26

Yawmsaub lub tsev ntaub sib ntsib

(Kh.D. 36:8-38)

1“Thiab koj yuav muab kaum chaws ntaub mag ua Yawmsaub lub tsev ntaub, yuav muab xov maj uas nkoov zoo zoo thiab muab xov xiav xov tsamxem xov liab ntos ua, thiab kom cov Kws txawj ntos ua duab Khelunpee rau hauv. 2Ib chaws ntaub ntev nees nkaum yim tshim dav plaub tshim, txhua chaws ntaub dav ntev ib yam nkaus. 3Muab tsib chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab tsib chaws xaws ua ib daig. 4Muab cov ntaub xiav xaws ua ntsej rau daim ntug ntaub uas ib, thiab ua ntsej rau daim ntug ntaub uas ob ib yam nkaus. 5Ua tsib caug lub ntsej rau daim ntug ntaub uas ib, thiab ua tsib caug lub ntsej rau daim uas ob, sab npoo uas txuas ua ke kom sib ncaj nkaus, 6thiab muab kub los ua tsib caug lub khawb los khawm ob daig ntaub ntawd kom ua kiag ib daig ua Yawmsaub lub tsev.
7“Muab plaub tshis los ntos ua kaum ib chaws ntaub vov kiag Yawmsaub lub tsev, 8ib chaws ntaub ntev peb caug tshim dav plaub tshim, kaum ib chaws ntaub dav ntev ib yam nkaus. 9Muab tsib chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab rau chaws xaws ua ib daig mas daim uas rau muab quav rov rau saum qhov rooj lub tsev ntaub. 10Ua tsib caug lub ntsej rau daim ntug ntaub uas ib, thiab ua tsib caug lub ntsej rau daim ntug ntaub uas ob, 11thiab muab tooj liab ua tsib caug lub khawb los khawm ob daig ntaub ntawm cov ntsej kom ua kiag ib daig. 12Daim ntaub uas vov lub tsev es tshaj ib nrab daim ntawd, mas yuav muab tso dauv rau sab pem qaum tsev. 13Daim ntaub uas vov lub tsev ntaub mag ua tshaj rau ob sab, ib sab tshaj ib tshim thiaj li kauv tau lub tsev ob sab huvsi. 14Thiab yuav muab cov tawv txiv yaj uas foo liab lawd los ua ntaub vov lub tsev ntaub thiab muab cov tawv ntshuab hiavtxwv los ua ntaub vov txheej saud.
15“Muab ntoo kub twg los ua tab tsa xov kuv lub tsev. 16Cov tab ntawd ntev kaum tshim dav ib tshim txhais. 17Ib daim txiag tab mas thais ua ob tug taw thiaj txuas tau ua ke. Ua txhua daim txiag tab li no coj los ua kuv lub tsev. 18Ua nees nkaum daim txiag tab xov kuv lub tsev sab nrad, 19thiab muab nyiaj ua plaub caug tus taw tiag nees nkaum daim txiag tab li taw, ib daim txiag tab ntxig rau ob tug taw. 20Ua nees nkaum daim txiag tab xov kuv lub tsev sab ped, 21thiab muab nyiaj ua plaub caug tus taw tiag hauv taw, ib daim txiag tab ntxig rau hauv ob tug taw tiag. 22Ua rau daim txiag tab xov kuv lub tsev sab qaum tsev uas hnub poob. 23Ua ob daim txiag tab xov ob lub kaum tsev ntaub uas yog sab qaum tsev. 24Ob daim txiag tab ntawd mas hauv taw muab ib daim txawb qes mentsis rau sab nraud, saum hau txiag muab teem ti nkaus lub ntsej saud kawg. Ua li no rau ob lub kaum tsev ntaub. 25Sab hnub poob muaj yim daim txiag tab xov thiab muaj kaum rau tus taw nyiaj tiag hauv taw, ib daim txiag tab ntxig rau ob tug taw.
26“Muab ntoo kub twg ua tsib tug las tuav kuv lub tsev ib sab phab ntsa, 27thiab ua tsib tug las rau dua ib sab thiab ua tsib tug rau sab qaum tsev uas hnub poob. 28Tus las nruab nrab uas tuav cov txiag tab yuav ntev keev kiag txij ib lub kaum tsev txog ntua ib lub kaum tsev. 29Muab kub luam cov txiag tab ntawd thiab muab kub ua cov ntsej uas ntxig cov las ntawd, thiab muab kub luam cov las huvsi. 30Tsa kuv lub tsev ntawd raws li tus qauv uas kuv twb hais rau koj saum lub roob.
31“Muab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub thaiv, thiab kom cov Kws txawj ntos ntos ua duab Khelunpee rau hauv. 32Muab daim ntaub no dai rau saum cov nqe lauj kub uas nyob ntawm plaub tug ncej ntoo kub twg uas muab kub luam rau thiab muab ntxig rau hauv plaub tug taw nyiaj tiag ncej. 33Mas muab daim ntaub cov ntsej khuam rau cov nqe lauj es muab lub phij xab sib cog lus tso rau chav hauv daim ntaub ntawd, mas daim ntaub ntawd yuav kem lub tsev ntaub chav uas dawb huv thiab chav uas dawb huv kawg nkaus. 34Muab lub hau phij xab uas roos kev txhaum kaw rau lub phij xab sib cog lus hauv lub chaw uas dawb huv kawg nkaus. 35Muab lub rooj txawb rau nraum daim ntaub sab ped, muab lub teeb xya ceg txawb rau sab nram ncaj ntawm lub rooj.
36“Muab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub ua lub qhov rooj tsev ntaub, thiab ua paj ntaub rau. 37Muab ntoo kub twg ua tsib tug ncej thiab muab kub ua nqe lauj khuam daim ntaub ntawd, thiab muab tooj liab nchuav ua tsib tug taw tiag cov ncej ntawd.”