6

De hnab mog hnub Xanpatau

(Mth. 12:1-8; Mk. 2:23-28)

1Muaj ib hnub Xanpatau Yexus tabtom taug kev hauv ib daim teb mog mas nws cov thwjtim txawm de hnab mog los mos noj. 2Cov Falixai qee leej hais tias, “Ua cas nej ua tej uas caiv tsis kheev ua rau hnub Xanpatau?” 3Yexus teb tias, “Nej tsis tau nyeem tej uas Davi ua rau thaum nws thiab cov neeg uas nrog nws tshaib plab lov? 4Nws twb nkag mus rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ncuav uas xyeem txawb rau ntawm Vajtswv lub xubntiag los noj, thiab nws tseem muab rau cov uas nrog nws ua ke noj. Tej ntawd yog tej uas caiv tsis pub noj, tsuas yog cov pov thawj thiaj noj tau xwb.” 5Thiab Yexus hais rau lawv tias, “Neeg leej Tub yeej yog hnub Xanpatau tus tswv.”

Tus yawg qhuav tes

(Mth. 12:9-14; Mk. 3:1-6)

6Muaj dua ib hnub Xanpatau thaum Yexus mus rau hauv lub tsev sablaj thiab qhuab qhia mas muaj ib tug yawg qhuav sab tes xis nyob ntawd. 7Cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov Falixai txawm soj saib Yexus yuav kho tus mob ntawd rau hnub Xanpatau los tsis kho xwv lawv thiaj tau chaw kom Yexus. 8Tiamsis Yexus twb paub tej uas lawv xav, nws thiaj hais rau tus yawg qhuav tes tias, “Cia li los sawv rau tom hauv ntej no.” Nws txawm sawv tsees mus sawv ntsug rau ntawd. 9Yexus txawm hais rau lawv tias, “Kuv nug nej tias, hnub Xanpatau muaj cai ua qhov zoo los ua qhov phem, muaj cai cawm txojsia los txov txojsia tseg?” 10Yexus tsa muag ntsia rau lawv sawvdaws ib ncig ntawd, thiab hais rau tus qhuav tes ntawd tias, “Cia li xyab kiag koj txhais tes lauj!” Tus ntawd txawm ua li ntawd, mas nws txhais tes txawm zoo kiag li qub. 11Lawv chim rau Yexus heev, lawv txawm sablaj saib yuav ua li cas rau Yexus.

Yexus xaiv kaum ob tus thwjtim

(Mth. 10:1-4; Mk. 3:13-19)

12Thaum ntawd Yexus mus thov Vajtswv pem roob, nws thov Vajtswv ib hmos kaj ntug. 13Thaum kaj ntug Yexus hu nws cov thwjtim los thiab xaiv kaum ob tug uas nws tis npe hu ua tubtxib, 14yog Ximoos uas nws tis dua npe hu ua Petus, thiab nws tus kwv Anru, thiab Yakaunpau thiab Yauhas, thiab Fili thiab Npathaulaumai, 15thiab Mathai thiab Thauma thiab Afe‑a tus tub Yakaunpau thiab Ximoos uas hu ua Xelaute, 16thiab Yakaunpau tus tub Yudas, thiab Yudas Ikhali‑au uas fav xeeb.

Yexus qhuab qhia thiab kho mob

(Mth. 4:23-25)

17Yexus thiab kaum ob tug tubtxib ntawd nqes los sawv rau ntawm ib lub chaw tiaj. Muaj lwm tus thwjtim coob thiab neeg coob coob tuaj thoob plaws lub xeev Yudia thiab hauv Yeluxalees thiab ntawm ntug hiavtxwv uas yog Thailab thiab Xaidoo li kav xyuam tuaj mloog Yexus qhia thiab tuaj kho lawv tej mob. 18Cov uas raug kev txom nyem vim yog raug dab qias kuj kho tau zoo huvsi. 19Ib tsoom neeg sawvdaws xav kov nws vim yog hwjchim tawm hauv nws los kho lawv txhua tus zoo huvsi.

Kaj siab lug thiab txom nyem

(Mth. 5:1-12)

20Yexus tsa muag ntsia rau nws cov thwjtim mas hais tias,
  “Nej cov uas pluag tau nyob kaj siab lug,
   rau qhov Vajtswv lub tebchaws
   yog nej tug lawm.
  21Nej cov uas nimno tshaib
   tau nyob kaj siab lug,
   rau qhov nej yuav tsau npo.
  Nej cov uas nimno quaj
   tau nyob kaj siab lug,
   rau qhov nej yuav luag.
22“Thaum luag ntxub nej thiab ntiab nej khiav tawm hauv lawv cov, thiab thuam nej thiab iab hiam tias nej yog neeg phem vim yog tim Neeg leej Tub, nej tau nyob kaj siab lug. 23Hnub ntawd nej cia li zoo siab thiab dhia paj paws xyiv fab rau qhov nej twb muaj nqe zog ntau rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, vim lawv tej poj koob yawm txwv twb ua ib yam nkaus li ntawd rau cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab.
  24“Tiamsis nej cov uas nplua nuj
   yuav raug txom nyem lauj,
  rau qhov nej twb tau
   tej uas nplij nej lub siab lawm.
  25Nej cov uas nimno tsau npo
   yuav raug txom nyem lauj,
   rau qhov nej yuav tshaib.
  Nej cov uas nimno luag
   yuav raug txom nyem lauj,
   rau qhov nej yuav quaj thiab quaj ntsuag.
26“Thaum sawvdaws qhuas nej, nej yuav raug txom nyem lauj, rau qhov lawv tej poj koob yawm txwv twb ua ib yam nkaus li ntawd rau cov cuav xibhwb cev lus thiab.

