10

Xya caum ob leeg mus tshaj tawm

(Mth. 9:37-38, 10:9-15; Mk. 6:7-12)

1Dhau ntawd Yexus tsa xya caum ob leeg thiab txib lawv tawm mus ua ib nkawg ib nkawg ua Yexus ntej mus rau txhua lub moos thiab txhua lub chaw uas Yexus tseem yuav mus.
2Yexus hais rau lawv tias, “Cov qoob uas zoo hlais muaj ntau heev, tiamsis cov tub zog muaj tsawg. Vim li no nej yuav tsum thov tus tswv teb kom txib tub zog mus hlais nws tej qoob. 3Nej cia li mus. Saib maj, kuv txib nej tawm mus zoo yam li tus menyuam yaj uas nyob hauv nruab nrab pab hma. 4Tsis txhob coj hnab nyiaj lossis hnab thoob puab lossis khau rau, tsis txhob nrog leejtwg hais lus ntawm tej tog kev. 5Yog nej nkag rau hauv lub tsev twg, cia li hais ua ntej tias, ‘Thov kom lub tsev no nyob kaj siab lug.’ 6Yog muaj tus uas txais kev kaj siab lug nyob qhov ntawd, mas nej txojkev kaj siab yuav nyob ntawm nws. Tiamsis yog tsis muaj mas nej txojkev kaj siab yuav thim rov los rau nej. 7Cia li nyob hauv lub tsev ntawd mus li thiab noj haus tej uas lawv npaj cia, rau qhov tus tub zog tsim nyog tau nws li nqe zog. Tsis txhob tawm ntawm lub tsev no mus nyob rau lwm lub. 8Thaum nej mus rau hauv lub moos twg thiab muaj neeg txais nej lawm cia li noj txhua yam uas lawv npaj rau nej. 9Thiab kho tej neeg muaj mob hauv lub moos ntawd kom zoo thiab hais rau lawv tias, ‘Vajtswv lub tebchaws los ze nej lawm.’ 10Tiamsis thaum nej mus rau hauv lub moos twg es tsis muaj leejtwg txais tos nej, nej cia li tawm mus rau hauv tej kev hauv lub moos ntawd thiab hais tias, 11‘Txawm yog tej hmoov av hauv nej lub moos uas lo peb kotaw los peb muab so rov rau nej. Tiamsis nej cia li paub tias Vajtswv lub tebchaws twb los ze lawm.’ 12Kuv hais rau nej tias, txog hnub ntawd lub moos Xaudoo yuav raug txim sib dua lub moos ntawd.

Tej moos uas tsis ntxeev dua siab

(Mth. 11:20-24)

13“Lub moos Khaulaxi 'e, koj raug txom nyem lauj! Lub moos Npexaida 'e, koj raug txom nyem lauj! Yog tej txujci phimhwj uas ua rau hauv neb lawd tau ua rau hauv lub nroog Thailab thiab lub nroog Xaidoo, ces lawv twb muab khaub seev tsaj los hnav thiab zaum hauv qhov tshauv ntxeev dua siab tshiab ntev los lawm. 14Tiamsis hnub uas teem txim mas Thailab thiab Xaidoo yuav raug sib dua neb. 15Lub moos Khapena‑u 'e, yuav muab koj tsa siab mus nto ntuj lov? Koj yuav raug muab txo qes mus rau hauv tub tuag teb. 16Tus uas mloog nej hais, kuj yog mloog kuv hais, tus uas tsis lees nej kuj yog tsis lees kuv, tus uas tsis lees kuv kuj tsis lees tus uas txib kuv los.”

Xya caum ob leeg rov los

17Xya caum obf tug thwjtim rov los zoo siab xyiv fab hais tias, “Tus Tswv, txawm yog dab los thaum peb tuav koj lub npe dab kuj nyob hauv peb qab kev tswjhwm lawm.” 18Yexus hais rau lawv tias, “Kuv pom Xatas poob saum ntuj los ib yam li xob laim. 19Saib maj, kuv pub hwjchim rau nej tsuj tau nab thiab raub ris teb thiab muaj hwjchim loj dua tus yeeb ncuab li hwjchim huvsi, tsis muaj ib yam dabtsi yuav ua phem rau nej. 20Tiamsis tsis txhob zoo siab rau qhov uas tej dab nyob hauv nej qab kev tswjhwm. Cia li zoo siab rau qhov uas nej lub npe sau cia rau hauv ntuj ceeb tsheej lawm.”

