6

Qhov uas pub lwm tus

1“Nej yuav tsum ceev faj tsis txhob ua nej tej haujlwm uas ncaj ncees tab meeg rau neeg pom. Yog nej ua li ntawd nej yuav tsis tau nqe zog ntawm nej leej Txiv uas nyob saum ntuj.
2“Vim li no thaum koj pub rau cov neeg txom nyem, tsis txhob tshuab raj ua koj ntej ib yam li cov neeg ncauj lus zoo siab phem ua rau hauv tej tsev sablaj thiab tom tej kev kom luag qhuas. Kuv qhia tseeb rau nej tias lawv twb tau lawv li nqe zog lawm. 3Tiamsis thaum koj pub rau luag, tsis txhob cia koj txhais tes laug paub tias koj txhais tes xis ua dabtsi, 4xwv tej uas koj pub koj thiaj pub tau twjywm xwb, mas koj leej Txiv uas pom tej uas ua twjywm yuav pub yeeb koob rau koj.”

Kev thov Vajtswv

(Lk. 11:2-4)

5“Thaum nej thov Vajtswv, nej tsis txhob ua li cov neeg ncauj lus zoo siab phem. Rau qhov lawv nyiam sawv ntsug thov hauv tej tsev sablaj thiab tom tej kev tshuam rau neeg pom. Kuv qhia tseeb rau nej tias, lawv twb tau lawv li yeeb koob lawm. 6Tiamsis thaum koj thov Vajtswv, cia li nkag rau hauv txaj thiab kaw rooj txag es thov koj leej Txiv uas tsis muaj leejtwg pom, mas koj leej Txiv uas pom tej uas ua twjywm yuav pub nqe zog rau koj.
7“Thaum nej thov Vajtswv, tsis txhob hais rov hais rais tib los qub yam li lwm haiv neeg ua, rau qhov lawv xav tias hais lus ntau ntau dab thiaj mloog. 8Nej tsis txhob yoog li lawv rau qhov yam uas nej cheem tsum nej leej Txiv twb paub ua ntej uas nej tsis tau thov lawm. 9Nej yuav tsum thov raws li no.
  “ ‘Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj,
   thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv.
  10Thov cia koj lub tebchaws los.
   Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam
  rau hauv ntiajteb ib yam li muaj
   saum ntuj ceeb tsheej.
  11Thov pub tej zaub mov uas peb niaj hnub noj
   rau peb hnub no.
  12Thov koj daws peb lub txim ib yam li
   peb zam cov uas ua txhaum rau peb.
  13Thov tsis txhob coj peb mus raug kev sim siab,
   thov cawm peb dim tej kev phem.’
14“Yog nej zam luag tej kev txhaum, nej leej Txiv Ntuj yuav zam nej tej kev txhaum thiab. 15Tiamsis yog nej tsis zam luag tej kev txhaum, nej leej Txiv yuav tsis zam nej tej kev txhaum thiab.

Kev yoo mov

16“Thaum nej yoo mov, tsis txhob ua ntsej muag mluas mlob yam li cov neeg ncauj lus zoo siab phem, vim lawv ua lawv ntsej muag mluas mlob kom luag thiaj pom tias lawv yoo mov. Kuv qhia tseeb rau nej tias, lawv twb tau lawv li yeeb koob lawm. 17Tiamsis thaum koj yoo mov, koj yuav tsum muab roj ntaus taubhau thiab ntxuav muag, 18kom luag thiaj tsis pom tias koj yoo mov, tiamsis koj leej Txiv uas tsis muaj leejtwg pom, pom xwb, mas koj leej Txiv uas pom tej uas ua twjywm yuav pub yeeb koob rau koj.

Nyiaj txiag saum ntuj

(Lk. 12:33-34)

19“Tsis txhob khaws nyiaj txiag cia rau nej hauv ntiajteb, qhov ntawd muaj kab ntsaum thiab xeb noj thiab tub sab tho qhov tsev mus nyiag. 20Tiamsis nej yuav tsum khaws nyiaj txiag cia rau nej saum ntuj ceeb tsheej, qhov ntawd kab ntsaum thiab xeb tsis noj thiab tub sab tsis tho qhov tsev mus nyiag. 21Rau qhov koj tej nyiaj txiag nyob qhovtwg, koj lub siab yeej nyob qhov ntawd.

Lub teeb

(Lk. 11:34-36)

22“Lub qhov muag yog lub teeb rau lub cev. Yog tias koj lub qhov muag nyob zoo, tag nrho koj lub cev kuj kaj lug. 23Yog koj lub qhov muag tsis zoo, tag nrho koj lub cev yuav tsaus ntuj nti. Yog tias qhov kaj hauv koj tsaus nti lawm, mas yog tsaus ntuj nti kawg li lauj!

Vajtswv thiab nyiaj txiag

(Lk. 16:13, 12:22-31)

24“Tsis muaj leejtwg yuav ua qhev tau rau ob tug lospav, rau qhov nws yeej yuav ntxub ib tug nyiam ib tug, lossis yuav npuab ib tug saib tsis taus ib tug. Nej yuav ua Vajtswv li qhev thiab ua nyiaj txiag li qhev ua ke tsis tau.
25“Vim li no kuv hais rau nej tias, tsis txhob txhawj txog nej txojsia tias yuav muab dabtsi los noj muab dabtsi los haus, thiab tsis txhob txhawj txog nej lub cev tias yuav muab dabtsi los hnav. Txojsia tseem ceeb dua mov noj thiab lub cev tseem ceeb dua tej tsoos tsho los tsis yog? 26Cia li saib tej nas noog saum nruab ntug, twb tsis tseb tsis hlais tsis sau los cia rau hauv txhab los nej leej Txiv Ntuj tseem yug tej nas noog ntawd. Nej tsis tsim txiaj dua tej nas noog lov? 27Nej cov muaj leejtwg txojkev txhawj yuav txuas tau nws txojsia ntev ib tshim ntxiv? 28Thiab nej txhawj txog tej tsoos tsho hnav ua dabtsi? Cia li tshuaj saib tej paj lilij tom teb saib tuaj hlob li cas, twb tsis ua haujlwm thiab tsis ntos ntaub. 29Tiamsis kuv hais rau nej tias, txawm yog Xalaumoo hnav nws tej tsoos meej mom huvsi los twb zoo tsis cuag ib lub nyuag paj ntawd. 30Tej nroj tsuag hauv teb uas nyob hnub no xwb, tagkis twb yuav muab pov rau hauv cub hluavtaws, yog Vajtswv twb pub rau hnav li ntawd, nej cov uas kev ntseeg yau 'e, nws yimhuab yuav pub rau nej hnav los tsis yog?
31“Yog li ntawd, tsis txhob txhawj hais tias, ‘Yuav muab dabtsi noj?’ lossis ‘Yuav muab dabtsi haus?’ lossis ‘Yuav muab dabtsi hnav?’ 32Rau qhov lwm haiv neeg yeej nrhiav tej no huvsi. Nej leej Txiv Ntuj yeej paub lawm tias nej cheem tsum tej no huvsi. 33Tiamsis nej yuav tsum xub nrhiav Vajtswv lub tebchaws thiab nws txojkev ncaj ncees ua ntej, mas yuav muab tej no huvsi tsav ntxiv rau nej. 34Vim li no tsis txhob txhawj txog tagkis rau qhov tagkis yeej muaj kev txhawj rau tagkis lawm. Txhua hnub li kev ceeblaj kuj txaus txhua hnub lawm.”