16

Tus tub qhe tsis ncaj

1Yexus kuj hais rau cov thwjtim tias, “Ib tug nplua nuj muaj ib tug tub qhe uas saib xyuas nws vaj tse. Muaj neeg kom rau tus nplua nuj tias tus tub qhe ntawd tabtom phob tus nplua nuj tej qhov txhia chaw. 2Tus nplua nuj thiaj hu tus tub qhe ntawd los hais rau nws tias, ‘Zaj uas kuv tau hnov txog koj li ntawd yog li cas? Muab phau ntawv teev nyiaj los rau kuv saib, rau qhov koj yuav ua tsis tau tus uas saib xyuas vaj tse ntxiv mus lawm.’ 3Tus tub qhe ntawd xav hauv lub siab tias, ‘Kuv yuav ua li cas, rau qhov tus lospav muab kuv rho tawm qhov uas ua tus saib tsev lawm? Yuav mus khawb av kuj tsis muaj zog, mus thov khawv kuj txaj muag. 4Kuv paub lawm tias kuv yuav ua li cas, xwv thaum kuv raug rho tawm lawm lwm tus thiaj hu kuv mus rau hauv lawv tsev.’ 5Nws txawm hu cov uas tshuav nws tus lospav nqe los ib tug zuj zus mas nug thawj tug tias, ‘Koj tshuav kuv tus lospav npaum twg?’ 6Tus ntawd hais tias, ‘Tshuav ib puas thoob roj.’ Tus tub qhe ntawd hais rau nws tias, ‘Cia li muab koj daim ntawv tshuav nqe los zaum thiab sau kiag ua tsib caug thoob xwb.’ 7Thiab nws nug dua ib tug tias, ‘Koj tshuav npaum twg?’ Tus ntawd hais tias, ‘Tshuav ib puas seev tsaj mog.’ Tus tub qhe hais rau nws tias, ‘Cia li muab koj daim ntawv tshuav nqe los sau ua yim caum seev.’ 8Tus lospav kuj qhuas tus tub qhe tsis ncaj ntawd vim nws muaj tswvyim ua li ntawd. Rau qhov neeg ntiajteb tiam no muaj tswvyim ua haujlwm heev dua txojkev kaj li menyuam. 9Kuv hais rau nej tias, cia li muab tej nyiaj txiag uas tsis ncaj coj mus zeem kwvluag, xwv thaum tej nyiaj txiag tag lawm luag thiaj txais nej nyob hauv lub chaw uas nyob mus ib txhis.
10“Tus uas ua ncaj rau tej yam tsawg kuj yuav ua ncaj rau tej yam ntau. Tus uas ua tsis ncaj rau tej yam tsawg kuj yuav ua tsis ncaj rau tej yam ntau. 11Yog li ntawd, yog nej ua tsis ncaj rau tej nyiaj txiag uas tsis ncaj, leejtwg yuav muab tej nyiaj txiag uas ncaj cob rau nej? 12Yog nej ua tsis ncaj rau tej uas yog lwm tus li, leejtwg yuav muab tej uas yog nej li rau nej? 13Tsis muaj leejtwg yuav ua qhev tau rau ob tug lospav, rau qhov nws yeej yuav ntxub ib tug nyiam ib tug, lossis yuav npuab ib tug saib tsis taus ib tug. Nej yuav ua Vajtswv li qhev thiab ua nyiaj txiag li qhev ua ke tsis tau.”

Tej kevcai thiab Vajtswv lub tebchaws

(Mth. 11:12-13, 5:31-32; Mk. 10:11-12)

14Thaum cov Falixai uas nyiam nyiaj txiag hnov tej lus ntawd lawv txawm thuam luag Yexus. 15Tiamsis Yexus hais rau lawv tias, “Nej suav tias nej yog neeg ncaj ncees tab meeg sawvdaws, tiamsis Vajtswv paub nej lub siab. Rau qhov yam uas neeg saib tias muaj nqes yog yam uas Vajtswv pom tias qias vuab tsuab. 16Tsuas muaj txoj kevcai thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus los txog thaum Yauhas tshwm los xwb. Txij ntawd los, txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws raug muab tshaj tawm, mas sawvdaws siv zog sib txeeb kev mus rau hauv lub tebchaws ntawd. 17Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav ploj yoojyim dua rhuav txoj kevcai ib nyuag teev pov tseg.
18“Txhua tus nrauj pojniam es nws mus yuav dua pojniam tshiab, kuj yog ua txhaum kev nkauj kev nraug, thiab tus uas yuav ib tug pojniam nrauj ua pojniam kuj yog nws deev luag pojniam.

Tus nplua nuj thiab Laxalau

19“Muaj ib tug nplua nuj hnav tsoos tsamxem thiab ntaub mag zoo zoo nyob xyiv fab noj seem noj so txhua hnub. 20Thiab muaj ib tug pluag hu ua Laxalau ua kiav txhab thoob plaws ib ce pw ntawm tus nplua nuj lub rooj vag. 21Nws xav noj tus nplua nuj tej qub mov uas poob saum rooj los, thiab dev tseem los muab nws tej kiav txhab yaim. 22Dhau ntawd tus pluag ntawd txawm tuag mas cov tubtxib saum ntuj qaws nws mus rau ntawm Aplahas lub xubntiag. Tus nplua nuj kuj tuag thiab muab log. 23Thaum nws raug tsim txom hauv tub tuag teb nws tsa qhov muag ntsia pom Aplahas nyob deb deb thiab Laxalau nyob ntawm Aplahas xubntiag. 24Tus nplua nuj txawm hu hais tias, ‘Txiv Aplahas 'e, thov khuvleej kuv lauj. Thov txib Laxalau tuaj muab nws tus hau ntiv tes raus dej los twb kuv tus nplaig kom laj, rau qhov kuv raug txom nyem heev kawg hauv cov nplaim taws no.’
25“Tiamsis Aplahas hais tias, ‘Tub 'e, koj cia li nco tias thaum koj tseem ua neej nyob koj tau txhua yam zoo rau koj tiamsis Laxalau tau yam uas phem kawg. Nimno nws tau kev nplij siab lawm, koj ho raug kev txom nyem heev. 26Tsis tag li ntawd nyob ntawm peb thiab nej ntu nruab nrab muaj ib lub niag hav tob heev quas lawm, kom cov uas xav hla tim no mus rau tim nej los tsis tau, thiab cov tim nej hla los tim peb los kuj tsis tau.’ 27Tus nplua nuj txawm hais tias, ‘Yog li ntawd, kuv txiv, thov koj txib Laxalau rov mus rau tom kuv txiv tsev, 28rau qhov kuv tseem tshuav tsib tug kwv, kom Laxalau mus qhuab ntuas lawv xwv lawv thiaj tsis los raug tsim txom hauv lub chaw no.’ 29Tiamsis Aplahas hais tias, ‘Lawv muaj Mauxe thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus lawm, cia lawv mloog cov neeg ntawd hais.’ 30Nws txawm hais tias, ‘Txiv Aplahas 'e, tsis tau li. Yog muaj ib tug tawm hauv cov neeg tuag mus cuag lawv, lawv thiaj li ntxeev dua siab tshiab.’ 31Aplahas hais rau nws tias, ‘Yog lawv tsis mloog Mauxe thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus hais, ces txawm yog muaj ib tug sawv hauv qhov tuag los los lawv yeej yuav tsis ntseeg.’ ”