14

Yauhas tuag

(Mk. 6:14-29; Lk. 9:7-9)

1Thaum tus tswv xeev Helauj tau hnov txog Yexus lub moo, 2nws txawm hais rau nws cov tub teg tub taws tias, “Tus no yeej yog Yauhas uas coj ua kevcai raus dej. Nws sawv hauv qhov tuag rov los lawm, mas nws thiaj muaj hwjchim ua tau tej txujci phimhwj no.” 3Helauj twb ntes Yauhas thiab muab khi kaw rau hauv tsev lojfaj, vim yog tim Helaudia uas yog Helauj tus kwv Fili tus pojniam, 4rau qhov Yauhas txeev hais rau Helauj tias, “Koj tsis muaj cai yuav tus ntawd ua koj pojniam.” 5Txawm yog Helauj xav muab Yauhas tua los nws kuj ntshai cov pejxeem, rau qhov lawv hwm tias Yauhas yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus. 6Thaum ua kevcai nco txog hnub uas yug Helauj, Helaudia tus ntxhais txawm dhia seev cev tab meeg cov qhua sawvdaws mas ua rau Helauj txaus siab heev, 7Helauj thiaj cog lus twv tias nws thov dabtsi nws yeej yuav tau yam ntawd. 8Tus ntxhais thiaj thov raws li leej niam qhia rau nws tias, “Thov muab Yauhas uas coj ua kevcai raus dej lub taubhau tso hauv lub choo coj los rau kuv ntawm no.” 9Mas vajntxwv ntxhov siab, tiamsis vim yog saib rau tej lus uas nws twv thiab saib rau cov qhua nws thiaj tso ncauj kom muab rau tus ntxhais. 10Nws txawm txib neeg mus txiav Yauhas lub taubhau hauv tsev lojfaj. 11Lawv muab Yauhas lub taubhau tso rau hauv lub choo coj los pub rau tus ntxhais ntawd, tus ntxhais thiaj coj mus rau leej niam. 12Mas Yauhas cov thwjtim tuaj coj Yauhas lub cev mus log, thiab lawv mus hais rau Yexus paub.

Pub mov rau tsib txhiab leej noj

(Mk. 6:30-44; Lk. 9:10-17; Yh. 6:1-14)

13Thaum Yexus hnov li ntawd nws txawm nce nkoj tawm qhov ntawd mus nyob tib leeg rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg. Thaum tej neeg hnov li ntawd, lawv txawm tawm hauv tej moos mus kotaw raws nws qab mus. 14Thaum Yexus tawm hauv lub nkoj los nws pom muaj neeg coob coob, nws thiaj khuvleej lawv thiab kho cov neeg muaj mob kom zoo. 15Thaum yuav tsaus ntuj nws cov thwjtim los hais rau nws tias, “Ntawm no yog ntuj nrag teb do, thiab tav no lig lawm. Cia li tso cov neeg mus xwv lawv thiaj tau mus yuav mov noj tom tej zej zog.” 16Yexus hais tias, “Tsis txog lawv tawm mus, nej cia li pub rau lawv noj.” 17Lawv hais rau nws tias, “Ntawm no peb tsuas muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses xwb.” 18Nws txawm hais tias, “Muab los rau kuv.” 19Ces nws txawm hais kom cov neeg ntawd zaum rau ntawm tej nyom. Thaum nws txais tsib lub ncuav thiab ob tug ntses ntawd lawm, nws tsa muag ntsia saum ntuj thov Vajtswv foom koob hmoov mas muab ntais cev rau cov thwjtim, mas cov thwjtim faib rau cov neeg coob coob ntawd. 20Lawv txhua tus noj tsau huvsi. Tej ncuav uas noj tsis tag lawv khaws tau kaum ob tawb puv nkaus. 21Cov neeg uas noj ntawd cov txivneej xwb muaj kwvlam tsib txhiab leej tsis suav cov pojniam menyuam.

Yexus mus kotaw saum nplaim dej

(Mk. 6:45-52; Yh. 6:15-21)

22Thaum ntawd Yexus hais kom nws cov thwjtim nce nkoj hla dej ua nws ntej mus rau sab tid, ces Yexus txawm tso cov neeg rov mus. 23Thaum nws tso cov neeg ntawd mus tag lawd, nws tib leeg txawm nce mus thov Vajtswv pem roob. Thaum tsaus ntuj lawd, Yexus tib leeg tseem nyob pem roob, 24tiamsis lub nkoj nyob deb ntawm ntug hiavtxwv lawm thiab raug tej niag nthwv dej nplawm vim yog cua ntsawj tom hauv ntej tuaj. 25Thaum qaib qua thawj tsig Yexus mus kotaw saum nplaim dej hiavtxwv tuaj rau ntawm cov thwjtim. 26Thaum cov thwjtim pom nws los kotaw saum nplaim dej, lawv ntshai kawg thiab hais tias, “Yog dab!” Lawv qw nrov vim yog ntshai. 27Tamsim ntawd Yexus hais rau lawv tias, “Ua siab tuab, yog kuv ntag. Tsis txhob ntshai.” 28Petus txawm teb nws tias, “Tus Tswv, yog koj tiag, thov hais kom kuv tuaj saum nplaim dej rau ntawm koj.” 29Yexus hais tias, “Tuaj los maj.” Petus txawm nqes nkoj mus kotaw saum nplaim dej rau ntawm Yexus. 30Tiamsis thaum nws pom cua ntsawj nws txawm ntshai. Nws pib tog txawm qw nrov tias, “Tus Tswv, cawm kuv lauj!” 31Tamsim ntawd Yexus cev loo tes ntsiab nkaus nws thiab hais rau nws tias, “Tus uas kev ntseeg yau 'e, ua cas koj tsis ruaj siab?” 32Thaum ob tug nce rau hauv lub nkoj lawm, cua kuj tu lawm. 33Lawv cov uas nyob hauv nkoj txawm pe hawm Yexus hais tias, “Koj yog Vajtswv tus tub tiag.”

Yexus kho mob hauv Kenexale

(Mk. 6:53-56)

34Thaum lawv hla dhau hiavtxwv lawd lawv nres nkoj rau ntawm Kenexale. 35Thaum cov neeg uas nyob ntawd cim tau Yexus, lawv txawm txib neeg mus hais thoob plaws ib ncig ntawd, mas lawv coj txhua tus uas muaj mob tuaj cuag Yexus, 36thiab thov Yexus cia cov neeg mob ntawd kov nws lub qab tsho xwb. Txhua tus uas tau kov lawd kuj zoo huvsi.