4

Yexus raug dab Ntxwg Nyoog sim

(Mk. 1:12-13; Lk. 4:1-13)

1Dhau ntawd Vaj Ntsuj Plig txawm coj Yexus mus rau hauv tebchaws moj sab qhua kom Yexus thiaj raug Ntxwg Nyoog sim. 2Mas Yexus yoo mov tau plaub caug hnub plaub caug hmo, dhau ntawd nws tshaib plab heev. 3Tus uas ntxias txawm los hais rau Yexus tias, “Yog koj yog Vajtswv tus tub cia li hais kom tej pob zeb no ntxeev ua ncuav los maj.” 4Yexus teb tias, “Twb muaj lus sau cia tias, ‘Tsis yog tib cov mov xwb thiaj yug tau neeg txojsia, tiamsis yog txhua lo lus uas tawm ntawm Vajtswv qhov ncauj los thiaj yug tau.’ ”
5Dhau ntawd Ntxwg Nyoog txawm coj Yexus mus rau hauv lub nroog uas dawb huv, thiab kom Yexus mus sawv saum lub tuam tsev txheej tsev las tshav uas siab tshaj plaws, 6thiab hais rau nws tias, “Yog koj yog Vajtswv tus tub, cia li caws qia lawm hauv, rau qhov twb muaj lus sau cia tias,
  “ ‘Vajtswv yuav muab koj cob
   rau nws cov tubtxib saum ntuj,’
  thiab hais tias, ‘Lawv txhais tes yuav hwj koj,
   kom koj kotaw thiaj tsis ntsawm pob zeb.’ ”
7Yexus hais rau nws tias, “Twb muaj dua lus sau cia hais tias, ‘Tsis txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv.’ ”
8Muaj dua ib zaug Ntxwg Nyoog coj Yexus nce mus rau saum lub roob uas siab kawg mas muab tag nrho tej tebchaws hauv ntiajteb thiab tej tebchaws ntawd kev vam meej ua tshwm rau Yexus saib, 9thiab hais rau Yexus tias, “Yog koj khwb nkaus pe hawm kuv, kuv yuav muab txhua yam no huvsi rau koj.” 10Yexus txawm hais rau nws tias, “Xatas, cia li khiav mus, rau qhov twb muaj lus sau cia tias, ‘Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv thiab ua koom tu nws ib leeg xwb.’ ” 11Ces Ntxwg Nyoog txawm tso Yexus tseg mus lawm, mas cov tubtxib saum ntuj los ua koom tu Yexus.

Yexus pib ua nws tes haujlwm

(Mk. 1:14-15; Lk. 4:14-15)

12Thaum Yexus hnov tias Yauhas raug ntes lawm, nws txawm tawm mus rau Kalilais. 13Nws tsiv hauv lub moos Naxale mus nyob hauv lub moos Khapena‑u uas nyob ntawm ntug hiavtxwv hauv Xenpuloo thiab Nathali tebchaws, 14kom thiaj tiav raws li xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus tau hais tseg tias,
  15“Xenpuloo tebchaws thiab Nathali tebchaws
   uas nyob ntawm txojkev raws ntug hiavtxwv
   uas nyob sab dej Yaladee hnub poob,
  yog Kalilais tebchaws
   uas lwm haiv neeg los nyob.
  16Cov neeg uas nyob hauv txojkev tsaus ntuj
   tau pom txojkev kaj uas loj kawg lawm.
  Cov uas nyob hauv txojkev tuag tus duab tsaus,
   txojkev kaj ci rau lawv lawm.”
17Txij thaum ntawd los Yexus pib tshaj tawm hais tias, “Cia li ntxeev dua siab tshiab, rau qhov Ntuj Ceeb Tsheej los ze lawm lauj.”

Yexus hu plaub tug thwjtim

(Mk. 1:16-20; Lk. 5:1-11)

18Thaum Yexus taug kev ntawm ntug Hiavtxwv Kalilais nws pom ob tug kwvtij, yog Ximoos uas hu ua Petus thiab nws tus kwv Anru, tabtom ntaus vas hauv hiavtxwv. Ob tug yog neeg muab ntses. 19Yexus hais rau ob tug tias, “Cia li los, raws kuv qab, mas kuv yuav tsa neb ua cov uas npo neeg ib yam li npo ntses.” 20Tamsim ntawd ob tug txawm tso ob tug tej vas tseg thiab raws Yexus qab mus.
21Yexus mus rau tom ntej kuj pom dua ob kwvtij, yog Xenpedi ob tug tub, yog Yakaunpau thiab nws tus kwv Yauhas, nrog ob tug txiv Xenpedi nyob ua ke hauv lub nkoj tabtom ntxiv vas, ces Yexus txawm hu ob tug. 22Tamsim ntawd ob tug txawm tso lub nkoj thiab leej txiv tseg raws Yexus qab mus.

Yexus qhuab qhia thiab kho mob

23Yexus mus thoob plaws lub xeev Kalilais qhuab qhia hauv lawv tej tsev sablaj thiab tshaj tawm txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws thiab kho tej neeg txhua yam mob nkeeg zoo huvsi. 24Nws lub koob meej thiaj nrov nto moo lug thoob plaws lub xeev Xilia, luag thiaj coj txhua tus uas muaj mob, tsis hais mob dabtsi kuj xij, cov uas mob hnyav, cov uas raug dab, cov uas qaug dab peg, cov uas tuag tes tuag taw sawvdaws tuaj cuag Yexus mas Yexus kho lawv zoo. 25Muaj neeg coob coob hauv lub xeev Kalilais thiab hauv lub xeev Dekapoli thiab hauv Yeluxalees thiab lub xeev Yudia thiab ntawm ntug dej Yaladee sab tim ub raws Yexus qab mus.