Hlub yeeb ncuab

(Mth. 5:38-48, 7:12)

27“Tiamsis kuv hais rau nej cov uas mloog kuv tias, nej yuav tsum hlub nej cov yeeb ncuab thiab ua zoo rau cov uas ntxub nej, 28thiab thov Vajtswv foom koob hmoov rau cov uas tsawm foom nej thiab thov Vajtswv pab cov uas ua phem rau nej. 29Leejtwg ntaus koj ib sab plhu, cia li tig sab tod rau nws ntaus thiab. Leejtwg txeeb koj lub tsho ntev mus, cia li kam muab koj lub tsho sab hauv rau nws thiab. 30Cia li pub rau txhua tus uas thov koj. Yog leejtwg txeeb koj ib yam dabtsi mus lawm, tsis txhob muab thim rov los. 31Nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.
32“Yog nej hlub cov uas hlub nej xwb, nej tau koob hmoov li cas? Txawm yog cov neeg muaj txim los kuj hlub cov uas hlub lawv thiab. 33Yog nej ua zoo rau cov uas ua zoo rau nej xwb, nej tau koob hmoov li cas? Txawm yog cov muaj txim los kuj ua ib yam li ntawd thiab. 34Yog nej tsuas qev rau cov uas nej vam tias yuav tau rov qab xwb, nej tau koob hmoov li cas? Txawm yog cov muaj txim los kuj qev rau cov muaj txim uas yuav tau rov qab sib npaug thiab. 35Tiamsis nej yuav tsum hlub nej cov yeeb ncuab thiab ua zoo rau lawv thiab qev txais tsis txhob vam tias yuav tau rov qab, mas nej thiaj yuav tau nqe zog ntau thiab nej yuav ua tau Vajtswv uas loj dua ntais li tub, rau qhov nws yeej ua siab dav rau tus uas mom txiaj mom ntsig thiab siab phem. 36Nej yuav tsum khuvleej luag ib yam li nej leej Txiv khuvleej.

Tsis txhob txiav txim rau lwm tus

(Mth. 7:1-5)

37“Nej tsis txhob txiav txim rau luag nej thiaj tsis raug txiav txim. Tsis txhob rau txim rau luag nej thiaj tsis raug rau txim. Cia li zam txim rau luag mas nej thiaj tau txais kev zam txim. 38Cia li pub rau luag, mas nej thiaj li tau txais. Nej yuav tau txais co ceev nias puv nkaus thoob phwj yos rau hauv nej lub xubntiag. Nej muab lub thoob twg luj rau luag, yuav muab lub thoob ntawd luj rov rau nej ib yam nkaus.”
39Yexus ua paj lug hais rau lawv tias, “Neeg dig muag yuav coj neeg dig muag kev tau lov? Ob tug yuav tsis poob rau hauv qhov lov? 40Tus tub kawm yeej tsis loj dhau tus xibhwb qhia. Txhua tus uas kawm tiav tag yuav zoo thooj li tus xibhwb qhia. 41Ua cas koj yuav pom qhov nyuag hmoov ntoo hauv koj tus kwvtij lub qhov muag, tiamsis koj tsis quav ntsej txog tog niag ntoo uas nyob hauv koj lub qhov muag? 42Ua cas koj yuav hais tau rau koj tus kwvtij tias, ‘Kwvtij, cia kuv so qhov nyuag hmoov ntoo hauv koj lub qhov muag tawm,’ tiamsis koj ho tsis pom tog niag ntoo nyob hauv koj lub qhov muag? Tus neeg ncauj lus zoo siab phem, cia li rho tog niag ntoo hauv koj lub qhov muag ua ntej tso, koj thiaj pom meej thiaj so tau qhov nyuag hmoov ntoo hauv koj tus kwvtij lub qhov muag tawm.

Tsob ntoo thiab cov txiv

(Mth. 7:16-20, 12:33-35)

43“Tsob ntoo zoo yeej tsis txi cov txiv phem, tsob ntoo phem yeej tsis txi cov txiv zoo. 44Yuav paub txhua tsob ntoo ntawm cov txiv, rau qhov yeej tsis de txiv cev ntawm tsob ntoo pos kaus ntsaj lossis de txiv hmab ntawm tsob pos kaus ntsim. 45Tus neeg zoo yeej muab yam zoo uas muaj nyob hauv nws lub siab los txi txiv zoo, tus neeg phem yeej muab yam phem uas muaj nyob hauv nws los txi txiv phem. Rau qhov lub qhov ncauj yeej hais tej uas muaj puv nkaus hauv lub siab tawm los.

Ob tug uas ua tsev

(Mth. 7:24-27)

46“Ua cas nej hu kuv tias ‘Tus Tswv, tus Tswv’ tiamsis tsis ua raws li kuv hais? 47Txhua tus uas los cuag kuv thiab hnov kuv tej lus thiab ua raws nraim, kuv yuav qhia rau nej paub tias nws zoo li cas. 48Nws zoo li tus uas ua tsev, nws khawb tob tob thiab tiag taw rau saum daim lag zeb. Thaum dej nyab, dej ntsawj lub tsev ntawd los ua tsis tau rau lub tsev ntawd ua zog, rau qhov ua ruaj heev. 49Tiamsis tus uas hnov los tsis ua raws nraim, kuj zoo li tus uas ua tsev rau saum npoo av, tsis tiag tej taw. Thaum muaj dej ntsawj ces lub tsev ntawd txawm pob vau hlo tamsid, mas lub tsev ntawd puam tsuaj loj heev.”