2

Yug Yexus

1Lub sijhawm ntawd Vajntxwv Aunkuxataus hais rau cov pejxeem uas nyob thoob plaws txhua lub tebchaws uas yog cov nomtswv Loos kav, kom sawvdaws tuaj sau npe. 2Thawj zaug uas muaj sau npe no, yog lub sijhawm uas Kuleni-us ua nom kav tebchaws Xilias. 3Txhua tus nyias txawm mus sau npe rau hauv nyias lub nroog.
4Yauxej tawm hauv lub nroog Naxales uas nyob pem Kalilais mus rau hauv lub nroog Npelehees uas nyob nram lub xeev Yudas uas thaum ub yug Vajntxwv Daviv. Yauxej mus rau hauv lub nroog ntawd, rau qhov nws yog Daviv xeebntxwv. 5Yauxej coj Malis tus uas nws twb qhaib lawm nrog nws mus sau npe thiab. Thaum ntawd Malis suab ib plab menyuam. 6Thaum nkawd tseem nyob hauv lub nroog Npelehees, twb txog caij uas Malis yug menyuam lawm. 7Malis yug nws tus metub hlob, nws muab khaubncaws qhwv tus menyuam thiab muab tso pw rau hauv ib lub dab zaub, rau qhov tej tsev so, neeg twb so puv tas lawm.

Cov Yug Yaj thiab Cov Timtswv Ceebtsheej

8Nyob thaj tsam ntawd muaj ib cov neeg yug yaj, lawv mus pw zov lawv cov yaj tom teb, thaum tsaus ntuj, 9tus Tswv ib tug timtswv los cuag lawv, thiab tus Tswv lub tshwjchim ci ntsa iab tuaj rau lawv, lawv poob siab thiab ntshai kawg li, 10tiamsis tus timtswv ntawd hais rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob ntshai! Kuv los ntawm no yog coj txojmoo zoo uas yog txojkev zoo siab kawg nkaus rau txhua haivneeg los qhia rau nej paub. 11Hnub no nej tus Cawmseej twb yug los rau hauv Daviv lub nroog lawm, nws yog Khetos uas yog tus Tswv! 12Nej yuav pom ib tug menyuam mos qhwv khaubncaws pw hauv lub dab zaub, qhov ntawd yog lub cim uas qhia hais tias, tus ntawd yog tus uas kuv hais.”
13Tamsim ntawd muaj ib pab timtswv ceebtsheej coob coob los nrog tus timtswv ntawd hu nkauj qhuas Vajtswv li no:
  14“Thov kom Vajtswv tus uas nyob
   saum ntuj ceebtsheej tau koob meej,
  thiab thov kom cov neeg uas nyob hauv
   ntiajteb txhua tus
  uas ua haum Vajtswv siab tau zoo nyob
   kaj siab lug!”
15Thaum cov timtswv ncaim lawv rov qab mus rau saum ntuj ceebtsheej lawm, cov yug yaj txawm sib tham hais tias, “Peb cia li mus rau hauv lub nroog Npelehees thiab mus saib tej uas tus Tswv qhia rau peb lawm.”
16Lawv ceev nrooj mus rau hauv lub nroog, lawv pom Malis thiab Yauxej, thiab pom tus menyuam pw hauv ib lub dab zaub. 17Thaum cov yug yaj pom tus menyuam lawm, lawv qhia zaj uas tus timtswv ceebtsheej qhia rau lawv hais txog tus menyuam ntawd rau Malis thiab Yauxej mloog. 18Txhua tus uas hnov zaj uas cov yug yaj hais ntawd, sawvdaws xav tsis thoob li. 19Malis khaws tej lus ntawd thiab xav ntsoov rau nruab siab. 20Thaum cov yug yaj rov qab mus, lawv hu nkauj qhuas Vajtswv, rau qhov lawv hnov thiab pom raws li tus timtswv tau qhia rau lawv lawm.

Tis Yexus Lub Npe

21Thaum tus menyuam ntawd muaj yim hnub lawm, yog hnub uas muab nws ua kevcai txiav tawv raws li txoj kevcai txiav, thiab tis nws lub npe hu ua Yexus, raws li tus timtswv ceebtsheej qhia tseg rau Malis thaum tseem tsis tau xeeb tus metub ntawd.

