19

Yexus thiab Xakhai

1Yexus mus rau hauv lub moos Yelikhau thiab yuav hla dhau plaws mus. 2Muaj ib tug yawg npe hu ua Xakhai, nws yog ib tug thawj sau se thiab nws nplua nuj. 3Nws xav pom tias Yexus yog leejtwg, tiamsis neeg coob heev nws thiaj ntsia tsis pom vim nws qes taub. 4Nws thiaj dhia tom hauv ntej nce rau saum ib tsob txiv cev thiaj ntsia pom Yexus, rau qhov Yexus yuav taug txojkev ntawd tuaj. 5Thaum Yexus tuaj txog ntawd Yexus tsa muag ntsia pom Xakhai txawm hais rau Xakhai tias, “Xakhai 'e, cia li nqes kiag los, rau qhov hnub no kuv yuav tsum mus so hauv koj tsev.” 6Xakhai txawm maj nroos nqes los tos Yexus zoo siab xyiv fab. 7Thaum cov neeg sawvdaws pom, lawv txawm yws hais tias, “Nws mus so hauv tus neeg muaj txim tsev.” 8Xakhai sawv tsees hais rau tus Tswv tias, “Tus Tswv, saib maj, kuv tej qhov txhia chaw kuv yuav muab ib nrab pub rau cov neeg pluag, thiab yog kuv tau qaum leejtwg li los, kuv yuav thim plaub npaug rov qab.” 9Yexus hais rau nws tias, “Hnub no txojkev dim los txog lub tsev no lawm, rau qhov tus yawg no kuj yog Aplahas li tub. 10Rau qhov Neeg leej Tub los nrhiav cov neeg uas ploj lawd thiab cawm kom lawv dim.”

Kaum lub nyiaj mina

(Mth. 25:14-30)

11Thaum lawv tabtom mloog Yexus qhia tej no, Yexus kuj hais ib zaj paj lug rau lawv mloog rau qhov Yexus tabtom tuaj ze lub nroog Yeluxalees, thiab vim lawv xav tias Vajtswv lub tebchaws yuav cia li tshwm plaws los tamsim ntawd. 12Vim li no Yexus thiaj hais tias, “Muaj ib tug neeg muaj meej yuav mus rau lwm lub tebchaws deb mus txais meej mom kav tebchaws mam li rov los. 13Nws thiaj hu nws kaum tus tub qhe los mas muab kaum lub nyiaj rau lawv ib leeg ib mina thiab hais rau lawv tias, ‘Cia li coj mus ua lag luam txog thaum kuv rov qab los.’ 14Tiamsis nws cov pejxeem ntxub nws, lawv txawm txib neeg raws qab mus hais tias, ‘Peb tsis yuav tus no los kav peb.’ 15Thaum nws tau meej mom kav tebchaws rov los lawm nws hais kom hu cov tub qhe uas nws tau muab nyiaj rau lawd los cuag nws, yuav saib lawv ua lag luam tau tshaj thawj npaum li cas. 16Thawj tug los cuag nws hais tias, ‘Tus tswv, koj lub nyiaj mina ntawd tau tshaj thawj kaum mina.’ 17Nws hais rau tus tub qhe ntawd tias, ‘Tub qhe zoo, koj ua zoo lawm. Vim koj ua ncaj rau tej yam me me, koj yuav tau hwjchim kav kaum lub moos.’ 18Tus ob los hais tias, ‘Tus tswv, koj lub mina tau tshaj thawj tsib mina.’ 19Nws hais rau tus tub qhe ntawd tias, ‘Koj yuav tau kav tsib lub moos.’ 20Muaj dua ib tug los hais tias, ‘Tus tswv, koj lub nyiaj mina nyob no, kuv muab ntaub qhwv khaws cia, 21rau qhov kuv ntshai koj vim koj yeej yog neeg ua nruj ua tsiv. Koj sau tej uas koj tsis tau nqes dag zog ua thiab hlais tej qoob uas koj tsis tau tseb.’ 22Tus tswv txawm hais rau nws tias, ‘Niag tub qhe phem, kuv yuav muab koj tej lus txiav txim rau koj ntag. Koj yeej paub tias kuv yog neeg ua nruj ua tsiv thiab kuv sau tej uas kuv tsis tau nqes dag zog ua thiab hlais tej uas kuv tsis tau tseb lov? 23Yog li ntawd, ua cas koj tsis muab kuv lub nyiaj mus tso rau hauv tsev cia nyiaj, es thaum kuv los kuv thiaj tau kuv cov nyiaj thiab tau cov paj?’ 24Ces nws txawm hais rau cov neeg uas nyob ntawd tias, ‘Cia li muab nws lub nyiaj mina rho mus rau tus uas muaj kaum mina.’ 25(Lawv hais rau nws tias, ‘Tus tswv, nws twb muaj kaum mina lawm nev.’) 26‘Kuv hais rau nej tias, txhua tus uas muaj lawd yuav muab tsav ntxiv rau nws, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog tej uas nws muaj los yuav muab rho ntawm nws mus. 27Kuv cov yeeb ncuab uas tsis yuav kuv kav lawv ntawd, cia li coj lawv los rau ntawm no thiab muab tua tab meeg kuv.’ ”

