21

Tus Pojntsuam Tso Nyiaj

(Malakaus 12.41-44)

1Yexus tsa qhovmuag saib, nws pom cov neeg npluanuj tso nyiaj rau hauv lub phijxab uas nyob hauv lub Tuamtsev, 2thiab pom ib tug pojntsuam pluag pluag tabtom muab ob lub txiaj toog tso rau hauv. 3Yexus hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, tus pojntsuam no tso ntau dua lwm tus. 4Rau qhov lwm tus muab tej nyiaj uas seem tuaj tso xwb; tiamsis tus pojntsuam uas pluag pluag no, nws muab hlo ob lub txiaj toog uas nws muaj tuaj tso huv tibsi.”

Lub Tuamtsev Yuav Puastsuaj

5Cov thwjtim qee leej sib tham hais txog lub Tuamtsev uas luag muab tej pobzeb uas zoo zoo nkauj los ua, thiab tej khoom uas luag coj tuaj fij rau Vajtswv. Yexus hais tias, 6“Tej uas nej pom no, thaum txog sijhawm lawm, yuav tsis muaj ob lub pobzeb dhos ua ke, txhua lub yuav pluam, nyias nyob nyias tas huv tibsi.”

Kev Txomnyem thiab Kev Tsimtxom Thaum Lub Ntiajteb Yuav Kawg

7Lawv nug Yexus hais tias, “Xibhwb, thaum twg mam li muaj tej no? Thiab yam dabtsi yuav qhia rau peb paub hais tias, twb txog lub sijhawm uas yuav muaj tej ntawd lawm?”
8Yexus qhia hais tias, “Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob pub leejtwg dag ntxias tau nej yuam kev. Yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe hais rau nej hais tias, ‘Kuv yog nws!’ thiab ‘Lub sijhawm twb los ze lawm!’ Tiamsis nej tsis txhob caum cov neeg ntawd mus. 9Thaum nej hnov muaj kev tsov kev rog thiab muaj kev kub ntxhov los nej tsis txhob ntshai. Yeej yuav xub muaj tej ntawd ua ntej, tiamsis tsis tau qhia hais tias, twb txog lub sijhawm kawg lawm.”
10Yexus hais tias, “Ib haivneeg yuav tawmtsam ib haivneeg; ib lub tebchaws yuav sawv tua ib lub tebchaws, 11yuav muaj av qeeg loj heev, yuav muaj kev tshaib kev nqhis, thiab yuav muaj mob thoob plaws txhua qhov huv tibsi; yuav muaj tej yam tshwm saum nruab ntug ua rau sawvdaws ntshai kawg li. 12Tiamsis thaum tseem tsis tau muaj tej ntawd, yuav muaj neeg ntes nej thiab tsimtxom nej; lawv yuav coj nej mus rau hauv tej tsev sablaj thiab muab nej kaw rau hauv tej tsev lojcuj. Luag yuav coj nej mus cuag tej vajntxwv thiab tej nomtswv, vim nej yog cov uas ntseeg kuv. 13Thaum ntawd yog lub sijhawm zoo rau nej qhia Txojmoo Zoo. 14Nej tsis txhob txhawj hais tias, nej yuav npaj teb li cas thiaj zoo, 15rau qhov kuv yuav pub tswvyim rau nej kom nej txawj hais, nej cov yeebncuab yuav teb tsis taus nej, thiab nrhiav tsis tau lus rau nej. 16Nej niam nej txiv, nej tej kwvtij, nej tej neejtsa thiab nej tej phoojywg yuav muab nej coj mus rau tej nomtswv, thiab luag yuav muab nej qee leej tua povtseg. 17Txhua tus yuav ntxub nej vim nej yog cov uas ntseeg kuv. 18Tiamsis txawm yog nej ib txoj plaubhau los yuav tsis tu saum nej taubhau mus. 19Nej yuav tsum ua siab ntev nyiaj tej kev txomnyem, nej thiaj yuav tau txojsia.

