neeg uas txawj ploj txawj tuag los lawv tseem sau ib feem kaum, tiamsis Mekhixedes tsis zoo li lawv, nws sau ib feem kaum. Raws li muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv Txojlus lawm hais tias nws yog tus uas muaj sia nyob. 9Tej zaum yuav muaj ib tug hais tias thaum Anplahas muab ib feem kaum rau Mekhixedes, kuj yog cov Levis muab lawm thiab. (Cov Levis tej xeebntxwv yeej yog cov uas sau sawvdaws ib feem kaum.) 10Rau qhov thaum Mekhixedes tawm mus tos Anplahas, thaum ntawd cov Levis tseem nyob hauv Anplahas tus uas yog cov Levis tus yawgkoob tej roj ntsha.
11Yog li ntawd, yog cov povthawj uas yog xeem Levis coj tau neeg los cuag Vajtswv lawm, ces tsis tas yuav muaj dua ib tug povthawj uas muaj yam ntxwv zoo li Mekhixedes los hloov cov povthawj uas muaj yam ntxwv zoo li Aloos. (Cov uas qhia Vajtswv txoj kevcai rau cov Yixalayees yog cov povthawj uas yog xeem Levis.) 12Rau qhov yog Vajtswv hloov cov povthawj lawm, nws yuav tsum hloov nws tej kevcai thiab. 13Peb tus Tswv uas peb hais txog no yog lwm xeem. Xeem ntawd luag yeej tsis pub ib tug ua povthawj li. 14Sawvdaws puavleej paub tseeb hais tias Yexus Khetos yug hauv xeem Yudas, thiab Mauxes tsis tau hais tias xeem ntawd yuav muaj tus ua povthawj.

Tus Povthawj uas Zoo Li Mekhixedes

15Zaj no ua rau sawvdaws paub hais tias twb muaj dua ib tug povthawj lawm. Tus ntawd muaj yam ntxwv zoo li Mekhixedes. 16Luag yeej tsis tsa nws ua povthawj raws li neeg tej kevcai, tiamsis vim nws yog tus uas muaj sia ntev dhawv mus ibtxhis, nws thiaj ua tau povthawj pab peb. 17Rau qhov Vajtswv hais txog nws hais tias, “Koj yuav ua povthawj mus ibtxhis ib yam li Mekhixedes.” 18Yog li ntawd, peb thiaj tso txoj qub kevcai tseg, rau qhov txoj kevcai ntawd pab tsis tau peb thiab tsis tseemceeb. 19Mauxes txoj kevcai ua tsis tau kom neeg ua tau zoo kawg nkaus. Nimno peb muaj ib qhov chaw cia siab uas tseemceeb dua qhov ntawd. Vim li ntawd peb thiaj los cuag tau Vajtswv.
20Dua li ntawd, thaum Vajtswv tsa Yexus ua povthawj Vajtswv yeej coglus tseg, tiamsis thaum lwm tus ua povthawj Vajtswv tsis tau coglus tseg. 21Thaum Vajtswv tsa Yexus ua tus povthawj, Vajtswv coglus tseg rau nws hais tias,
  “Tus Tswv coglus tseg hais tias, ‘Koj yuav
   ua povthawj mus ibtxhis li.’ ”
22Yog li ntawd, Yexus yog tus uas qhia tseg hais tias txoj kevcai tshiab zoo dua txoj qub.
23Xeem Levis pheej muaj neeg sawv ua povthawj ib tiam dhau ib tiam, rau qhov cov uas tuag ua tsis tau haujlwm lawm. 24Tiamsis Yexus muaj sia nyob mus ibtxhis, thiab nws tes haujlwm ua povthawj tsis poob mus rau lwm tus ua. 25Twb yog vim li ntawd, nws thiaj pab tau cov neeg uas nws coj los cuag Vajtswv, tsis hais nimno lossis yav tom ntej, rau qhov nws muaj sia nyob mus ibtxhis thiab thov Vajtswv pab cov neeg ntawd.
26Yog li ntawd, Yexus yog tus Povthawj Hlob uas pab tau txhua tus uas thov nws. Nws yog tus uas zoo kawg nkaus, nws tsis muaj ib qho txhaum li. Vajtswv coj nws tawm hauv cov neeg txhaum mus nyob saum ntuj ceebtsheej. 27Nws tsis zoo li tej Povthawj Hlob; tsis tas nws yuav niaj hnub muab tsiaj coj los tua theej nws lub txhoj ua ntej mam li theej sawvdaws lub, ib yam li tej Povthawj Hlob pheej ua. Nws muab nws lub cev theej sawvdaws lub txhoj tib zaug xwb, theej tau mus ibtxhis li lawm. 28Mauxes txoj kevcai ibtxwm tsa cov neeg uas zoo tsis heev ua Povthawj Hlob, tiamsis tej lus uas Vajtswv cog tseg tom qab Mauxes txoj kevcai tsa Leej Tub tus uas zoo kawg nkaus ua povthawj mus ibtxhis li.