12

Ntuas kom ceev faj lub siab nkhaus

(Mth. 10:26-27)

1Thaum ntawd muaj neeg ntau txhiab leej tuaj txoos ua ke, ib leeg tsuj ib leeg, Yexus txawm pib hais rau nws cov thwjtim tias, “Nej yuav tsum ceev faj cov Falixai cov keeb, yog qhov uas ncauj lus zoo lub siab phem. 2Tsis muaj ib yam twg uas muab npog cia lawm yuav tsis muab thws tshwm los, thiab tsis muaj ib yam twg uas muab zais lawm yuav tsis paub. 3Vim li ntawd tej uas nej hais hauv qhov tsaus ntuj, yuav tau hnov rau hauv qhov pom kev, thiab tej uas nej hais lus ntxhi hauv txaj yuav raug muab tshaj tawm rau saum txheej tsev las tshav.
4“Kuv cov kwvluag, kuv hais rau nej tias, tsis txhob ntshai cov uas tua tau lub cev xwb, dhau ntawd ua tsis tau dabtsi ntxiv lawm. 5Kuv qhia rau nej tias nej yuav tsum ntshai leejtwg. Yuav tsum ntshai tus uas tua tag lawm tseem muaj hwjchim muab pov tau rau hauv ntuj tawg. Kuv hais tseeb rau nej tias, cia li ntshai tus ntawd. 6Tsib tug noog tsev luag muag ob npiv los tsis yog? Tsis muaj ib tug noog uas Vajtswv yuav tsis nco qab li. 7Nej cov plaubhau los kuj raug muab suav txhua txoj lawm. Tsis txhob ntshai. Nej tsim txiaj dua ntau tus noog tsev.

Lees Yexus tab meeg tibneeg

(Mth. 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

8“Kuv hais rau nej tias, txhua tus uas lees yuav kuv tab meeg tibneeg, Neeg leej Tub yuav lees yuav tus ntawd tab meeg Vajtswv cov tubtxib saum ntuj. 9Tiamsis tus uas tsis lees yuav kuv tab meeg tibneeg, tus ntawd yuav raug tsis lees tab meeg Vajtswv cov tubtxib saum ntuj. 10Txhua tus uas hais lus tawm tsam Neeg leej Tub yuav zam tau tus ntawd lub txim, tiamsis tus uas hais lus tuam mom Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv yuav zam tsis tau kiag li.
11“Thaum luag coj nej mus cob rau hauv tej tsev sablaj thiab coj mus rau cov thawj kav thiab cov nom tswv, nej tsis txhob txhawj tias nej yuav hais daws nej tus kheej li cas lossis nej yuav teb li cas, 12rau qhov thaum txog lub sijhawm ntawd Vaj Ntsuj Plig dawb huv yuav qhia tej uas nej yuav tsum hais.”

Paj lug tus nplua nuj ruam

13Muaj ib tug hauv cov neeg ntawd hais rau Yexus tias, “Xibhwb, thov koj hais kuv tus tijlaug faib qub txeeg qub teg rau kuv thiab.” 14Tiamsis Yexus hais rau nws tias, “Koj yawg, leejtwg tsa kuv ua tus tu plaub lossis ua tus faib qub txeeg qub teg rau neb?”
15Yexus hais rau lawv tias, “Ceev faj tib zoo tsis txhob ua siab hlob rau txhua yam, rau qhov neeg txojsia tsis yog nyob ntawm qhov uas muaj nplua mias.” 16Ces nws txawm hais ib zaj paj lug rau lawv mloog tias, “Muaj ib tug nplua nuj nws daim teb muaj qoob loo ntau kawg. 17Nws txawm xav hauv lub siab tias, ‘Kuv yuav ua li cas thiaj zoo nev, vim tias kuv tsis muaj chaw rau kuv tej qoob loo?’ 18Nws txawm hais tias, ‘Kuv yuav ua li no, kuv yuav muab kuv tej txhab rhuav thiab ua tshiab kom loj dua, mas kuv yuav sau kuv tej qoob thiab kuv tej qhov txhia chaw huvsi ntim rau hauv. 19Mas kuv yuav hais rau kuv lub siab tias, “Lub siab 'e, koj muaj ib puas tsav yam ntau heev khaws cia txaus ntau xyoo, cia li nyob zoo zoo noj haus thiab xyiv fab nawj.” ’ 20Tiamsis Vajtswv hais rau nws tias, ‘Tus niag neeg ruam 'e, hmo no koj tus ntsuj plig yuav raug hu tawm ntawm koj mus, mas tej qhov txhia chaw uas koj npaj cia ntawd yuav yog leejtwg li?’ 21Tus uas khaws nyiaj txiag cia rau nws xwb, tsis nplua nuj rau Vajtswv kuj zoo ib yam li ntawd ntag.”

