8

Cov Pojniam uas Caum Yexus Qab

1Tom qab ntawd Yexus mus txhua nrho hauv tej nroog thiab hauv tej zos, Yexus qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws. Yexus kaum ob tug thwjtim nrog nws mus, 2thiab cov pojniam qee leej uas yav nram ntej raug dab uas Yexus ntiab dab tawm thiab kho lawv tej mob zoo lawm. Cov pojniam ntawd yog Malis (tus uas hu ua Madalas), nws yog tus uas yav nram ntej Yexus ntiab xya tus dab tawm lawm; 3Yau-anas uas yog Khuxas tus pojniam. Khuxas yog tus uas zov Helauj lub tsev; Xuxanas thiab muaj dua ob peb tug pojniam, lawv yog cov uas pheej muab lawv tej nyiaj thiab qhov txhia chaw pab Yexus thiab nws cov thwjtim.

Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Tus Tseb Nplej

(Mathais 13.1-9; Malakaus 4.1-9)

4Pheej muaj neeg tuaj hauv tej nroog tuaj cuag Yexus tsis tu ncua li; thaum cov neeg tuaj ua ke coob coob lawm, Yexus hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv hais tias,
5“Muaj ib tug txivneej nqa noob nplej mus tseb, thaum nws tseb cov noob nplej rau hauv daim teb, muaj qee lub poob rau hauv plawv kev, qhov uas neeg tsuj mus tsuj los thiab noog txawm los khaws noj lawm. 6Muaj qee lub poob rau ntawm qhov av uas hauv muaj pobzeb tiv lawm, thaum cov nplej tuaj kaus, cov kaus cia li qhuav lawm, rau qhov av tsis noo. 7Muaj qee lub poob rau hauv lub hauvpaus pos, ces tsob pos hlob tuaj laum cov nplej tuag tas lawm. 8Thiab muaj qee lub poob rau ntawm qhov av zoo; cov ntawd tuaj zoo thiab txhawv taus, ib hnab twg txi tau ib puas lub.”
 Yexus xaus lus hais tias, “Yog leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog.”

Lub Homphiaj Ntawm Zaj Lus Pivtxwv

(Mathais 13.10-17; Malakaus 4.10-12)

9Yexus cov thwjtim nug Yexus saib zaj lus pivtxwv uas Yexus hais ntawd txhais li cas. 10Yexus teb hais tias, “Zaj uas neeg tsis tau paub hais txog Vajtswv lub Tebchaws, kuv twb qhia rau nej paub lawm, tiamsis dua li lwm tus kuv ua lus pivtxwv qhia xwb. Txawm yog lawv ntsia los lawv yuav tsis pom, txawm yog lawv mloog los lawv yuav tsis totaub.

Yexus Txhais Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Tus Tseb Nplej

(Mathais 13.18-23; Malakaus 4.13-20)

11“Zaj lus pivtxwv no ntxhais hais tias: Cov noob nplej, yog piv txog Vajtswv Txojlus. 12Cov noob nplej uas poob rau ntawm txojkev piv txog Vajtswv Txojlus uas neeg hnov, tiamsis dab Ntxwgnyoog txawm los txeeb txojlus ntawd tawm hauv lawv lub siab lawm, kom lawv tsis ntseeg thiab tsis tau txojkev cawm dim. 13Cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av uas hauv muaj pobzeb tiv lawm, piv txog Vajtswv Txojlus uas thaum neeg hnov dheev, lawv txaus siab hlo txais yuav, tiamsis txojlus ntawd cog tsis ruaj rau hauv lawv lub siab. Lawv ntseeg ib ntu xwb, thaum lawv raug kev sim siab, ces lawv cia li thim rov qab lawm. 14Cov noob nplej uas poob rau hauv lub hauvpaus pos, piv txog Vajtswv Txojlus uas neeg hnov; tiamsis lawv tej kev ntxhov siab, kev ntshaw nyiaj thiab kev lomzem hauv ntiajteb no hlob tuaj laum Vajtswv Txojlus lawm, lawv txojkev ntseeg thiaj tsis loj hlob. 15Cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av zoo, piv txog Vajtswv Txojlus uas neeg hnov; lawv muaj lub siab mos siab muag, siab dawb siab zoo khaws txojlus ntawd cia rau hauv lawv lub siab, thiab ua siab ntev mus txog hnub uas txojlus ntawd tawg paj thiab txi txiv.

Muab Phiab Khwb Lub Teeb

(Malakaus 4.21-25)

16“Tsis muaj leejtwg taws teeb thiab muab phiab khwb rau lossis muab txawb rau hauv qabtxag. Tiamsis tsuas muaj yuav muab txawb rau saum qhov chaw siab xwb, kom cov neeg uas tuaj hauv tsev thiaj pom kev.
17“Tej uas muab zais cia lawm, yeej yuav muaj neeg pom; thiab tej uas muab npog cia lawm, yeej yuav muaj tus muab nthuav los qhia rau sawvdaws.
18“Yog li ntawd, nej yuav tsum ceevfaj thiab ua tib zoo mloog, rau qhov tus uas muaj lawm, yuav muab ntxiv kom tus ntawd muaj nplua mias, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog nws xav hais tias, nws muaj mentsis los yuav muab rho ntawm nws mus.”

