37

Lub phij xab nrog Vajtswv sib cog lus

(Kh.D. 25:10-20)

1Npexalee muab ntoo kub twg ua lub phij xab, ntev ob tshim txhais, dav ib tshim txhais, thiab siab ib tshim txhais. 2Nws muab cov tseem kub luam tag nrho lub phij xab ntawd sab hauv sab nraud huvsi thiab muab kub ua ib tug caj ntswm puag ncig lub phij xab. 3Nws muab kub nchuav ua plaub lub ntsej tis rau plaub lub kaum phij xab, ua ib sab ob lub ntsej. 4Nws muab ntoo kub twg ua ob tug las kwv thiab muab kub luam ob tug las ntawd huvsi, 5mas muab ntxig rau cov ntsej ntawm lub phij xab ob sab thiaj kwv tau lub phij xab.
6Nws muab cov tseem kub ua lub hau phij xab uas roos kev txhaum, ntev ob tshim txhais, dav ib tshim txhais. 7Nws muab kub ntaus ua ob tug Khelunpee txawb rau ob tog hau phij xab. 8Nws ua ob tug Khelunpee ntawd ib tug nyob ib tog hau phij xab lo xeeb keeb nkaus rau lub hau phij xab uas roos kev txhaum. 9Ob tug ntawd nthuav tis los roos saum lub hau phij xab, ob tug ntawd tig xubntiag ua ke, yog tig los saib lub hau phij xab uas roos kev txhaum.

Lub rooj

(Kh.D. 25:23-30)

10Nws muab ntoo kub twg ua ib lub rooj ntev ob tshim dav ib tshim thiab siab ib tshim txhais. 11Nws muab cov tseem kub luam lub rooj ntawd huvsi thiab muab kub ua ib tug caj ntswm puag ncig lub rooj ntawd. 12Nws ua ib daim txiag dav ib xib thaiv puag ncig lub npoo rooj thiab muab kub ua ib tug caj ntswm lo puag ncig daim txiag ntawd. 13Nws muab kub nchuav ua plaub lub ntsej tis rau plaub lub kaum rooj uas ncaj plaub tug ceg rooj. 14Nws muab cov ntsej ntawd lo ze ze daim txiag thiaj ntxig tau las kwv. 15Nws muab ntoo kub twg ua ob tug las kwv lub rooj thiab muab kub luam ob tug las huvsi. 16Nws muab cov tseem kub ua tej twj uas siv saum lub rooj, yog tais pliab tais ntim rau hmoov tshuaj tsw qab, thiab tais phaj thiab tej pav lam hwj uas hliv cawv txiv hmab xyeem.

Lub teeb kub

(Kh.D. 25:31-40)

17Nws muab cov tseem kub ua tus kav teeb. Nws ntaus ua lub taw thiab tus ncej teeb thiab ua cov tais zoo li paj thiab cov qia paj thiab cov nplai paj lo xeeb keeb nkaus rau tus kav teeb. 18Tus kav teeb no ncau ua rau ceg, ib sab ncau peb ceg. 19Txhua ceg muaj peb lub paj zoo li paj txiv duaj, txhua lub paj muaj lub qia paj thiab cov nplai paj rau rau ceg uas ncau ntawm tus kav teeb huvsi. 20Tus tseem kav teeb muaj plaub lub paj txiv duaj uas muaj lub qia paj thiab cov nplai paj huvsi. 21Rau ceg ntawd txhua nkawm ceg uas ncau ntawm tus kav teeb muaj ib lub qia paj nyob hauv qab. 22Cov qia paj ntawd thiab cov ceg teeb lo xeeb keeb nkaus rau tus kav teeb, yog muab cov tseem kub ntaus ua. 23Nws muab cov tseem kub ua xya lub teeb uas txawb saum xya ceg teeb ntawd, thiab ua rab txiab uas txiav teeb xeeb thiab ua lub phaj pliab uas rau txiab. 24Nws muab cov tseem kub hnyav ib tala ua lub teeb kub thiab tej twj uas siv ntawm lub teeb ntawd.

Lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab

(Kh.D. 30:1-5)

25Nws muab ntoo kub twg ua lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab. Nws ua dav xwm fab xwm meem ntev ib tshim dav ib tshim siab ob tshim. Cov kub ntawm kaum thaj mas yog ua keev kiag ntawm lub thaj los. 26Nws muab cov tseem kub luam kiag lub thaj sab saud thiab plaub fab thiab cov kub thaj huvsi thiab muab kub ua ib tug caj ntswm lo puag ncig lub thaj. 27Nws muab kub ua ob lub ntsej tis rau hauv tus qab caj ntswm ntawd ib lub ib sab kom sib ncaj, mas thiaj ntxig tau las kwv mus. 28Nws muab ntoo kub twg los ua ob tug las kwv thiab muab kub luam ob tug las ntawd. 29Nws ua cov roj tsw qab dawb huv uas siv ua kevcai tsa thiab ua cov hmoov tshuaj tsw qab zoo zoo uas hlawv xyeem, ua tau zoo yam nkaus li tus Kws txawj ua tshuaj tsw qab ua.