Tsis txhob txhawj

(Mth. 6:25-34, 19-21)

22Yexus hais rau nws cov thwjtim tias, “Vim li no, kuv hais rau nej tias, tsis txhob txhawj txog nej txojsia tias yuav muab dabtsi los noj, thiab tsis txhob txhawj txog nej lub cev tias yuav muab dabtsi los hnav, 23rau qhov txojsia tseem ceeb dua mov noj thiab lub cev tseem ceeb dua tej tsoos tsho. 24Cia li saib tej uab lag, twb tsis tseb tsis hlais thiab tsis muaj txhab tsis muaj phawv los Vajtswv tseem yug tej uab lag ntawd. Nej yimhuab tsim txiaj dua tej noog ntawd. 25Nej cov muaj leejtwg txojkev txhawj yuav txuas tau nws txojsia ntev ib tshim ntxiv? 26Yam nyuag me me no nej twb ua tsis tau, es nej tseem yuav txhawj txog lwm yam ua dabtsi? 27Cia li tshuaj saib tej paj lilij saib tuaj hlob li cas, twb tsis ua haujlwm thiab tsis ntos ntaub. Tiamsis kuv hais rau nej tias, txawm yog Xalaumoo hnav nws tej tsoos tsho meej mom huvsi los twb zoo tsis cuag ib lub nyuag paj ntawd. 28Tej nroj tsuag uas nyob tom teb hnub no xwb, tagkis twb yuav muab pov rau hauv cub hluavtaws, yog Vajtswv twb pub rau hnav li ntawd, nej cov uas kev ntseeg yau 'e, nws yimhuab yuav pub rau nej hnav thiab. 29Tsis txhob nrhiav yuav noj dabtsi yuav haus dabtsi, tsis txhob txhawj, 30rau qhov ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb yeej nrhiav tej no. Nej leej Txiv yeej paub lawm tias nej cheem tsum tej no. 31Tiamsis nej yuav tsum nrhiav Vajtswv lub tebchaws, mas yuav muab tej no tsav ntxiv rau nej.
32“Pab nyuag yaj me me, nej tsis txhob ntshai, vim tias nej leej Txiv txaus siab pub lub tebchaws ntawd rau nej. 33Cia li muab tej uas nej muaj muag thiab pub rau cov pluag. Cia li ua lub hnab nyiaj uas tsis txawj qub rau nej, yog tej nyiaj txiag saum ntuj uas tsis txawj tag li. Qhov ntawd tub sab tuaj tsis tau ze thiab kab ntsaum ua tsis tau kom puam tsuaj. 34Rau qhov nej tej nyiaj txiag nyob qhovtwg, nej lub siab yeej nyob qhov ntawd.

Cov tub qhe uas zov tos

35“Nej cia li sia siv khov kho thiab taws nej lub teeb cia, 36thiab ua zoo li cov uas tos rawv lawv tus lospav mus ua tshoob rov los, mas thaum nws los khob qhov rooj lawv thiaj qheb kiag tamsid rau nws. 37Cov qhev uas tus lospav los pom tseem tos rawv kuj tau nyob kaj siab lug. Kuv hais tseeb rau nej tias tus lospav yuav sia siv khov kho thiab cia cov tub qhe nyob ntawm rooj mov mas nws yuav los tu lawv. 38Yog tus lospav los thaum ib tag hmo lossis qaib qua nws pom tias cov tub qhe tseem tos rawv, cov tub qhe ntawd yuav nyob kaj siab lug. 39Cia li paub tias, yog tus tswv tsev xub paub tias tub sab yuav tuaj thaum twg, nws yuav tsis kheev kom tho tau nws lub tsev. 40Yog li no nej yuav tsum npaj txhij rau qhov Neeg leej Tub yuav los rau teev uas nej tsis nco xav txog.”