Yexus Niam thiab Yexus Cov Kwv

(Mathais 12.46-50; Malakaus 3.31-35)

19Yexus niam thiab Yexus cov kwv yuav tuaj cuag Yexus, tiamsis muaj neeg coob coob lawv tsis tau kev tuaj cuag nws. 20Muaj ib tug los hais rau Yexus hais tias, “Koj niam thiab koj cov kwv tuaj sawv sab nraud, lawv xav ntsib koj.”
21Yexus hais rau sawvdaws tias, “Cov uas hnov Vajtswv Txojlus thiab ua raws li txojlus ntawd, thiaj yog kuv niam thiab kuv cov kwv.”

Yexus Txwv Cua

22Muaj ib hnub Yexus thiab nws cov thwjtim nce mus rau hauv nkoj, Yexus hais rau lawv hais tias, “Peb cia li hla hiavtxwv mus rau sab tim ub.” Ces lawv txawm mus. 23Thaum lawv tabtom nquam nkoj hla hiavtxwv mus, Yexus txawm pw tsaug zog lawm. Tamsim ntawd txawm muaj cua daj cua dub hlob heev ntsawj dej ntas los rau hauv lub nkoj, lawv txhua tus ntshai nyob tsam lub nkoj tog. 24Cov thwjtim mus tsa Yexus thiab hais tias, “Tus Tswv, tus Tswv, peb twb yuav tuag!”
 Yexus sawv tsees los txwv cua thiab dej, ces cua txawm tu thiab dej hiavtxwv uas nphau tej niag twv txawm tu tsis ntas lawm.
25Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej kev ntseeg dua twb tas lawm?”
 Cov thwjtim xav tsis thoob thiab ntshai kawg, lawv sib tham hais tias, “Tus no yog leejtwg, nws yuav txwv tau cua thiab dej, cua thiab dej mloog nws lus thiab?”

Yexus Kho Tus Txivneej Raug Dab

(Mathais 8.28-34; Malakaus 5.1-20)

26Yexus thiab nws cov thwjtim caij nkoj mus txog ntawm cheebtsam Nkelaxas uas nyob sab ntug Hiavtxwv Kalilais tim ub. 27Thaum Yexus tawm los rau tim ntug, nws ntsib ib tug txivneej raug dab uas nyob hauv nroog tuaj. Nws tsis hnav ris tsho thiab tsis nyob hauv tsev los ntev lawm, nws nyob tom roob tojntxas xwb. 28Thaum nws pom Yexus, nws quaj qw txhos caug ntua ntawm Yexus xubntiag thiab hais nrov nrov hais tias, “Yexus uas yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tus Tub! Koj tuaj thab kuv ua dabtsi? Kuv thov koj tsis txhob tsimtxom kuv!” 29Nws hais li ntawd, rau qhov Yexus twb hais kom dab cia li tawm ntawm nws mus. Dab nkag rau hauv nws ntau zaus, txawm yog muab saw hlau khi nws tes nws taw thiab tso neeg zov los nws muab nriaj tu tas huv tibsi, thiab dab yuam nws mus rau tom roob mojsab qhua.
30Yexus nug nws hais tias, “Koj lub npe hu li cas?”
 Nws teb hais tias, “Kuv lub npe hu ua Coob.” Rau qhov muaj ntau tus dab nyob rau hauv nws.
31Cov dab ntawd thov Yexus hais tias, “Tsis txhob ntiab peb mus rau hauv ntujtawg.”
32Nyob ze ntawd muaj ib pab npua coob coob tabtom nrhiav noj ntawm ib ntav toj. Cov dab ntawd thov Yexus hais tias, “Cia peb mus rau hauv pab npua ntawd,” ces Yexus txawm cia lawv mus. 33Dab tawm plaws hauv tus txivneej ntawd mus nkag rau hauv pab npua. Pab npua cia li khiav mus poob tsag tsua rau hauv hiavtxwv tuag tas huv tibsi lawm.
34Thaum cov neeg zov npua pom li ntawd, lawv txawm khiav rov qab mus qhia tej ntawd rau cov neeg uas nyob hauv tej zos uas nyob ibncig lub nroog ntawd. 35Ces sawvdaws txawm tawm tuaj mus saib muaj li cas tiag. Thaum lawv tuaj txog ntawm Yexus, lawv pom tus txivneej raug dab ntawd, nws feeb meej lawm, nws hnav ris tsho thiab nws zaum ntawm Yexus kotaw; lawv ntshai kawg li. 36Cov neeg uas pom tej no lawv qhia rau sawvdaws paub hais tias, ua li cas tus raug dab ntawd zoo lawm. 37Cov neeg uas nyob hauv cheebtsam Nkelaxas thov kom Yexus cia li tawm hauv cheebtsam ntawd mus, rau qhov lawv ntshai heev. Yog li ntawd, Yexus txawm nce rau hauv nkoj thiab mus lawm. 38Tus txivneej uas Yexus ntiab dab tawm ntawd, nws thov Yexus hais tias, “Cia kuv nrog koj mus.”
 Tiamsis Yexus kom nws rov qab mus thiab hais rau nws hais tias,
39“Koj cia li rov qab mus tsev thiab qhia tej uas Vajtswv pab koj lawm rau sawvdaws mloog.”
 Tus txivneej ntawd txawm mus thoob plaws lub nroog, thiab qhia tej uas Yexus pab nws lawm rau sawvdaws mloog.

