4

Các dấu kỳ phép lạ

1Nhưng Mai-sen nói: "Họ sẽ chẳng tin con, cũng chẳng nghe lời con, và sẽ nói: Chúa Hằng Hữu đâu có hiện ra với ông."
2“Con đang cầm gì trong tay đấy?" Chúa Hằng Hữu hỏi. "Một cây gậy," Mai-sen thưa. 3Chúa bảo: "Ném gậy xuống đất xem!" Mai-sen vâng lời. Gậy liền biến thành một con rắn. Mai-sen chạy trốn nó. 4Chúa Hằng Hữu bảo: "Nắm lấy đuôi nó!" Ông nắm đuôi rắn, rắn lại thành gậy trong tay ông. 5Chúa tiếp: "Với phép lạ này, họ sẽ tin Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đã hiện ra với con."
6Thượng Đế lại bảo Mai-sen: "Đặt tay vào bụng con xem!" Ông vâng lời, khi rút tay ra, thấy phung nổi lên trắng như tuyết. 7Chúa bảo: "Đặt tay vào bụng lần nữa!" Lần này khi rút tay ra, Mai-sen thấy tay mình trở lại bình thường như cũ. 8Thượng Đế nói: "Nếu họ không tin khi thấy phép lạ thứ nhất, họ sẽ tin phép lạ thứ hai. 9Cùng lắm, nếu họ không tin cả hai phép lạ này và không nghe lời con, lúc ấy con hãy lấy nước sông lên tưới đầy mặt đất, nước sẽ hóa ra máu."
10Mai-sen viện cớ: "Chúa ơi, từ trước đến nay con vốn là người không có tài ăn nói, vì miệng lưỡi con hay ấp a ấp úng." 11“Ai tạo ra miệng? Ai có thể làm cho một người trở nên câm, điếc hoặc mù? Có phải Ta không?" Chúa Hằng Hữu hỏi. 12Ngài tiếp: "Bây giờ cứ vâng lời Ta mà đi, Ta sẽ giúp đỡ mỗi khi con nói và dạy con từng lời." 13Nhưng Mai-sen thưa: "Lạy Chúa, xin Chúa sai một người nào khác cho xong!"
14Thượng Đế nổi giận nhưng vẫn bảo: "A-rôn, anh con là một người có tài ăn nói. Người ấy đang đi tìm con và sẽ mừng lắm khi thấy con. 15Con sẽ kể lại cho A-rôn mọi điều Ta bảo con. Ta sẽ giúp hai anh em con trong lời ăn tiếng nói và sẽ dạy con những điều phải làm. 16A-rôn sẽ thay con nói chuyện với dân, sẽ là phát ngôn viên của con, còn con sẽ như là chúa của A-rôn vậy. 17Con nhớ cầm theo cây gậy này để làm các phép lạ."

Mai-sen trở lại Ai-cập

18Mai-sen trở về nhà, nói với ông gia là Giê-trô: "Xin cha cho con trở lại Ai-cập thăm anh em con, chẳng biết họ sống chết ra sao." Giê-trô đáp: "Chúc con đi bình an."
19Thượng Đế có bảo Mai-sen biết trước khi ông rời Ma-đi-an rằng: "Về Ai-cập lần này, con đừng sợ gì cả, vì những người tìm giết con đã chết hết rồi."
20Mai-sen đỡ vợ con lên lưng lừa, lên đường về Ai-cập, cầm trong tay "cây gậy của Thượng Đế."
21Chúa Hằng Hữu đã cho ông biết trước: "Đến Ai-cập, con sẽ đi gặp Pha-ra-ôn để làm các phép lạ ta cho, nhưng nên nhớ rằng Ta sẽ làm cho vua Ai-cập cứng lòng, chưa cho dân Ta đi đâu. 22,23Rồi, con sẽ nói với vua rằng: "Thượng Đế nói: Y-sơ-ra-ên là con trưởng nam Ta, Ta có bảo nhà ngươi cho nó đi để phụng thờ Ta, nhưng nhà ngươi từ chối. Bây giờ, Ta sẽ giết con trưởng nam của ngươi."
24Dọc đường, khi Mai-sen và gia đình ông dừng chân tại một quán trọ, Thượng Đế có hiện ra gặp ông, và rồi định giết ông đi. 25,26Sê-phô-ra lấy con dao đá, cắt dương bì của con mình ném dưới chân Mai-sen, la hoảng: "Ông chồng đẫm máu của tôi ơi!" Thượng Đế để cho ông yên nhờ phép cắt bì ấy.
27Về phần A-rôn, Chúa Hằng Hữu có bảo ông: "Đi vào sa mạc đón Mai-sen!" A-rôn vâng lời, đi đến núi của Thượng Đế thì gặp Mai-sen. Hai người mừng rỡ chào hỏi nhau. 28Mai-sen thuật hết cho A-rôn mọi điều Thượng Đế bảo họ phải làm, cũng cho A-rôn thấy các phép lạ họ sẽ thực hiện.
29Sau đấy, Mai-sen cùng với A-rôn đi triệu tập các bô lão Y-sơ-ra-ên. 30A-rôn kể cho họ nghe mọi lời Chúa Hằng Hữu đã nói vói Mai-sen, và cũng làm các phép lạ cho họ thấy. 31Họ tin lời ông. Khi nghe rằng Chúa Hằng Hữu đã viếng thăm Y-sơ-ra-ên, rõ nỗi đắng cay của họ, các bô lão liền cúi đầu thờ lạy.