22

Cov Thawjcoj Nrhiav Kev Ntses Yexus

(Mathais 26.1-5; Malakaus 14.1-2; Yauhas 11.45-53)

1Thaum yuav txog lub sijhawm ua Kevcai noj Ncuav tsis xyaw Keeb uas hu ua Kevcai Hla Dhau. 2Cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai txawm nrhiav kev yuav ntes Yexus twjywm coj mus tua povtseg, rau qhov lawv tsis xav ntes Yexus tabmeeg cov pejxeem, nyob tsam sawvdaws ntxhov.

Yudas Ntxeev Siab rau Yexus

(Mathais 26.14-16; Malakaus 14.10-11)

3Dab Ntxwgnyoog tshoov Yudas Ixakali-us uas yog ib tug ntawm kaum ob tug thwjtim siab. 4Yudas hais rau cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov thawj tubrog uas zov lub Tuamtsev hais tias, nws yuav coj lawv mus ntes Yexus li cas. 5Lawv zoo siab thiab txaus siab yuav muab nyiaj rau Yudas. 6Yudas pom zoo li lawv hais, nws txawm nrhiav sijhawm coj lawv mus ntes Yexus thaum tsis muaj neeg pom.

Npaj Pluas Mov ua Kevcai Hla Dhau

(Mathais 26.17-25; Malakaus 14.12-21; Yauhas 13.21-30)

7Thaum txog hnub uas ua Kevcai noj Ncuav tsis xyaw Keeb uas yog hnub uas lawv tua menyuam yaj noj ua Kevcai Hla Dhau. 8Yexus txib Petus thiab Yauhas, thiab qhia rau nkawd hais tias, “Neb cia li mus npaj pluas mov ua Kevcai Hla Dhau rau peb noj.”
9Nkawd nug Yexus hais tias, “Koj xav kom wb mus npaj rau qhov twg?”
10Yexus teb hais tias, “Thaum neb mus txog hauv lub nroog, yuav muaj ib tug txivneej kwv ib lub hub dej los ntsib neb. Neb cia li raws nws qab mus hauv tsev 11thiab hais rau tus tswv tsev hais tias, ‘Tus Tswv hais tias, koj yuav muab chav twg rau kuv thiab kuv cov thwjtim noj pluas mov ua Kevcai Hla Dhau?’ 12Tus tswv tsev yuav coj neb mus qhia ib chav dav dav uas nyob txheej saud thiab twb muaj rooj muaj tog txhij lawm rau neb, neb cia li npaj txhua yam rau qhov ntawd.”
13Nkawd txawm mus thiab pom muaj txhua yam raws li Yexus hais, thiab nkawd npaj pluas mov ua Kevcai Hla Dhau rau qhov ntawd.

Tus Tswv Rooj Mov

(Mathais 26.26-30; Malakaus 14.22-26; 1 Kauleethaus 11.23-25)

14Thaum lub sijhawm noj mov lawm, Yexus thiab Yexus cov timthawj los zaum ntawm rooj mov. 15Yexus hais rau lawv hais tias, “Kuv xav nrog nej noj pluas mov ua Kevcai Hla Dhau no, ua ntej uas kuv raug tsimtxom! 16Kuv qhia rau nej hais tias, txij no mus kuv yuav tsis noj li no mus txog hnub uas pluas mov ua Kevcai Hla Dhau tiav nyob hauv Vajtswv lub Tebchaws.”
17Yexus muab khob cawv txiv hmab los ua Vajtswv tsaug, thiab hais tias, “Nej cia li txais lub khob no mus haus. 18Kuv qhia rau nej hais tias, txij no mus kuv yuav tsis haus cov cawv txiv hmab no mus txog hnub uas Vajtswv lub Tebchaws los.”
19Yexus muab ib lub ncuav los ua Vajtswv tsaug, nws muab ntais faib rau lawv, thiab hais tias, “Ntawm no yog kuv lub cev uas kuv muab pub rau nej. Nej ua li no, nej thiaj yuav nco ntsoov kuv.” 20Thaum lawv noj mov tas, Yexus muab ib khob cawv txiv hmab los ua ib yam nkaus li ntawd, nws hais tias, “Lub khob no yog Vajtswv Txojlus cog tseg tshiab uas muaj kuv cov ntshav ntws los ua lub homthawj nias rau lawm.
21“Tiamsis nej saib, tus uas ntxeev siab rau kuv, nws nrog kuv nyob ntawm rooj no ntag! 22Neeg Leej Tub yeej yuav tuag raws li Vajtswv npaj tseg lawm, tiamsis tus uas ntxeev siab rau Neeg Leej Tub, nws yuav raug kev puastsuaj!”
23Ces cov timthawj txawm sib nug zom zaws, saib leejtwg yog tus yuav ua li ntawd.

