10

Tai vạ thứ tám: châu chấu

1Chúa Hàng Hữu lại bảo Mai-sen: "Con cứ đi yết kiến Pha-ra-ôn lần nữa, nhưng nên nhớ rằng Ta đã làm cho Pha-ra-ôn và quần thần chai lì, nhân đấy Ta sẽ làm thêm nhiều phép lạ khác nữa. 2Như vậy sau này, con được dịp kể lại cho con cháu mình nghe những việc kỳ diệu của Ta, cùng cách Ta đối xử với người Ai-cập, để chúng nó biết rằng Ta là Chúa.
3Vậy Mai-sen và A-rôn đi gặp Pha-ra-ôn, nói: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của người Hy-bá hỏi: Bao giờ ngươi mới chịu khuất phục Ta? Ngươi nên để cho dân Ta đi phụng thờ Ta. 4,5Nếu không, ngày mai ta sẽ sai châu chấu đến, phủ dày trên Ai-cập đến độ không còn thấy đất được nữa. Châu chấu sẽ cắn phá những gì còn sót lại sau trận mưa đá. 6Châu chấu sẽ tràn vào cung ngươi, nhà của bầy tôi ngươi và nhà của mọi công dân Ai-cập. Đây là một tai nạn chưa hề thấy trong lịch sử nước ngươi." Nói xong, Mai-sen quay mặt đi ra.
7Quần thần Pha-ra-ôn tâu: "Đến bao giờ người này mới không còn là mối đe dọa cho dân ta? Bệ hạ không thấy đất nước Ai-cập đã trở nên điêu tàn hay sao? Tâu bệ hạ cứ cho họ đi phục vụ Chúa Hằng Hữu của họ cho khuất mắt." 8Sau đấy, Mai-sen và A-rôn được mời đến. Pha-ra-ôn nói: "Đi phụng thờ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi đi! Nhưng, nói cho ta biết, thành phần nào trong dân sẽ ra đi?" 9Mai-sen đáp: "Tất cả nam, phụ, lão, ấu đều ra đi, cùng với cả bầy súc vật, vì tất cả chúng tôi đều phải dự lễ của Chúa Hằng Hữu." 10,11Nghe thấy thế, Pha-ra-ôn liền nói: "Xin Thượng Đế chứng giám, ta không thể nào để cho các ngươi đem theo cả bầu đoàn thê tử như thế được. Ta hiểu rõ âm mưu trong trí các ngươi rồi. Không, chỉ đàn ông được đi phụng thờ Chúa Hằng Hữu mà thôi, đó là điều các ngươi đã xin." Vậy, họ đuổi Mai-sen và A-rôn ra.
12Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Giang tay con ra trên đất Ai-cập, đem châu chấu đến. Châu chấu sẽ cắn phá những gì mưa đá còn để lại." 13,14Mai-sen giang tay đưa gậy ra, Chúa Hằng Hữu làm cho gió đông thổi suốt ngày và đêm đó. Qua sáng hôm sau, gió đông đem châu chấu đến đầy dẫy lãnh thổ Ai-cập. Trong lịch sử nước này, chưa hề có nạn châu chấu nào tai hại đến thế, và trong tương lai cũng sẽ không có như vậy. 15Vì châu chấu quá nhiều, bao phủ mặt đất, bay rợp cả trời, che hết ánh nắng. Chúng cắn hại rau cỏ, cây cối còn sót lại sau trận mưa đá, làm cho không còn cây lá xanh tươi gì nữa.
16Pha-ra-ôn vội vã mời Mai-sen và A-rôn đến, nói: "Ta có tội với Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, và cũng có tội với các ngươi nữa. 17Xin tha lỗi cho ta lần này nữa mà thôi và cầu giùm với Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi để Ngài thu tai họa hiểm nghèo này lại."
18Mai-sen rời Pha-ra-ôn, cầu khẩn Chúa Hằng Hữu. 19Chúa Hằng Hữu cho gió tây thổi rất mạnh, đùa hết châu chấu xuống Biển Đỏ. Trên khắp đất nước Ai-cập không còn lại một con nào. 20Nhưng Chúa Hằng Hữu lại làm cho lòng Pha-ra-ôn chai lì, không cho dân Y-sơ-ra-ên đi.

Tai vạ thứ chín: tối tăm

21Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Đưa tay con lên trời, Ai-cập sẽ tối tăm." 22Mai-sen đưa tay lên, bóng tối dày đặc phủ khắp Ai-cập suốt ba ngày. 23Trong ba ngày ấy, người Ai-cập không đi đâu được cả; nhưng nơi người Y-sơ-ra-ên ở vẫn có ánh sáng như thường.
24Pha-ra-ôn mời Mai-sen đến, nói: "Đi thờ phụng Chúa Hằng Hữu đi! Các ngươi được phép đem cả trẻ con đi nữa, nhưng phải để bầy súc vật ở lại." 25Mai-sen đáp: Bệ hạ phải để cho chúng tôi đem theo các lễ vật và con sinh làm tế lễ thiêu dâng lên cho Chúa Hằng Hữu. 26Cả bầy súc vật sẽ đi theo chúng tôi, dù một cái móng cũng không thể để lại vì chúng tôi sẽ dùng chúng làm lễ vật dâng lên Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng tôi; hiện nay chúng tôi chưa biết con nào sẽ được chọn, chỉ khi đến nơi mới biết được."
27Vào lúc ấy, Chúa Hằng Hữu lại làm cho lòng Pha-ra-ôn chai đá, không cho dân Y-sơ-ra-ên đi. 28Pha-ra-ôn đuổi Mai-sen: "Đi ra! Đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa. Ngày nào ngươi trở lại gặp ta, ngày đó ngươi sẽ chết!" 29Mai-sen đáp: "Đúng! Tôi sẽ chẳng thấy mặt bệ hạ nữa đâu!"