Tus qhev tsis ncaj

(Mth. 24:45-51)

41Petus hais tias, “Tus Tswv, koj hais zaj paj lug no rau peb xwb los hais rau sawvdaws thiab?” 42Tus Tswv hais tias, “Leejtwg yog tus tub qhe saib tsev uas ncaj thiab ntse uas tus lospav yuav tsa saib xyuas cov tub qhe thiab faib mov rau lawv noj raws sijhawm? 43Thaum tus lospav los pom nws ua haujlwm li ntawd, tus qhev ntawd yuav tau nyob kaj siab lug. 44Kuv hais tseeb rau nej tias, tus lospav yuav tsa nws ua tus saib xyuas tag nrho lospav tej cuab txhiaj cuab tam huvsi. 45Tiamsis yog tus qhev ntawd xav hauv lub siab hais tias, ‘Kuv tus lospav los qeeb,’ ces nws txawm pib muab cov tub qhe nkauj qhev ntaus thiab noj tsau haus qaug, 46mas nws tus lospav yuav los rau hnub uas nws tsis nco xav txog thiab teev uas nws tsis paub, mas tus lospav yuav muab nws tsuav ua tej dwb daim thiab tu chaw rau nws nrog cov uas tsis ntseeg nyob ua ke. 47Mas tus qhev ntawd uas twb paub tus lospav lub siab tiamsis tsis npaj thiab tsis ua raws nraim yuav raug nplawm hnyav heev. 48Tiamsis tus uas tsis paub es ua yam uas tsim nyog raug nplawm, los nws yuav raug nplawm mentsis xwb. Txhua tus uas tau txais ntau yuav raug tsob ntawm nws ntau. Thiab tus uas luag muab ntau rau nws, luag yuav thov thim ntawm nws ntau dua.

Yexus coj kev tsis sib hum xeeb los

(Mth. 10:34-36)

49“Kuv los yog coj hluavtaws los rau hauv lub ntiajteb. Kuv xav kom cub hluavtaws twb cig plaws lawm. 50Kuv tseem yuav tsum ua dua ib yam kevcai raus dej. Kuv yuav nyuaj siab kawg mus txog thaum ua tiav lawd. 51Nej xav tias kuv los yog coj kev sib hum xeeb los rau lub ntiajteb no lov? Kuv hais rau nej tias, tsis yog. Kuv los yog coj kev tawg sib faib los. 52Txij no mus tsib leeg nyob ua ib tse los yuav tawg peb leeg tawm tsam rau ob leeg, ob leeg tawm tsam rau peb leeg. 53Lawv yuav sib faib, txiv tawm tsam tub, tub tawm tsam txiv, niam tawm tsam ntxhais, ntxhais tawm tsam niam, niam pog tawm tsam nyab thiab nyab tawm tsam niam pog.”

Paub tej xwm txheej uas yuav los

(Mth. 16:2-3)

54Yexus hais rau cov neeg coob coob ntawd tias, “Thaum nej pom huab laum nkaus sab hnub poob nej hais tamsim ntawd tias, ‘Nag yuav los,’ ces txawm muaj li ntawd. 55Thaum nej pom cua ntsawj sab nrad tuaj, nej kuj hais tias, ‘Yuav kub heev,’ ces txawm muaj li ntawd. 56Cov niag neeg ncauj lus zoo siab phem, nej txawj saib lub ntiajteb thiab lub ntuj, thiaj paub tias yuav muaj dabtsi tshwm los. Vim li cas nej ho tsis txawj saib tiam no yuav muaj li cas?

Nrog tus yeej kom rov sib hum

(Mth. 5:25-26)

57“Ua cas nej tsis txiav txim siab tias yam twg raug cai? 58Thaum koj nrog tus yeej kom ua ke mus tom tus tu plaub, ua tiag nrhiav kev nrog tus yeej kom hais hum ntawm tog kev, tsam ces nws coj koj mus cuag tus uas txiav txim, mas tus txiav txim yuav muab koj cob rau tus ceev xwm, thiab tus ceev xwm muab koj kaw rau hauv tsev lojfaj. 59Kuv hais rau koj tias, koj yuav tawm tsis tau mus txog thaum them tag txhua npiv huvsi.”