11

Kev thov Vajtswv

(Mth. 6:9-13, 7:7-11)

1Muaj ib hnub Yexus tabtom thov Vajtswv hauv ib qho chaw. Thaum nws thov tag lawm, nws cov thwjtim ib tug hais rau nws tias, “Tus Tswv, thov koj qhia peb paub thov Vajtswv ib yam li Yauhas qhia nws cov thwjtim.” 2Yexus txawm hais rau lawv tias, “Thaum nej thov yuav tsum hais tias,
  “ ‘Leej Txiv, thov sawvdaws hwm
   koj lub npe kom dawb huv.
   Thov cia koj lub tebchaws los.
  3Thov pub tej zaub mov uas peb
   niaj hnub noj rau peb txhua hnub.
  4Thov koj daws peb lub txim
   rau qhov peb zam txhua tus
   uas ua txhaum rau peb.
  Thov tsis txhob coj peb
   mus raug kev sim siab.’ ”
5Yexus kuj hais rau lawv tias, “Nej cov leejtwg muaj ib tug kwvluag mas thaum ib tag hmo nej mus hais rau nws tias, ‘Kwvluag, thov txais peb lub ncuav, 6vim kuv ib tug phoojywg nyuam qhuav tuaj txog mas kuv tsis muaj dabtsi rau nws noj,’ 7mas tus uas nyob hauv tsev teb tias, ‘Tsis txhob txob kuv, twb kaw qhov rooj lawm thiab kuv cov menyuam nrog kuv pw tag lawm. Kuv sawv tsis tau mus muab rau koj.’ 8Kuv hais rau nej tias, txawm yog nws tsis sawv mus muab rau tus ntawd vim yog kwvluag, los vim tus ntawd pheej txob nws heev nws yeej yuav sawv mus muab raws li tus ntawd cheem tsum.
9“Kuv hais rau nej tias, cia li thov mas yuav muab rau nej, cia li nrhiav nej thiaj ntsib, cia li khob mas yuav qheb rau nej. 10Rau qhov txhua tus uas thov kuj yuav tau, tus uas nrhiav kuj ntsib, thiab tus uas khob kuj qheb rau nws. 11Nej cov uas yog txiv muaj leejtwg, es nws tus tub thov ntses noj nws yuav muab ib tug nab rau nws? 12Lossis yog nws thov ib lub qe es yuav muab ib tug raub ris teb rau nws lov? 13Yog li no nej cov uas yog neeg phem los nej twb paub muab tej yam uas zoo rau nej tej menyuam, nej leej Txiv uas nyob saum ntuj yimhuab yuav muab Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv rau cov uas thov nws.”

Yexus thiab dab Npe‑eexenpu

(Mth. 12:22-30; Mk. 3:20-27)

14Yexus tabtom ntiab tus dab ruam hais tsis tau lus tawm. Thaum dab tawm lawd tus ruam txawm hais tau lus, cov neeg kuj phimhwj. 15Tiamsis qee leej hais tias, “Nws siv tus thawj dab Npe‑eexenpuk li hwjchim ntiab dab tawm.” 16Dua lwm tus kuj sim Yexus thov kom nws ua txujci tseem ceeb tshwm saum ntuj los. 17Yexus paub tej uas lawv xav nws thiaj hais rau lawv tias, “Txhua lub tebchaws uas tawg faib lawd yeej yuav puam tsuaj, thiab lub tsev twg uas tawg faib lawd yeej yuav piam tag. 18Yog Xatas tawg faib tag lawm nws lub tebchaws yuav nyob tau li cas? Rau qhov nej hais tias kuv siv Npe‑eexenpu li hwjchim ntiab dab tawm. 19Yog kuv siv dab Npe‑eexenpu ntiab dab tawm, es nej cov neeg nev, lawv siv leejtwg ntiab dab tawm? Yog li ntawd ces lawv yuav ua cov uas txiav txim rau nej. 20Yog kuv siv Vajtswv tus ntiv tes ntiab dab tawm, mas Vajtswv lub tebchaws twb los txog nej lawm. 21Thaum tus uas muaj zog tuav rawv cuab yeej zov nws lub tsev nws tej qhov txhia chaw kuj nyob tso siab plhuav. 22Tiamsis thaum tus uas muaj zog heev dhau nws, tuaj ntaus yeej nws, tus ntawd yuav txeeb kiag nws tej cuab yeej uas nws tso siab ntawd mus thiab muab tej uas txeeb tau ntawd faib. 23Tus uas tsis tuaj kuv tog yeej tawm tsam kuv, thiab tus uas tsis nrog kuv qaws los ua ke, nws yeej muab ua kom tawg ua sab ua sua.