Coj Yexus Mus Fij rau Vajtswv Hauv Lub Tuamtsev

22Thaum txog lub sijhawm uas Yauxej thiab Malis mus ua kevcai ntxuav raws li Mauxes txoj Kevcai, nkawd txawm coj tus metub Yexus mus pem lub nroog Yeluxalees thiab muab nws fij rau Vajtswv. 23Raws li muaj lus sau tseg rau hauv tus Tswv txoj kevcai lawm hais tias, “Yuav tsum muab txhua tus tub hlob fij rau tus Tswv.” 24Thiab nkawd nqa ib nkawm nquab liabrwg lossis nquab nyeg mus fij raws li twb muaj lus sau tseg rau hauv tus Tswv txoj kevcai lawm.
25Lub sijhawm ntawd muaj ib tug txivneej hu ua Xime-oos nyob hauv lub nroog Yeluxalees. Nws yog ib tug neeg ncaj ncees, nws hwm Vajtswv thiab niaj hnub tos lub sijhawm uas Vajtswv los cawm cov neeg Yixalayees. Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv nrog nraim Xime-oos, 26thiab qhia rau nws hais tias nws yuav tsis tuag ua ntej uas nws pom tus Mexiyas uas Vajtswv coglus tseg. 27Hnub ntawd Vaj Ntsujplig coj Xime-oos mus rau hauv lub Tuamtsev. Thaum ntawd Yauxej thiab Malis coj nkawd tus metub Yexus tuaj ua kevcai hauv lub Tuamtsev raws li txoj kevcai qhia tseg, 28Xime-oos muab tus metub los puag thiab ua Vajtswv tsaug hais tias,
  29“Tus Tswv, nimno koj twb ua
   raws li koj coglus tseg lawm,
  thov koj coj kuv uas yog koj tus tubtxib
   mus kaj siab lug,
  30rau qhov kuv lub qhovmuag twb pom
   koj txojkev cawm dim
  31uas koj npaj rau txhua haivneeg lawm.
  32Nws yog lub teeb uas yuav ci mus rau
   lwm haivneeg pom kev,
  thiab yuav ua rau cov neeg Yixalayees
   uas yog koj haivneeg tau ntsejmuag.”
33Thaum Yexus niam thiab txiv hnov Xime-oos hais txog tus metub li ntawd, nkawd xav tsis thoob li. 34Xime-oos foom koob hmoov rau lawv thiab hais rau Malis uas yog Yexus niam hais tias, “Vajtswv xaiv tus metub no los ua kom cov Yixalayees ntau leej ntog thiab ntau leej sawv. Nws yog ib tug tseemceeb uas Vajtswv txib los, thiab yuav muaj ntau leej tawmtsam nws, 35thiab nws yuav muab tej uas neeg xav hauv nruab siab qhia rau sawvdaws paub, thiab yuav mob koj siab ib yam li rab ntaj chob.”
36-37Muaj ib tug pojntsuam hu ua Anas, nws yog ib tug cev Vajtswv lus, nws yog Fanu-ees uas yog xeem Aseles tus ntxhais. Nws laus heev lawm, thaum nws tseem hluas, nws yuav txiv tau xya lub xyoo xwb, nws tus txiv tuag lawm. Nimno nws hnubnyoog muaj yim caum plaub xyoos. Nws niaj hnub niaj hmo mus pehawm Vajtswv hauv lub Tuamtsev. Nws ua kevcai yoo mov thiab thov Vajtswv, nws tsis tawm mus qhov twg li. 38Tamsim ntawd Anas txawm tuaj txog, thiab nws ua Vajtswv tsaug thiab hais txog tus metub ntawd rau txhua tus uas tabtom tos Vajtswv los cawm cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees kom dim mloog.

Yauxej Rov Qab Mus Pem Naxales

39Thaum Yauxej thiab Malis ua txhua yam tiav raws li tus Tswv txoj kevcai lawm, nkawd rov qab mus tsev rau pem lub nroog Naxales uas nyob hauv lub xeev Kalilais. 40Tus metub ntawd loj hlob zoo, nws muaj tswvyim thiab Vajtswv foom koob hmoov rau nws.

Tus Metub Yexus Nyob Hauv Lub Tuamtsev

41Yexus niam thiab txiv niaj xyoo mus ua kevcai Hla Dhau nram lub nroog Yeluxalees. 42Thaum Yexus hnubnyoog muaj kaum ob xyoos, lawv txawm rov mus ua kevcai nram lub nroog Yeluxalees raws li nkawd ibtxwm ua los lawm. 43Thaum dhau lub sijhawm ua kevcai Hla Dhau lawm, nkawd rov qab mus tsev, tiamsis tus metub Yexus tseem nyob hauv lub nroog Yeluxalees. Nws niam thiab nws txiv tsis paub. 44Nkawd xav hais tias Yexus nrog cov neeg uas nrog nkawd tuaj rov qab mus lawm, nkawd mus tau ib hnub ke, nkawd mam li nrhiav saib nws puas nrog nkawd cov kwvtij thiab cov phoojywg. 45Tiamsis nkawd nrhiav tsis pom nws, nkawd thiaj rov qab mus nrhiav nram lub nroog Yeluxalees. 46Ces hnub peb nkawd thiaj nrhiav tau nws nyob hauv lub Tuamtsev, nws nrog cov xibhwb zaum ua ke, nws mloog lawv qhia thiab nug lawv. 47Txhua tus uas hnov nws teb, xav tsis thoob rau nws tej kev txawj ntse ntawd li. 48Thaum Yexus niam thiab txiv pom nws, nkawd kuj xav tsis thoob li thiab. Nws niam txawm hais rau nws hais tias, “Metub, ua li cas koj yuav ua li no rau wb? Koj txiv wb nrhiav koj thiab txhawj koj kawg li.”
49Nws teb nkawd hais tias, “Neb yuav nrhiav kuv ua dabtsi? Neb tsis paub hais tias kuv yuav nyob hauv kuv Txiv lub tsev no los?” 50Tiamsis nkawd tsis totaub tej lus uas nws hais ntawd.
51Yexus nrog nkawd rov qab mus rau pem lub nroog Naxales, thiab nws mloog nkawd lus. Nws niam khaws tej lus ntawd rau nruab siab. 52Yexus loj hlob zoo, muaj tswvyim, nws ua haum Vajtswv siab thiab haum neeg siab.