Lub Nroog Yeluxalees Yuav Puastsuaj

20“Thaum nej pom tubrog tuaj vij lub nroog Yeluxalees, nej paub hais tias, tsis ntev lub nroog yuav puastsuaj. 21Lub sijhawm ntawd cov neeg uas nyob hauv lub xeev Yudas, lawv yuav tsum khiav mus rau pem tej roob; cov neeg uas nyob hauv lub nroog yuav tsum tawm, thiab cov neeg uas nyob pem tej yajsab tsis txhob khiav mus rau hauv lub nroog. 22Rau qhov lub sijhawm ntawd yuav yog ‘Hnub Rau Txim,’ kom yam txhua tiav raws li Vajtswv txojlus hais tseg lawm. 23Lub sijhawm ntawd tej pojniam uas suab menyuam, thiab tej pojniam uas muaj menyuam mos yuav txomnyem kawg li! Lub tebchaws no yuav raug kev txomnyem kawg nkaus. Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg no. 24Ibtxhia yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam thiab ibtxhia yuav raug ntes mus rau lwm lub tebchaws; thiab lwm haivneeg yuav tuaj tsuj lub nroog Yeluxalees mus txog hnub uas tiav raws li lub sijhawm.

Neeg Leej Tub Yuav Los

(Mathais 24.29-31; Malakaus 13.24-27)

25“Thaum ntawd lub hnub, lub hli thiab tej hnubqub yuav tsis zoo li qub lawm. Txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no yuav yoob tas, thiab ntshai lub suab dej hiavtxwv ntas. 26Tej neeg yuav tsaug muag, vim lawv ntshai tej uas yuav muaj los raug thoob plaws lub ntiajteb no, rau qhov tej uas muaj hwjchim saum nruab ntug yuav ua zog koog. 27Thaum ntawd sawvdaws yuav pom Neeg Leej Tub tshwm saum nruab ntug, nws lub hwjchim thiab lub tshwjchim yuav ci ntsa iab. 28Thaum tabtom pib muaj tej no, nej yuav tsum sawv ntsug thiab tsa taubhau, rau qhov txojkev cawm dim twb los ze lawm.”

Tsob Txiv Ncuavpias Pib Hlav Nplooj

(Mathais 24.32-35; Malakaus 13.28-31)

29Yexus hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias: “Nej sim saib tsob ntoo txiv ncuavpias thiab txhua yam ntoo. 30Thaum nej pom tej ntoo ntawd pib hlav nplooj, nej paub hais tias twb yuav txog lub caij ntuj nag. 31Ib yam nkaus li ntawd, thaum nej pom tej ntawd, nej yuav paub hais tias, Vajtswv lub Tebchaws twb los ze lawm.
32“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, thaum cov neeg tiam no tseem tuag tsis tau tas, twb xub muaj tej ntawd lawm. 33Lub ntuj thiab lub ntiajteb no yuav ploj mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis muaj ib los poob li.

Yuav Tsum Ceevfaj

34“Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob cia nej lub siab qaug rau kev noj kev haus, thiab tsis txhob txhawj rau nej lub neej lossis yuav cia hnub ntawd los txog thaum nej tsis ceevfaj. 35Rau qhov hnub ntawd yuav los khwb nkaus tej neeg sawvdaws thoob plaws lub ntiajteb no ib yam li rooj yej. 36Nej yuav tsum ceevfaj thiab zov tos, niaj hnub thov Vajtswv pab kom nej nyiaj taus txhua yam uas yuav muaj los no, thiab nej thiaj yuav mus sawv taus ntawm Neeg Leej Tub lub xubntiag.”
37Yexus niaj hnub qhia hauv lub Tuamtsev, thiab thaum tsaus ntuj nws mus pw pem Roob Txiv Ntoo Roj. 38Txhua tagkis sawv ntxov, sawvdaws tuaj mloog Yexus qhuab qhia hauv lub Tuamtsev.