Sib Cav Hais Tias Leejtwg Yuav Tau ua Tus Loj Dua Ntais

24Cov thwjtim sib cav zom zaws, saib leejtwg yuav tau ua tus loj dua ntais. 25Yexus hais rau lawv hais tias, “Lwm haivneeg cov vajtswv uas muaj hwjchim kav lawv tej pejxeem, thiab tej nomtswv uas muaj hwjchim hu lawv hais tias, ‘Cov uas saib cov Pejxeem.’ 26Tiamsis nej tsis txhob ua li ntawd; nej cov yog leejtwg xav ua tus hlob, tus ntawd yuav tsum ua ib yam li yog tus yau, thiab tus twg yog tus thawjcoj, tus ntawd yuav tsum ua ib yam li tus tubtxib. 27Tus twg yog tus loj dua? Tus uas zaum noj mov lossis tus tubtxib? Twb yog tus uas zaum noj mov ntag. Tiamsis kuv nrog nej nyob, kuv ua ib yam li tus tubtxib.
28“Txhua lub sijhawm uas kuv raug kev txomnyem, nej tsis tau tso kuv tseg; 29kuv Txiv tsa kuv ua tus muaj hwjchim kav lub ntiajteb li cas, kuv yuav tsa nej kom muaj hwjchim ib yam li ntawd. 30Nej yuav tau nrog kuv noj thiab haus nyob ntawm kuv lub rooj hauv kuv lub Tebchaws, thiab nej yuav tau zaum saum lub zwmtxwv txiav txim rau kaum ob xeem Yixalayees.”

Petus Yuav Tsis Lees Paub Yexus

(Mathais 26.31-35; Malakaus 14.27-31; Yauhas 13.36-38)

31Yexus hais tias, “Ximoos, Ximoos! Koj mloog kuv hais! Vajtswv twb cia dab Ntxwgnyoog los sim nej txhua tus siab lawm, muab tus zoo cais tawm ntawm tus phem, ib yam li tus neeg yaj nplej muab vab ntxuaj cov npluag tawm ntawm cov nplej. 32Tiamsis Ximoos, kuv twb thov Vajtswv pab koj lawm, kom koj muab siab rau ntseeg. Thiab thaum koj los cuag kuv, koj yuav tsum txhawb koj cov kwvtij zog.”
33Petus teb hais tias, “Tus Tswv, kuv txaus siab nrog koj raug kaw rau hauv tsev lojcuj thiab tuag nrog koj!” 34Yexus hais tias, “Petus, kuv qhia rau koj hais tias, hmo no thaum qaib tsis tau qua, koj yuav hais peb zaug hais tias, koj tsis paub kuv.”

Hnab Nyiaj, Hnab Thoobpuab thiab Rab Ntaj

35Ces Yexus nug lawv hais tias, “Zaum tas los kuv txib nej mus, nej tsis nqa hnab nyiaj, hnab thoobpuab thiab khau, nej puas tu ncua ib yam dabtsi?”
 Lawv teb hais tias, “Peb tsis tu ncua dabtsi li.”
36Yexus hais tias, “Tiamsis nimno, tus uas muaj hnab nyiaj lossis hnab thoobpuab, tus ntawd yuav tsum nqa mus; tus uas tsis muaj ntaj, nws yuav tsum muab nws lub tsho loj muag thiab mus yuav ib rab ntaj. 37Kuv qhia rau nej hais tias, Vajtswv txojlus hais tias, ‘Luag suav nws nrog cov neeg muaj txim.’ Lo lus uas hais txog kuv ntawd yeej yuav tiav, rau qhov tej uas sau hais txog kuv, tej ntawd tabtom yuav tiav.”
38Cov thwjtim hais tias, “Tus Tswv, koj saib ntawm no! Peb muaj ob rab ntaj!”
 Yexus teb hais tias, “Tsis txhob hais ntxiv lawm!”

Yexus Thov Vajtswv Saum Roob Txiv Ntoo Roj

(Mathais 26.36-46; Malakaus 14.32-42)

39Yexus tawm hauv lub nroog mus rau pem Roob Txiv Ntoo Roj, raws li nws ibtxwm mus; thiab cov thwjtim nrog nws mus. 40Thaum lawv mus txog ped, Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej yuav tsum thov Vajtswv, kev sim siab thiaj yuav los ntxias tsis tau nej.”
41Yexus txawm ncaim lawv mus nrug deb kwvlam li txawb ib ncua pobzeb, thiab nws txhos caug ntua rau ntawm ib sab pobzeb thiab thov Vajtswv hais tias, 42“Txiv, yog koj pom zoo, thov koj muab lub khob no tshem ntawm kuv mus. Txawm yog li cas los koj tsis txhob ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis ua raws li koj lub siab nyiam xwb.” 43Muaj ib tug timtswv ceebtsheej tshwm los rau Yexus pom thiab txhawb Yexus lub zog. 44Yexus nyuaj siab kawg nkaus, nws hajyam siv zog thov Vajtswv heev; nws tawm hws zoo li ntshav nrog rau hauv av.
45Thaum Yexus thov Vajtswv tas, nws sawv mus rau ntawm cov thwjtim, thiab nws pom lawv tsaug zog tas lawm, rau qhov lawv nyuaj siab heev. 46Yexus hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej yuav tsaug zog ua luaj? Nej cia li sawv thiab thov Vajtswv, kev sim siab thiaj yuav ntxias tsis tau nej.”

