3

Yauhas uas coj ua kevcai raus dej

(Mk. 1:1-8; Lk. 3:1-18; Yh. 1:19-28)

1Thaum ntawd Yauhas uas coj ua kevcai raus dej tawm los tshaj tawm hauv tebchaws moj sab qhua Yudia hais tias, 2“Cia li ntxeev dua siab tshiab rau qhov Ntuj Ceeb Tsheej los ze lawm.” 3Tus Yauhas no yog tus uas xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus tau hais tseg tias,
  “Muaj ib lub suab qw hauv
   tebchaws moj sab qhua hais tias,
  ‘Cia li npaj tus Tswv txojkev,
   cia li ua nws txoj kev kom ncaj.’ ”
4Tus Yauhas no hnav tej ris tsho uas muab plaub ntxhuav ua thiab sia txoj siv tawv ntawm duav. Nws tej zaub mov yog kooj txig thiab zib ntab. 5Thaum ntawd cov neeg hauv Yeluxalees thiab thoob plaws lub xeev Yudia thiab thoob plaws ntug dej Yaladee kuj tawm mus cuag nws. 6Lawv nyias lees nyias lub txim txhaum mas Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej hauv tus dej Yaladee. 7Thaum Yauhas pom cov Falixai thiab cov Xadukai tuaj coob coob yuav ua kevcai raus dej, nws txawm hais rau lawv tias, “Cov niag noob nab phem, leejtwg ntuas kom nej khiav ntawm Vajtswv txojkev npau taws uas yuav los? 8Cia li ua lub neej kom phim qhov uas nej ntxeev dua siab tshiab, 9thiab tsis txhob xav hauv lub siab hais tias, ‘Peb muaj Aplahas ua peb txiv,’ rau qhov kuv qhia rau nej tias Vajtswv muab tau tej pob zeb no ua tau Aplahas li tub ki. 10Nimno twb muab rab taus twb rau ntawm hauv paus ntoo lawm. Txhua tsob ntoo uas tsis txi txiv zoo yuav raug muab ntov pov rau hauv cub hluavtaws.
11“Kuv muab nej ua kevcai raus hauv dej qhia tias nej ntxeev dua siab tshiab, tiamsis ib tug yuav ua kuv qab los muaj hwjchim loj dua kuv, kuv twb tsis tsim nyog nqa nws nkawm khau kiag li. Nws yuav muab nej ua kevcai raus hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv thiab hauv hluavtaws. 12Rab ntxuam nyob hauv nws txhais tes lawm, nws yuav ntxuaj nws lub tshav ntaus qoob, thiab yuav sau nws tej mog los cia rau hauv txhab, tiamsis nws yuav muab hluavtaws hlawv cov npluag kub hnyiab tsis txawj tuag li.”

Yexus ua kevcai raus dej

(Mk. 1:9-11; Lk. 3:21-22)

13Thaum ntawd Yexus tawm hauv Kalilais tuaj cuag Yauhas ntawm tus dej Yaladee es kom Yauhas muab nws ua kevcai raus dej. 14Tiamsis Yauhas cheem Yexus hais tias, “Kuv yuav tsum ua kevcai raus dej ntawm koj, koj tseem tuaj cuag kuv lov?” 15Yexus teb nws tias, “Koj cia li yeem, rau qhov tsim nyog ua li no thiaj ua txhua yam kev ncaj ncees kom tiav.” Ces Yauhas thiaj li yeem. 16Thaum Yexus ua kevcai raus dej lawd, nws tawm hauv dej los, ces rooj ntug txawm qheb kiag, nws pom Vajtswv tus Ntsuj Plig zoo li ib tug nquab nqes los tsaws saum nws, 17thiab muaj suab hais saum ntuj tuaj hais tias, “Tus no yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau nws heev.”