Dab rov los nyob lub qub tsev

(Mth. 12:43-45)

24“Thaum dab qias tawm hauv leejtwg lawm, dab mus rau hauv tej chaw qhuav nkig nkuav nrhiav chaw so. Thaum nrhiav tsis tau nws hais tias, ‘Kuv yuav rov qab mus rau kuv lub tsev uas kuv tawm tuaj.’ 25Thaum nws los txog nws pom lub tsev muab cheb thiab tu du lug cia. 26Nws txawm mus coj dua xya tus dab uas phem heev dua nws nkag mus nyob rau hauv. Mas tus neeg ntawd lub neej thaum kawg phem heev dua thaum chiv thawj.”

Tus uas nyob kaj siab lug

27Thaum Yexus tabtom hais tej lus ntawd muaj ib tug pojniam uas nyob hauv cov neeg ntawd hais nrov rau Yexus tias, “Lub plab uas yug koj thiab lub txiv mis uas koj ntxais nyob kaj siab lug.” 28Tiamsis Yexus hais tias, “Cov uas hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim thiaj yog cov uas tau nyob kaj siab lug.”

Neeg xav pom txujci tseem ceeb

(Mth. 12:38-42)

29Thaum neeg tuaj coob zuj zus, Yexus pib hais tias, “Tiam neeg no phem heev thiab nrhiav ib yam txujci tseem ceeb, tiamsis lawv yuav tsis pom dua txujci tseem ceeb tsuas yog zaum txujci uas muaj rau Yauna xwb. 30Rau qhov Yauna ua txujci tseem ceeb rau cov neeg Ninave li cas, Neeg leej Tub yuav ua txujci tseem ceeb rau tiam neeg no ib yam li ntawd. 31Thaum txiav txim rau tiam neeg no tus poj vajntxwv uas kav tebchaws sab nrad yuav sawv tsees thiab yuav taw lawv qhov txhaum rau lawv, rau qhov nws tau tuaj nram qab ntuj kawg tuaj mloog Xalaumoo tej tswvyim, tiamsis muaj ib tug loj dua Xalaumoo nyob ntawm no. 32Thaum txiav txim rau tiam neeg no cov neeg Ninave yuav sawv tsees thiab yuav taw lawv qhov txhaum rau lawv, rau qhov thaum cov neeg Ninave hnov Yauna qhia, lawv ntxeev dua siab tshiab lawm, tiamsis muaj ib tug loj dua Yauna nyob ntawm no.

Qhov uas pom kev rau lub cev

(Mth. 5:15, 6:22-23)

33“Tsis muaj leejtwg taws teeb es muab txawb rau lub chaw nraim nkoos lossis muab thoob khwb cia, yeej yuav muab txawb rau saum lub chaw txawb teeb xwv cov uas nkag los thiaj pom kev. 34Lub qhov muag yog lub teeb rau lub cev. Yog tias koj lub qhov muag nyob zoo, tag nrho koj lub cev kuj kaj lug. Yog koj lub qhov muag tsis zoo, tag nrho koj lub cev yuav tsaus ntuj nti. 35Ceev faj tib zoo tsis txhob cia qhov kaj uas nyob hauv koj rov tsaus ntuj nti. 36Yog koj lub cev kaj huvsi tsis muaj ib qho tsaus li, mas nws yuav kaj lug huvsi ib yam li duab teeb ci kaj lug rau koj.”

