17

Yexus lub cev hloov kiag

(Mk. 9:2-13; Lk. 9:28-36)

1Dhau rau hnub tom qab Yexus txawm coj Petus thiab Yakaunpau thiab Yakaunpau tus kwv Yauhas ncaim lwm tus nce mus rau saum lub roob siab. 2Yexus lub cev txawm hloov kiag tab meeg lawv, mas nws lub ntsej muag ci yam li lub hnub thiab nws cev tsoos tsho kuj ci dawb paug li qhov kaj. 3Ces Mauxe thiab Eliya txawm tshwm nrog Yexus sib tham rau lawv pom. 4Petus txawm hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, peb nyob ntawm no kuj zoo. Yog koj yeem, kuv yuav ua peb lub tsev pheeb suab rau ntawm no, ua ib lub rau koj, ib lub rau Mauxe thiab ib lub rau Eliya.” 5Thaum Petus tseem tabtom hais li ntawd txawm muaj ib tauv huab ci dawb paug los laum nkaus lawv, thiab muaj ib lub suab hais hauv tauv huab tuaj hais tias, “Tus no yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau nws heev. Nej cia li mloog nws hais.” 6Thaum cov thwjtim hnov li ntawd lawv txawm khwb nkaus rau hauv pem teb ntshai kawg li. 7Yexus thiaj li los kov lawv thiab hais tias, “Cia li sawv tsees, tsis txhob ntshai.” 8Thaum lawv tsa muag ntsia tsis pom leejtwg li tsuas yog pom Yexus tib leeg xwb.
9Thaum lawv nqes pem roob los, Yexus txwv lawv tias, “Tej uas nej pom ntawd tsis txhob hais rau leejtwg mus txog thaum Neeg leej Tub raug muab tsa sawv hauv qhov tuag rov los tso.” 10Cov thwjtim kuj nug Yexus tias, “Yog li ntawd, ua cas cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai hais tias Eliya yuav xub los ua ntej?” 11Yexus teb tias, “Eliya yeej yuav los thiab yuav ua kom txhua yam rov zoo li qub. 12Tiamsis kuv hais rau nej tias Eliya twb los lawm los neeg tsis paub nws, lawv ua rau nws raws li lawv lub siab nyiam. Neeg leej Tub yuav raug kev tsim txom ntawm lawv txhais tes ib yam li ntawd.” 13Cov thwjtim thiaj nkag siab tias qhov uas Yexus hais rau lawv ntawd yog hais txog Yauhas uas coj ua kevcai raus dej.

Yexus kho tus tub raug dab

(Mk. 9:14-29; Lk. 9:37-43)

14Thaum lawv los txog ntawm cov neeg coob coob, muaj ib tug yawg los txhos caug ntua rau ntawm Yexus hais tias, 15“Tus Tswv, thov khuvleej kuv tus tub, vim tias nws qaug dab peg raug txom nyem heev. Nws pheej poob rau hauv qhov cub thiab poob dej. 16Kuv twb coj nws mus cuag koj cov thwjtim, tiamsis lawv kho tsis tau nws zoo.” 17Yexus teb tias, “Au tiam neeg uas tsis muaj kev ntseeg tsuas muaj kev phem kev qias xwb, kuv yuav nrog nej nyob ntev li cas? Kuv yuav ua siab ntev thev nej mus txog thaum twg? Cia li coj tus tub ntawd los rau kuv ntawm no.” 18Yexus txawm hais tawv rau tus dab ntawd ces dab txawm tawm plaws hauv tus tub ntawd lawm, tus tub thiaj zoo kiag tamsid. 19Dhau ntawd cov thwjtim txawm los cuag Yexus twjywm thiab hais tias, “Ua cas peb ntiab tsis tau tus dab ntawd tawm?” 20Yexus hais rau lawv tias, “Twb yog vim nej kev ntseeg yau heev. Kuv hais tseeb rau nej tias, yog nej muaj kev ntseeg luaj li ib lub noob me me, nej yuav hais rau lub roob no tias ‘Cia li txav ntawm no mus lawm tom ub,’ mas lub roob yeej yuav txav mus. Tsis muaj ib yam dabtsi uas nej yuav ua tsis tau.”

Yexus rov hais txog nws kev tuag

(Mk. 9:30-32; Lk. 9:43-45)

22Thaum cov thwjtim tuaj txoos ua ke rau hauv lub xeev Kalilais, Yexus txawm hais rau lawv tias, “Neeg leej Tub yuav raug muab cob rau hauv neeg txhais tes, 23thiab lawv yuav muab nws tua pov tseg, mas peb hnub nws yuav raug muab tsa ciaj sawv rov los.” Cov thwjtim thiaj ntxhov siab heev kawg.

Them se rau lub tuam tsev

24Thaum lawv los txog ntawm lub moos Khapena‑u lawm, cov uas sau ib nrab sekhee them se rau lub tuam tsev txawm tuaj cuag Petus thiab hais tias, “Koj tus xibhwb them se los tsis them?” 25Petus teb tias, “Them hos.” Thaum Petus nkag mus rau hauv tsev Yexus hais rau nws ua ntej tias, “Ximoos 'e, koj xav li cas? Tej vajntxwv hauv ntiajteb sau se neeg se liaj teb ntawm leejtwg? Sau ntawm nws cov tub lossis sau ntawm lwm tus?” 26Petus teb tias, “Sau ntawm lwm tus.” Yexus txawm hais rau nws tias, “Yog li ntawd cov tub tsis txog them. 27Tiamsis tsis txhob ua rau lawv ntsawv siab, koj cia li mus nuv ntses ntawm hiavtxwv. Thawj tug ntses uas koj nuv tau, cia li muab lub qhov ncauj rua mas koj yuav pom ib lub sekhee. Cia li coj lub nyiaj ntawd mus them se ua kuv thiab koj li feem.”