9

Yexus kho tus tuag tes tuag taw

(Mk. 2:2-12; Lk. 5:17-26)

1Yexus txawm nce rau hauv nkoj hla mus rau nws lub moos. 2Txawm muaj neeg kwv ib tug tuag tes tuag taw hauv nws lub chaw pw tuaj cuag Yexus. Thaum Yexus pom lawv kev ntseeg nws txawm hais rau tus tuag tes tuag taw tias, “Tub 'e, cia li zoo siab, koj lub txim twb muab daws lawm.” 3Cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai qee leej txawm xav hauv lub siab tias, “Tus yawg no hais lus tuam mom Vajtswv.” 4Tiamsis Yexus paub tej uas lawv xav lawm thiaj hais tias, “Ua cas nej lub siab yuav xav phem? 5Qhov uas hais tias, ‘Twb daws koj lub txim lawm,’ thiab hais tias, ‘Cia li sawv tsees mus kev,’ qhov twg yoojyim dua? 6Kom nej thiaj paub tias Neeg leej Tub muaj hwjchim hauv ntiajteb daws tau lub txim,” Yexus thiaj hais rau tus tuag tes tuag taw tias, “Cia li sawv tsees nqa koj lub chaw pw mus tsev.” 7Nws txawm sawv tsees mus tsev. 8Thaum cov neeg coob coob pom li ntawd lawv ntshai thiab qhuas Vajtswv tus uas pub hwjchim li no rau neeg.

Yexus hu Mathai

(Mk. 2:13-17; Lk. 5:27-32)

9Thaum Yexus tawm qhov ntawd mus, nws pom ib tug yawg npe hu ua Mathai zaum ntawm lub rooj sau se, Yexus txawm hais rau nws tias, “Cia li raws kuv qab mus.” Mathai txawm sawv tsees raws Yexus qab mus.
10Thaum Yexus zaum noj mov hauv tsev, txawm muaj cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim ntau leej tuaj nrog Yexus thiab nws cov thwjtim nyob ua ke ntawm rooj mov. 11Thaum cov Falixai pom li ntawd, lawv txawm hais rau Yexus cov thwjtim tias, “Ua cas nej tus xibhwb nrog cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim noj mov ua ke?” 12Thaum Yexus hnov li ntawd nws txawm hais tias, “Cov neeg uas tsis muaj mob tsis cheem tsum Kws tshuaj, tsuas yog cov muaj mob thiaj cheem tsum xwb. 13Nej cia li mus kawm nqe no kom nkag siab hais tias, ‘Kuv ntshaw txojkev hlub, tsis yog ntshaw qhov uas tua tsiaj xyeem,’ rau qhov kuv tsis yog los hu cov neeg ncaj ncees, tiamsis yog los hu cov neeg muaj txim.”

Kevcai yoo mov

(Mk. 2:18-22; Lk. 5:33-39)

14Thaum ntawd Yauhas cov thwjtim txawm tuaj cuag Yexus thiab hais tias, “Ua cas peb thiab cov Falixai coj kevcai yoo mov, tiamsis koj cov thwjtim tsis coj?” 15Yexus hais rau lawv tias, “Tus nraug vauv cov kwvluag yuav quaj ntsuag rau thaum tus nraug vauv tseem nrog lawv nyob lov? Yuav muaj ib hnub twg uas tus nraug vauv yuav raug muab coj ncaim lawv mus, mas thaum ntawd lawv yuav coj kevcai yoo mov. 16Tsis muaj leejtwg muab daim ntaub tshiab los ntxiv lub qub tsho, rau qhov daim ntaub uas muab ntxiv ntawd yuav xaum dua lub tsho yimhuab ntuag loj dua. 17Thiab tsis muab cawv txiv hmab tshiab ntim rau hauv lub hnab tawv qub. Yog ua li ntawd, lub hnab tawv yuav tawg, cov cawv txiv hmab yuav xau tag, lub hnab kuj piam tag. Yeej yuav muab cov cawv txiv hmab tshiab ntim rau hauv lub hnab tawv tshiab ob yam thiaj li nyob zoo.”

