23

Yexus nyob ntawm Philaj xubntiag

(Mth. 27:1-2, 11-14; Mk. 15:15; Yh. 18:28-38)

1Lawv sawvdaws txawm sawv tsees coj Yexus mus cuag Philaj. 2Lawv pib kom Yexus hais tias, “Peb pom tus no tabtom ntxeev peb lub tebchaws. Nws txwv kom peb tsis txhob them se rau Xixa thiab hais tias nws yog tus Khetos, yog ib tug vajntxwv.” 3Philaj txawm nug Yexus tias, “Koj yog cov Yudai tus vajntxwv lov?” Yexus hais tias, “Yog li koj hais.” 4Philaj txawm hais rau cov pov thawj hlob thiab cov neeg ntawd tias, “Kuv tsis pom tus no muaj ib qho txhaum kiag li.” 5Tiamsis lawv hais tawv qhawv tias, “Tus no tshum cov pejxeem thiab qhuab qhia thoob plaws Yudia txij ntua Kalilais los txog ntawm no.”

Yexus nyob ntawm Helauj xubntiag

6Thaum Philaj hnov li ntawd, nws txawm nug tias tus ntawd yog neeg Kalilais lov? 7Thaum nws paub tias Yexus nyob hauv Helauj li kav xyuam, nws txawm xa Yexus mus cuag Helauj uas tseem nyob hauv Yeluxalees rau lub sijhawm ntawd. 8Thaum Helauj pom Yexus nws kuj zoo siab heev rau qhov nws twb xav pom Yexus ntev los lawm rau qhov nws twb hnov txog Yexus, thiab nws vam tias yuav pom Yexus ua ib yam txujci tseem ceeb. 9Nws txawm nug Yexus ntau qhov tiamsis Yexus tsis teb li. 10Cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai kuj sawv ntawd siv zog kom Yexus heev kawg. 11Helauj thiab nws cov tub rog kuj saib tsis taus thuam luag Yexus. Thaum muab ib cev tsoos zoo nkauj kho rau Yexus hnav, Helauj txawm xa Yexus rov mus rau Philaj. 12Helauj thiab Philaj txawm sib raug zoo rau hnub ntawd, rau qhov yav tag los ob tug ua yeeb ncuab.

Yexus raug teem txim tuag

(Mth. 27:15-26; Mk. 15:6-15; Yh. 18:39-19:16)

13Philaj txawm hu cov pov thawj hlob thiab cov thawj thiab cov pejxeem tuaj txoos ua ke, 14thiab hais rau lawv tias, “Nej coj tus no tuaj cuag kuv hais tias nws tshum cov pejxeem kom fav xeeb. Kuv twb tshuaj saib nws tab meeg nej los kuv tsis pom tias nws muaj kev txhaum raws li nej kom nws, 15thiab Helauj kuj tsis pom nws muaj kev txhaum rau qhov Helauj twb xa nws rov los cuag kuv. Saib maj, tus no yeej tsis muaj ib qhov txhaum uas tsim nyog muab rau txim tuag. 16Vim li no kuv yuav muab nws nplawm thiab tso nws dim.” 18Tiamsis cov neeg ib txhij qw hais tias, “Muab tus no tua pov tseg, es tso Npalanpa rau peb.” 19Npalanpa yeej raug kaw hauv tsev lojfaj vim yog tshum neeg fav xeeb hauv lub nroog thiab tua neeg. 20Philaj tseem xav tso Yexus dim thiaj hais rau lawv dua ib zaug, 21tiamsis lawv qw nrov hais tias, “Muab nws teem, muab nws teem rau saum khaublig ntoo.” 22Philaj hais rau lawv zaum peb tias, “Ua cas muab teem? Nws tau ua txhaum dabtsi? Kuv tsis pom nws ua txhaum dabtsi uas yuav tsim nyog tuag. Vim li no kuv yuav muab nws nplawm thiab tso nws mus.” 23Tiamsis lawv qw nrov nrov txhib kom muab Yexus teem rau saum khaublig ntoo, ces lawv lub suab txawm kov yeej. 24Philaj thiaj txiav txim raws li lawv thov. 25Nws thiaj tso tus uas lawv thov ntawd yog tus raug kaw hauv tsev lojfaj vim yog tshum neeg fav xeeb thiab tua neeg. Thiab nws muab Yexus cob rau lawv ua raws li lawv lub siab.

Teem Yexus saum khaublig ntoo

(Mth. 27:32-44; Mk. 15:21-32; Yh. 19:17-27)

