5

1Txhua tus Povthawj Hlob puavleej yog Vajtswv xaiv neeg los ua thiab tsa lawv ua Vajtswv txoj haujlwm pab sawvdaws. Thaum tus Povthawj Hlob ua txoj haujlwm ntawd, nws muab khoom fij rau Vajtswv thiab muab tsiaj tua theej sawvdaws lub txhoj. 2Vim nws qaug zog ib yam li sawvdaws, nws thiaj paub ua siab ntev pab cov neeg uas ruam thiab yuam kev ua txhaum. 3Tus Povthawj Hlob yog tus uas muab tsiaj tua theej sawvdaws lub txhoj, tiamsis vim nws yeej qaug zog ib yam li sawvdaws, nws yuav tsum theej nws lub txhoj thiab. 4Tsis muaj leejtwg yuav muaj cuabkav tsa nws ua tus Povthawj Hlob, tsuas yog Vajtswv pom zoo tsa tus twg tus ntawd thiaj tau ua, ib yam li Vajtswv pom zoo tsa Aloos ua tus Povthawj Hlob.
5Ib yam li ntawd, Yexus Khetos tsis tau khav hais tias nws yog ib tug Povthawj Hlob. Tiamsis Vajtswv yog tus uas hais rau nws hais tias,
  “Koj yog kuv tus Tub;
   hnub no kuv ua koj Txiv lawm.”
6Vajtswv hais dua ib los hais tias,
  “Koj yuav ua Povthawj Hlob mus
   ibtxhis ib yam li Mekhixedes.”
7Thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb no, nws thov Vajtswv tus uas pab tau kom nws dim kev ploj kev tuag. Thaum nws thov nws quaj thiab los kua muag kawg li. Vajtswv mloog nws tej lus thov, rau qhov nws txo nws lub hwjchim thiab muab nws txojsia tso plhuav rau Vajtswv kav. 8Txawm yog Yexus yog Vajtswv tus Tub los nws tseem kawm mloog lus los ntawm txojkev uas tiv kev txomnyem. 9Thaum Vajtswv ua rau nws zoo kawg nkaus lawm, nws thiaj yog tus uas pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau txhua tus uas mloog nws lus. 10Tom qab ntawd Vajtswv tsa nws ua tus Povthawj Hlob ib yam li Mekhixedes.

Cov Ntseeg Tsis Txhob Tso Yexus Tseg

11Peb tseem muaj ntau zaj uas yuav piav qhia nej tiamsis piav nyuaj heev, rau qhov nej tsis tshua totaub. 12Nimno twb tsimnyog nej ua taus xibhwb lawm, tiamsis tseem yuav tsum muaj neeg muab Vajtswv zaj lub hauvpaus los qhia nej dua. Twb tsimnyog nej noj taus zaub taus mov lawm, tiamsis nej tseem noj mis. 13Tus uas noj mis tus ntawd tseem yog menyuam yaus; nws tsis tau paub tseeb hais tias zaj twg yog zaj twg tsis yog. 14Tiamsis tej zaub mov tsuas yog cov laus thiaj noj taus xwb. Lawv twb xyaum los lawm lawv thiaj paub hais tias yam twg phem yam twg zoo.