Yailus Tus Ntxhais thiab Tus Pojniam uas Kov Yexus Tw Tsho

(Mathais 9.18-26; Malakaus 5.21-43)

40Thaum Yexus rov los txog sab ntug hiavtxwv tim no, twb muaj neeg coob coob tuaj nyob qhov ntawd tos nws lawm, thaum lawv pom nws, lawv zoo siab kawg li. 41Muaj ib tug txivneej hu ua Yailus, nws yog tus uas saib haujlwm hauv lub tsev sablaj hauv lub nroog ntawd, thaum nws tuaj txog, nws txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw, thiab thov kom Yexus mus rau tom nws lub tsev, 42rau qhov nws tus ntxhais uas muaj hnubnyoog kaum ob xyoos, mob heev twb yuav tuag.
 Thaum Yexus tabtom taug kev mus, muaj neeg coob coob nrog Yexus mus sib nphoo ntxuas.
43Muaj ib tug pojniam coj khaubncaws tau kaum ob xyoos tsis tu, thiab nws txomnyem kawg li. Nws muab tagnrho nws tej nyiaj mus ntiav kws tshuaj kho, tiamsis tsis muaj ib tug kws tshuaj kho tau nws li. 44Nws txiv ntiag los rau ntawm Yexus nraubqaum, nws cev tes mus kov Yexus lub tw tsho, tamsim ntawd ntshav txawm tu nrho lawm. 45Yexus nug hais tias, “Leejtwg kov kuv?”
 Tiamsis tsis muaj leejtwg lees li, Petus teb hais tias, “Tus Tswv, cov neeg coob coob uas nyob puagncig koj, chwv koj xwb.”
46Tiamsis Yexus hais tias, “Yeej muaj ib tug kov kuv xwb, rau qhov kuv paub hais tias hwjchim twb tawm ntawm kuv lawm.” 47Tus pojniam ntawd paub hais tias Yexus paub lawm, nws txawm txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw ua ibce tshee hnyo. Nws qhia rau Yexus tabmeeg sawvdaws hais tias, vim li cas nws kov Yexus lub tw tsho thiab yog li cas nws tus mob thiaj zoo lawm. 48Yexus hais rau nws hais tias, “Me ntxhais, koj tus mob zoo lawm, twb yog vim koj ntseeg. Koj cia li mus kaj siab lug.”
49Thaum Yexus tabtom hais li ntawd, muaj ib tug tuaj tom Yailus tsev tuaj qhia rau Yailus hais tias, “Koj tus ntxhais twb tuag lawm, koj tsis txhob tabkaum xibhwb ntxiv lawm.”
50Thaum Yexus hnov li ntawd, Yexus hais rau Yailus hais tias, “Koj tsis txhob ntshai; cia li ntseeg, koj tus ntxhais yeej yuav ciaj.”
51Thaum Yexus mus txog hauv Yailus tsev lawm, nws tsis pub leejtwg nrog nws mus rau hauv txaj, tsuas pub Petus, Yauhas, Yakaunpaus thiab tus ntxhais niam thiab txiv nrog nws mus xwb. 52Cov neeg uas nyob hauv tsev, quaj nyiav tus ntxhais ntawd ntsoog qees. Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob quaj quaj; tus me ntxhais no tsis tuag, nws pw tsaug zaug xwb!”
53Cov neeg ntawd luag Yexus zom zaws, rau qhov lawv yeej paub hais tias tus ntxhais ntawd tuag lawm tiag. 54Tiamsis Yexus mus tuav nkaus tus ntxhais ntawd tes thiab hais tias, “Me ntxhais, koj cia li sawv!” 55Tus ntxhais ntawd txawm rov muaj sia thiab sawv tsees tamsim ntawd. Yexus kom lawv muab mov los rau tus ntxhais noj. 56Tus ntxhais ntawd niam thiab txiv xav tsis thoob li, tiamsis Yexus txwv tsis pub nkawd qhia tej no rau leejtwg.