26Thaum lawv tabtom coj Yexus mus, lawv yuam Ximoos uas yog neeg Khulene taug kev pem yaj sab tuaj. Lawv txawm muab tus khaublig ntoo rau nws kwv raws Yexus qab mus. 27Muaj neeg coob coob thiab ib co pojniam uas ntaus hauv siab quaj ntsuag raws Yexus qab mus. 28Yexus tig los ntsia lawv thiab hais tias, “Yeluxalees cov ntxhais 'e, tsis txhob quaj kuv, cia li quaj nej tus kheej thiab nej cov menyuam nawj. 29Rau qhov yuav txog lub sijhawm uas luag yuav hais tias, ‘Cov pojniam mooj thiab lub plab uas tsis tau xeeb dua menyuam thiab tej txiv mis uas menyuam tsis tau ntxais dua tau nyob kaj siab lug.’ 30Lub sijhawm ntawd lawv yuav pib hu rau tej roob tias, ‘Cia li nphau los tsuam peb,’ thiab hu rau tej pov roob tias, ‘Cia li txhub kiag peb.’ 31Thaum tsob ntoo nyoos, lawv twb ua li no, ces thaum tsob ntoo qhuav lawm lawv tseem yuav ua li cas?”
32Lawv kuj coj dua ob tug yawg neeg phem mus tua pov tseg nrog Yexus ua ke. 33Thaum lawv mus txog lub chaw uas hu tias roob Txha Taubhau, lawv txawm muab Yexus teem rau saum khaublig ntoo rau qhov ntawd, thiab muab ob tug neeg phem ntawd teem nrog Yexus, sab xis ib tug sab laug ib tug. 34Yexus hais tias, “Au kuv Txiv, thov daws lawv lub txim, vim lawv tsis paub tias lawv ua dabtsi.” Lawv muab nws cev tsoos tsho los rho ntawv faib rau lawv. 35Cov neeg kuj sawv ntawd ntsia ntsoov. Cov thawj kuj thuam luag Yexus hais tias, “Nws cawm tau luag dim, yog nws yog Vajtswv tus Khetos uas Vajtswv xaiv cia lawd, kuj cia nws cawm nws tus kheej dim los maj!” 36Cov tub rog kuj thuam luag nws, thiab tuaj muab cov kua qaub cev rau nws haus, 37thiab hais tias, “Yog koj yog cov Yudai tus vajntxwv, cia li cawm koj tus kheej dim los maj!” 38Ntawm Yexus lawm saud muaj ib co lus sau cia hais tias, “Tus no yog cov Yudai tus vajntxwv.”
39Ib tug uas raug teem rau saum khaublig ntoo ntawd, kuj hais tuam mom Yexus tias, “Koj yog tus Khetos los tsis yog? Cia li cawm koj thiab wb ob leeg dim los maj!” 40Tiamsis muaj dua ib tug txwv nws hais tias, “Koj tsis ntshai Vajtswv lov? Koj twb raug txim ib yam nkaus thiab. 41Wb ob leeg yeej raug txim raws li txojcai, vim wb tau saws raws li wb tau ua los lawm, tiamsis tus no tsis tau ua ib qho txhaum kiag li.” 42Ces nws txawm hais tias, “Yexus, thaum koj nkag rau hauv koj lub tebchaws thov koj nco txog kuv.” 43Yexus hais rau nws tias, “Kuv hais tseeb rau koj tias, hnub no koj yeej yuav tau nrog kuv nyob hauv lub chaw zoo kawg nkaus.”

Yexus tuag

(Mth. 27:45-56; Mk. 15:33-41; Yh. 19:28-30)

44Thaum ntawd kwvlam tav su txawm tsaus ntuj ntais thoob plaws lub tebchaws mus txog hnub qaij peb teev. 45Lub hnub kuj tsaus nti, daim ntaub uas thaiv hauv lub tuam tsev txawm ntuag rhe ua ob daig. 46Yexus txawm tsa suab qw nrov hais tias, “Kuv Txiv, kuv muab kuv tus ntsuj plig cob rau hauv koj txhais tes.” Yexus hais li ntawd tag nws txawm tu siav nrho.
47Thaum tus thawj rog uas kav ib puas leej pom tej uas tshwm los no, nws txawm qhuas Vajtswv hais tias, “Tseeb tiag lauj, tus no yeej yog ib tug ncaj ncees.” 48Cov neeg coob uas tuaj saib tej xwm txheej no thaum pom lawd kuj ntaus hauv siab rov qab mus tsev. 49Txhua tus uas paub Yexus thiab cov pojniam uas nrog Yexus tuaj pem Kalilais tuaj kuj sawv deb deb ntsia tej xwm txheej no.

Muab Yexus log

(Mth. 27:57-61; Mk. 15:42-47; Yh. 19:38-42)

50Muaj ib tug yawg npe hu ua Yauxej uas nyob hauv cov Yudai lub moos Alimathia yog ib tug hauv cov thawj lub rooj sablaj, nws yog ib tug neeg zoo thiab ncaj ncees. 51Nws tsis pom zoo qhov uas lawv tau hais hum thiab lawv ua li ntawd, thiab nws tos rawv Vajtswv lub tebchaws. 52Yauxej txawm mus cuag Philaj thov Yexus lub cev tuag. 53Thaum Yauxej txo Yexus lub cev tuag los lawd nws muab ib daim ntaub mag qhwv, coj mus tso rau hauv lub qhov ntxa uas txaug cia rau hauv phab zeb, uas tsis tau log tuag li. 54Hnub ntawd yog hnub uas npaj rau hnub Xanpatau uas twb yuav txog. 55Cov pojniam uas nrog Yexus tuaj pem Kalilais tuaj kuj raws qab mus pom lub qhov ntxa ntawd thiab pom tias lawv muab Yexus lub cev tuag tso li cas. 56Ces cov pojniam ntawd txawm rov qab mus npaj tshuaj tsw qab thiab roj tsw qab. Hnub Xanpatau lawv txawm so raws li kevcai.