Yexus cem cov xibhwb thiab cov Falixai

(Mth. 23:1-36; Mk. 12:38-40)

37Thaum Yexus hais tag lawm, muaj ib tug Falixai hu Yexus mus nrog nws noj mov. Yexus txawm mus zaum ntawm rooj mov. 38Thaum tus Falixai ntawd pom tias Yexus tsis ntxuav tes ua ntej li mam noj mov nws xav tsis thoob. 39Tus Tswv txawm hais rau nws tias, “Nej cov Falixai ntxuav khob ntxuav tais sab nraud, tiamsis sab hauv nej puv nkaus qhov uas ua siab hlob thiab siab phem. 40Au niag neeg ruam, tus uas tsim sab nraud kuj tsim sab hauv los tsis yog? 41Cia li pub tej uas nyob sab hauv rau cov neeg pluag mas txhua yam thiaj li huv rau nej.
42“Nej cov Falixai raug txom nyem lauj! Nej muab ib feem kaum pum hub, luam laws thiab txhua yam txuj lom, tiamsis qhov uas tu plaub ncaj thiab hlub Vajtswv nej muab tso tseg. Tej uas hais tag no nej yuav tsum ua, thiab tsis txhob tso lwm yam tseg.
43“Nej cov Falixai raug txom nyem lauj! Nej nyiam zaum tej rooj siab hauv tej tsev sablaj, thiab nyiam kom luag hwm nej tom tej tshav puam. 44Nej raug txom nyem lauj! Nej zoo li lub qhov ntxa uas saib tsis pom mas neeg tsuj mus tsuj los los tsis paub.”
45Muaj ib tug xibhwb paub kevcai txawm hais rau Yexus tias, “Xibhwb, qhov uas koj hais li ntawd kuj yog koj thuam peb thiab.” 46Yexus hais tias, “Nej cov xibhwb uas paub kevcai raug txom nyem lauj! Nej muab lub nra hnyav uas ceeblaj ris nog rau neeg ris tiamsis nej twb tsis xuas nej tus ntiv tes kov kiag li. 47Nej raug txom nyem lauj! Nej txhim cov xibhwb cev Vajtswv lus tej qhov ntxa uas nej tej poj koob yawm txwv muab cov xibhwb ntawd tua. 48Nej ua li ntawd kuj yog ua timkhawv qhia hais tias nej pom zoo rau tej uas nej cov laus ua, rau qhov lawv yog cov uas tua cov xibhwb ntawd, thiab nej yog cov uas txhim tej qhov ntxa. 49Vim li no Vajtswv Tus Tswvyim thiaj hais tias, ‘Kuv yuav txib cov xibhwb cev lus thiab cov tubtxib mus cuag lawv, mas qee leej yuav raug lawv muab tua thiab qee leej raug tsim txom.’ 50Vim li no, yuav tsob cov xibhwb cev Vajtswv lus tej ntshav uas los txij thaum tsim ntiajteb los ntawm tiam neeg no, 51yog txij thaum Anpee cov ntshav mus txog Xekhaliya cov ntshav uas raug tua tuag ntawm lub thaj thiab lub tuam tsev kem nruab nrab. Kuv hais tseeb rau nej tias yuav tsob tej ntshav ntawm tiam neeg no. 52Nej cov xibhwb paub kevcai raug txom nyem lauj! Nej muab tus yuam sij qheb txojkev paub coj mus lawm. Nej kuj tsis nkag mus rau hauv, thiab nej tav cov uas tabtom nkag mus.” 53Thaum Yexus tawm qhov ntawd mus, cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov Falixai pib cib nyeej thiab thom Yexus txog ntau yam, 54xwv thiaj nrhiav tau chaw kom nws tej lus.