Ntes Yexus

(Mathais 26.47-56; Malakaus 14.43-50; Yauhas 18.3-11)

47Thaum Yexus tabtom hais li ntawd, muaj ib pab neeg coob coob tuaj txog, Yudas uas yog ib tug ntawm kaum ob tug thwjtim coj cov neeg ntawd tuaj. Nws txav zog los yuav nwj Yexus. 48Tiamsis Yexus hais tias, “Yudas, koj yuav nwj Neeg Leej Tub qhia rau lawv ntes nws los?”
49Thaum cov thwjtim uas nrog Yexus pom hais tias yuav muaj xwm, ces lawv txawm hais tias, “Tus Tswv, koj puas kheev peb muab ntaj tua lawv?” 50Cov thwjtim ib tug rho hlo ntaj los tib ntag rau tus Povthawj Hlob ib tug qhev sab nplooj ntseg xis tu nrho.
51Tiamsis Yexus hais tias, “Tsum li ntawd!” Yexus cev tes mus tuav tus ntawd lub nplooj ntseg thiab kho rov zoo li qub lawm.
52Ces Yexus hais rau cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov thawj tubrog uas zov lub Tuamtsev, thiab cov txwjlaug uas tuaj ntes Yexus ntawd hais tias, “Nej nqa ntaj nqa qws tuaj ntes kuv, ib yam li kuv yog tubsab los? 53Kuv twb niaj hnub nrog nej nyob hauv lub Tuamtsev, nej ho tsis ntes kuv? Tiamsis nimno txog lub sijhawm uas nej ua haujlwm, thiab txojkev tsaus ntuj lub hwjchim twb kav lawm.”

Petus Tsis Lees Paub Yexus

(Mathais 26.57-58; Malakaus 14.53-54,66-72; Yauhas 18.12-18,25-27)

54Lawv ntes Yexus thiab coj nws mus rau hauv tus Povthawj Hlob tsev; Petus raws qab mus nrug deb deb. 55Muaj neeg rauv ib cubtawg rau ntawm lub tshavpuam, Petus txawm mus nrog cov neeg ntawd nte taws. 56Muaj ib tug ntxhais qhev pom Petus nyob ntawm ib sab qhov cub, nws saib ntsoov Petus thiab hais tias, “Tus txivneej no yog ib tug uas nrog Yexus thiab!”
57Tiamsis Petus hais tias, “Tus muam, kuv yeej tsis paub tus ntawd li!”
58Tom qab ntawd mentsis, muaj ib tug txivneej pom Petus thiab hais tias, “Koj yog lawv pab ntawd ib tug thiab los sav!”
 Tiamsis Petus hais tias, “Txiv ntxawm, kuv tsis yog!”
59Tom qab ntawd kwvlam li uas ib txoos teev, txawm muaj dua ib tug txivneej hais rau sawvdaws hais tias, “Tus no yeej yog ib tug uas nrog Yexus nyob tiag tiag li, rau qhov nws yog ib tug neeg Kalilais thiab!”
60Tiamsis Petus teb hais tias, “Txiv ntxawm, tej uas koj hais ko kuv yeej tsis paub li!”
 Thaum Petus tabtom hais li ntawd, tamsim ntawd qaib txawm qua.
61Tus Tswv tig mus saib Petus, ces Petus txawm nco dheev txog lo lus uas tus Tswv hais rau nws hais tias, “Hmo no thaum qaib tsis tau qua, koj yuav hais peb zaug hais tias, koj tsis paub kuv.” 62Petus tawm mus rau sab nraud thiab quaj tu siab kawg li.

Lawv ua Saib Tsis Taus Yexus

(Mathais 26.67-68; Malakaus 14.65)

63Cov neeg uas zov Yexus, ua saib tsis taus nws thiab ntaus nws. 64Lawv muab phuam los pav Yexus qhovmuag thiab nug nws hais tias, “Koj sim twv saib, yog leejtwg ntaus koj?” 65Thiab lawv thuam Yexus ntau yam.

Cov Nomtswv Taug Yexus Zaj

(Mathais 26.59-66; Malakaus 14.55-64; Yauhas 18.19-24)

66Thaum kaj ntug lawm, cov txwjlaug, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai tuaj sablaj ua ke, thiab lawv kom coj Yexus tuaj sawv tabmeeg lawv. 67Lawv hais rau Yexus hais tias, “Koj qhia rau peb saib, koj puas yog tus Mexiyas?”
 Yexus teb hais tias, “Txawm yog kuv qhia nej los nej yuav tsis ntseeg;
68thiab yog kuv nug nej los nej yuav tsis teb kuv; 69Tiamsis txij no mus Neeg Leej Tub yuav nyob ntawm Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus sab xis.”
70Lawv txhua tus txawm nug hais tias, “Koj yog Vajtswv tus Tub los?”
 Yexus teb lawv hais tias, “Nej hais yog lawm.”
71Lawv hais tias, “Tsis tas peb yuav nrhiav timkhawv ntxiv lawm! Rau qhov peb twb hnov nws hais lawm!”