Yexus mus rau hauv Yeluxalee yam li vajntxwv

(Mth. 21:1-11; Mk. 11:1-11; Yh. 12:12-19)

28Thaum Yexus hais tej lus no tag lawd, nws txawm ua lawv ntej mus rau nram Yeluxalees. 29Thaum nws tuaj ze lub zos Npefake thiab lub zos Npethani ntawm lub roob uas hu ua roob Txiv Aulib, nws txib ob tug thwjtim mus, 30hais tias, “Neb cia li mus rau lub zos uas nyob tom hauv ntej, mas thaum neb nkag rau hauv neb yuav pom ib tug menyuam nees luav khi cia, tsis tau muaj leejtwg caij dua li. Neb cia li daws cab los rau ntawm no. 31Yog leejtwg nug neb tias, ‘Neb muab daws ua dabtsi?’ neb cia li hais li no tias, ‘Tus Tswv cheem tsum siv.’ ” 32Ob tug uas nws txib ntawd txawm mus ntsib raws li Yexus hais rau ob tug. 33Thaum ob tug tabtom daws tus menyuam nees luav ntawd, tus tswv tsiaj txawm hais rau ob tug tias, “Neb daws tus menyuam nees luav ua dabtsi?” 34Ob tug hais tias, “Tus Tswv cheem tsum siv.”
35Ces ob tug txawm cab tus menyuam nees luav los txog Yexus, thiab muab ob tug tej tsho ntev pua saum tus menyuam nees luav nrob qaum thiab kom Yexus caij. 36Thaum Yexus caij mus mas tej neeg muab lawv tej tsho ntev pua txojkev. 37Thaum Yexus tuaj ze txojkev uas nqes ntawm lub roob Txiv Aulib lawm, cov thwjtim sawvdaws kuj pib zoo siab xyiv fab tsa suab nrov qhuas Vajtswv rau txhua yam txujci phimhwj uas lawv tau pom, 38thiab hais tias,
  “Tus vajntxwv uas tuaj hauv tus Tswv lub npe
   tau nyob kaj siab lug.
  Thov kom muaj kev kaj siab lug rau saum ntuj
   thiab muaj koob meej
   rau saum ntuj uas siab kawg nkaus.”
39Cov Falixai qee leej uas nrog cov neeg ntawd ua ke hais rau Yexus tias, “Xibhwb, cia li txwv koj cov thwjtim tsis txhob qw qw.” 40Yexus teb tias, “Kuv hais rau nej tias, yog lawv cov no nyob twjywm lawm los tej pob zeb yeej yuav qw nrov.”
41Thaum nws tuaj ze thiab pom Yeluxalees lawm nws kuj quaj lub nroog ntawd, 42hais tias, “Hnub no kheev koj lam paub tej uas pub kev kaj siab lug rau koj. Tiamsis nimno tej ntawd raug muab zais ntawm koj lub qhov muag lawm. 43Rau qhov lub sijhawm los yuav txog koj, mas koj cov yeeb ncuab yuav tsub av tawm tsam koj thiab vij nkaus koj kaw koj txhua fab. 44Lawv yuav muab koj ntsawm rau hauv pem teb, tag nrho koj thiab koj cov menyuam uas nyob hauv koj, thiab yuav tsis tseg tej txhib zeb ib lub tib ib lub rau hauv koj, vim yog koj tsis paub lub sijhawm uas Vajtswv los xyuas koj.”

Yexus ntxuav lub tuam tsev

(Mth. 21:12-17; Mk. 11:15-19; Yh. 2:13-22)

45Yexus txawm nkag mus rau hauv lub tuam tsev mas pib ntiab cov neeg ua lag ua luam, 46thiab hais rau lawv tias, “Twb muaj lus sau cia hais tias, ‘Kuv lub tuam tsev yuav ua lub tsev thov Vajtswv,’ tiamsis nej muab ‘ua qhov rau tub sab nkaum.’ ”
47Yexus niaj hnub qhuab qhia rau hauv lub tuam tsev. Ces cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov uas ua thawj txawm nrhiav kev txov Yexus, 48tiamsis lawv nrhiav tsis tau ib lub ncauj kev uas yuav ua tau vim yog cov neeg sawvdaws dai siab qas dhuam rau Yexus tej lus.