19

Kevcai Dawbhuv thiab Ncaj Ncees

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej yuav tsum ua neeg dawbhuv, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv yog tus dawbhuv. 3Nej txhua tus yuav tsum hwm nej niam nej txiv, thiab ceev hnub Xanpataus ua hnub tseemceeb, raws li kuv twb samhwm rau nej lawm. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
4“Tsis txhob tso kuv tseg thiab mus pe mlom; tsis txhob muab tooj muab hlau nchuav ua mlom rau nej pe. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
5“Thaum nej tua tsiaj fij ua kev sib raug zoo rau tus TSWV, nej yuav tsum hwm tej kevcai uas kuv muab rau nej lawm, kuv thiaj txaus siab rau nej tej khoom fij ntawd. 6Cov nqaij nej yuav tsum muab noj kom tas rau hnub uas nej tua tus tsiaj ntawd lossis hnub tom qab. Hnub peb tej nqaij uas seem yuav tsum muab hlawv povtseg, 7rau qhov tej nqaij ntawd tsis huv lawm. Yog leejtwg noj mas kuv yuav tsis txaus siab rau tus ntawd tej khoom fij. 8Txhua tus uas noj cov khoom fij ntawd yuav raug txim, rau qhov nws ua tsis huv rau tej khoom dawbhuv uas fij rau kuv ntawd, thiab yuav muab nws rho tawm ntawm kuv haivneeg mus.
9“Thaum nej hlais nej tej nplej hauv nej tej teb, nej tsis txhob hlais cov nplej uas nyob tom ntug teb kom tas, thiab tsis txhob rov qab mus hlais tej hnab nplej uas seem. 10Tsis txhob rov qab mus sau tej txiv hmab uas nej sau tsis tas hauv nej tej vaj txiv hmab lossis mus khaws tej txiv hmab uas poob rau hauv av; tseg tej txiv ntawd rau cov neeg txomnyem thiab cov neeg txawv tebchaws. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
11“Nej tsis txhob ua tubsab, tsis txhob ua tsis ncaj rau lwm tus thiab tsis txhob dag. 12Tsis txhob tuav kuv lub npe cog lus tsis tseeb, yog nej ua li ntawd, yog nej saib tsis taus nej tus Vajtswv lub npe. Kuv yog tus TSWV.
13“Nej tsis txhob tsimtxom nej tej kwvtij zejzog lossis nyiag nws tug. Tsis txhob sej tej tub zog uas nej ntiav tej nqi zog cia mus txog tagkis sawv ntxov. 14Tsis txhob foom tus neeg lagntseg lossis muab tej yam dabtsi mus cuab tus neeg digmuag kev kom nws dawm ntog. Nej yuav tsum paub ntshai nej tus Vajtswv. Kuv yog tus TSWV.
15“Tsis txhob tu plaub ntug tsis ncaj, thiab tsis txhob saib tsis taus cov pluag lossis tsa cov npluanuj cai. Tiamsis nej yuav tsum txiav txim raws li kev ncaj ncees rau nej cov kwvtij zejzog. 16Tsis txhob mus taug xaiv rau ib leeg tus twg, thiab thaum muaj leejtwg raug luag iab liam uas yog lub txim tuag, nej yuav tsum tau pab hais raws li qhov tseeb kom daws tau nws dim. Kuv yog tus TSWV.
17“Tsis txhob ntxub ib leeg tus twg rau nruab siab, tiamsis yuav tsum mus nrog nws sib hais kom haum, nej thiaj yuav tsis ua txhaum vim qhov uas nej ntxub nws. 18Tsis txhob ua phem pauj rau ib leeg tus twg lossis pheej ntxub nws, tiamsis yuav tsum hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev. Kuv yog tus TSWV.