Tus ntxhais uas tuag thiab tus pojniam uas kov Yexus qab tsho

(Mk. 5:21-43; Lk. 8:40-56)

18Thaum Yexus tabtom hais tej lus ntawd rau lawv txawm muaj ib tug nom tswv tuaj pe rau ntawm Yexus xubntiag thiab hais tias, “Kuv tus ntxhais nyuam qhuav tuag lawm, thov koj mus muab tes npuab nws mas nws yuav ciaj rov los.” 19Yexus txawm sawv tsees raws tus nom qab mus thiab Yexus cov thwjtim kuj mus thiab.
20Txawm muaj ib tug pojniam uas muaj mob nchuav cev tau kaum ob xyoos los raws Yexus qab thiab kov Yexus lub qab tsho, 21rau qhov nws xav hais tias, “Tsuav yog kuv tau kov Yexus lub tsho xwb, mas kuv tus mob yeej yuav zoo.” 22Yexus tig hlo pom nws mas hais tias, “Mentxhais 'e, cia li zoo siab. Koj txojkev ntseeg ua rau koj zoo lawm.” Txij thaum ntawd los tus pojniam ntawd cia li zoo lawm.
23Thaum Yexus tuaj txog tus nom tswv ntawd lub tsev thiab pom cov uas tshuab raj thiab cov neeg qw ua nqaj ua nqug, 24Yexus txawm hais tias, “Cia li txav mus rau qhov tus mentxhais no tsis tuag, nws tsaug zog xwb.” Lawv txawm thuam luag Yexus. 25Thaum ntiab cov neeg ntawd tawm mus lawd, Yexus nkag mus ntsiab nkaus tus mentxhais ntawd txhais tes, ces tus mentxhais txawm sawv tsees. 26Mas zaj no nrov nto moo lug thoob plaws tebchaws ntawd.

Yexus kho ob tug dig muag

27Thaum Yexus tawm qhov ntawd mus txawm muaj ob tug dig muag raws Yexus qab hu nrov nrov hais tias, “Davi tus tub, thov khuvleej wb lauj!” 28Thaum Yexus mus rau hauv tsev lawd, ob tug dig muag los cuag nws. Yexus hais rau ob tug tias, “Neb ntseeg tias kuv ua tau tej no lov?” Ob tug teb nws tias, “Tus Tswv, wb ntseeg.” 29Ces Yexus txawm kov ob tug li qhov muag hais tias, “Cia muaj raws li neb ntseeg lauj.” 30Ces ob tug li qhov muag txawm pom kev lawm. Yexus txwv ob tug tawv tawv hais tias, “Tsis txhob hais rau leejtwg paub li.” 31Tiamsis thaum ob tug tawm mus lawd ob tug piav txog Yexus thoob plaws tebchaws ntawd.

Yexus kho tus uas hais tsis tau lus

32Thaum ob tug ntawd tabtom tawm qhov ntawd mus, txawm muaj neeg coj ib tug yawg ruam raug dab tuaj cuag Yexus. 33Thaum Yexus muab tus dab ntiab tawm lawd tus ruam ntawd txawm hais tau lus, mas cov neeg ntawd kuj phimhwj hais tias, “Tsis tau pom dua li no rau hauv cov Yixayee kiag li.” 34Tiamsis cov Falixai hais tias, “Tus no siv tus thawj dab li hwjchim ntiab dab tawm.”

Yexus khuvleej cov neeg

35Yexus mus thoob plaws txhua lub moos thiab tej zej zog qhuab qhia hauv lawv tej tsev sablaj thiab tshaj tawm txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws thiab kho tej neeg txhua yam mob nkeeg zoo huvsi. 36Thaum nws pom cov neeg coob coob nws kuj khuvleej lawv rau qhov lawv raug kev kub ntxhov thiab tag kev vam ib yam li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug. 37Nws txawm hais rau nws cov thwjtim tias, “Cov qoob uas zoo hlais muaj ntau heev, tiamsis cov tub zog muaj tsawg. 38Vim li no nej yuav tsum thov tus tswv teb kom txib tub zog mus hlais nws tej qoob.”