Yexus zoo siab

(Mth. 11:25-27, 13:16-17)

21Tib lub sijhawm ntawd Vaj Ntsuj Plig dawb huv ua rau Yexus zoo siab mas nws hais tias, “Au leej Txiv uas yog tus Tswv ntuj Tswv teb, kuv qhuas koj uas koj muab tej no npog cia tsis qhia rau cov neeg muaj tswvyim thiab txawj ntse, tiamsis muab qhia rau tej menyuam yaus paub. Au leej Txiv, koj yeej pom zoo ua li ntawd. 22Kuv leej Txiv twb muab txhua yam cob rau kuv. Tsis muaj leejtwg paub tias leej Tub yog leejtwg tsuas yog leej Txiv xwb thiab tsis muaj leejtwg paub tias leej Txiv yog leejtwg tsuas yog leej Tub thiab tus uas leej Tub xav qhia rau thiaj paub xwb.” 23Yexus txawm tig rau ntawm cov thwjtim hais twjywm rau lawv tias, “Lub qhov muag uas pom tej uas nej pom kuj tau koob hmoov. 24Kuv hais rau nej tias, cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab tej vajntxwv ntau leej xav pom tej uas nej pom los lawv tsis pom, thiab xav hnov tej uas nej tau hnov los lawv tsis hnov.”

Tus Xamali siab zoo

25Muaj ib tug xibhwb uas paub kevcai txawm sawv tsees sim Yexus nug hais tias, “Xibhwb, kuv yuav tsum ua yam twg kuv thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg?” 26Yexus hais rau nws tias, “Txoj kevcai sau cia li cas? Koj nyeem hais li cas?” 27Nws teb tias, “Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg koj lub dag lub zog thiab kawg koj tswvyim plab plaws thiab hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.” 28Yexus hais rau nws tias, “Koj teb raug lawm, cia li mus ua li ntawd koj thiaj tau txojsia.”
29Tiamsis tus ntawd tsis xav poob ntsej muag nws txawm hais rau Yexus tias, “Leejtwg yog kuv li kwvtij zej zog nev?” 30Yexus teb tias, “Muaj ib tug yawg taug kev ntawm Yeluxalees mus rau nram lub moos Yelikhau, ces txawm raug tub sab lws txeeb nws ris tsho muab nws ntaus li khiav mus tseg nws cia twb yuav tuag. 31Ces txawm muaj ib tug pov thawj taug kev tuaj. Thaum nws pom tus uas raug tub sab ntaus, nws txawm lug ib sab ntug kev mus lawm. 32Muaj ib tug Levi ua ib yam nkaus. Thaum nws tuaj txog ntawd thiab pom nws kuj lug ib sab ntug kev mus lawm thiab. 33Tiamsis thaum ib tug Xamali taug kev tuaj txog ntawm tus ntawd, pom dheev mas khuvleej, 34txawm mus ti nkaus thiab muab roj thiab cawv txiv hmab hliv pleev tej qhov txhab muab ntaub qhwv rau, thiab muab tus ntawd caij nws tus nees luav coj mus txog ib lub tsev so thiab tu tus mob ntawd. 35Hnub tom qab nws muab ob denalia pub rau tus Tswv tsev thiab hais tias, ‘Thov pab tu tus mob no. Tej nyiaj uas koj siv tshaj cov no lawm mas thaum kuv rov tuaj kuv yuav ntxiv rov rau koj.’ 36Koj xav tias peb tug no tus twg yog tus uas raug tub sab ntaus li kwvtij zej zog?” 37Tus xibhwb ntawd hais tias, “Yog tus uas khuvleej tus ntawd.” Yexus thiaj hais rau nws tias, “Koj cia li mus ua ib yam nkaus li ntawd.”

Yexus mus xyuas Matha thiab Maivliag

38Thaum Yexus lawv taug kev mus txawm mus rau hauv ib lub zos. Muaj ib tug pojniam hu ua Matha hu Yexus mus so hauv nws lub tsev. 39Matha muaj ib tug niam hluas hu ua Maivliag. Maivliag kuj zaum ntawm Yexus kotaw mloog Yexus tej lus qhia. 40Matha ntxhov siab rau nws tej haujlwm uas muaj ntau, nws txawm los hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, koj tsis quav ntsej qhov uas kuv tus niam hluas cia kuv tib leeg ua haujlwm xwb lov? Koj cia li hais kom nws los pab kuv thiab.” 41Tus Tswv teb nws tias, “Matha, Matha 'e, koj txhawj thiab ntxhov siab rau ntau yam heev. 42Tsuas muaj tib yam uas cheem tsum xwb. Maivliag twb xaiv yam uas zoo lawm, tsis muaj leejtwg txeeb tau ntawm nws mus.”