19“Nej yuav tsum ua raws li kuv tej lus samhwm. Tsis txhob muab ib yam tsiaj los tso taw rau ib yam tsiaj kom txuam tsoov. Tsis txhob muab ob yam noob qoob mus tseb rau hauv ib thaj teb. Tsis txhob hnav tej ris tsho uas muab ob yam ntaub los xaws ua ke.
20“Yog ib tug ntxhais qhev twg lees mus ua ib tug txivneej twg tus niamyau lawm, tiamsis tus txivneej ntawd tseem tsis tau them nqi thiab coj nws mus, yog muaj lwm tus txivneej tuaj deev nws, mas nkawd yuav tsum raug txim, tiamsis tsis txhob muab tua, rau qhov nws tseem yog ib tug ntxhais qhev. 21Tus txivneej ntawd yuav tsum coj ib tug laug yaj mus rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj, muab tua fij rau tus TSWV daws tus ntawd txojkev txhaum, 22thiab tus povthawj muab tus laug yaj fij daws tus txivneej ntawd txojkev txhaum, Vajtswv thiaj yuav zam nws lub txim.
23“Thaum nej mus txog rau hauv lub tebchaws Kana-as thiab cog txhua yam txiv ntoo, nej yuav tsum suav ntsoov thawj peb lub xyoos cov txiv ntoo ntawd tseem tsis tau huv. Thaum lub sijhawm ntawd nej tsis txhob de cov txiv ntoo ntawd los noj. 24Xyoo plaub txhua yam txiv hmab txiv ntoo yuav tsum tau muab fij rau kuv uas yog tus TSWV. 25Tiamsis xyoo tsib nej mam li de cov txiv ntoo ntawd los noj. Yog nej ua txhua yam no, nej tej txiv ntoo yuav txi txiv ncw. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
26“Nej tsis txhob noj tej nqaij uas txham ntshav. Nej tsis txhob xyaum ua txhua yam yeessiv lossis ua neeb ua yaig. 27Nej tsis txhob txiav nej cov plaubhau ntawm ob sab ntsos lossis chais nej cov hwjtxwv. 28Nej tsis txhob muab koob nkaug ua tej tus duab rau ntawm nej lub cev, thiab tsis txhob muab nej tej nqaij hlais kom to mus quaj nyiav tej neeg tuag. Kuv yog tus TSWV.
29“Tsis txhob ua rau nej tej ntxhais txajmuag uas yog tso lawv mus ua niam ntiav hauv lub tuamtsev niam ntiav, yog nej ua li ntawd, nej yuav mus pe lwm tus vajtswv thiab lub tebchaws yuav puv nkaus kev nkauj kev nraug. 30Nco ntsoov hnub Xanpataus yog hnub so, thiab hwm lub chaw uas nej mus pehawm kuv. Kuv yog tus TSWV.
31“Nej tsis txhob mus cuag txivneeb lossis saib yaig hlo li. Yog nej mus ua li ntawd, nej yuav ua neeg tsis huv. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
32“Nej yuav tsum hwm thiab ua ncaj rau cov neeg laus. Nej yuav tsum paub ntshai kuv; kuv yog tus TSWV.
33“Tsis txhob saib tsis taus cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob hauv nej lub tebchaws. 34Ua zoo rau lawv ib yam li nej ua zoo rau nej cov Yixalayees, thiab hlub lawv ib yam li nej hlub nej lub cev. Nco ntsoov hais tias thaum ub nej tau thojnam ib zaug mus nyob rau nram tebchaws Iziv lawm. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
35“Tsis txhob ua neeg tsis ncaj uas muab rab teev ntxo luj rau luag, tsis txhob txav txoj hlua ntsuas noj luag thiab tsis txhob muab lub kawm tsis txwm luj rau luag. 36Siv rab teev uas tsis ntxo, lub thauj uas haum txiaj thiab lub kawm uas txwm siab. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv coj nej tawm nram tebchaws Iziv los. 37Nej yuav tsum hwm kuv tej kevcai thiab tej lus samhwm. Kuv yog tus TSWV.”