40

Mauxe tsa Yawmsaub lub tsev ntaub

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Lub ib hlis ntuj hnub xiab ib koj cia li tsa kuv lub tsev uas yog lub tsev ntaub sib ntsib, 3thiab muab lub phij xab sib cog lus tso rau hauv lub tsev ntaub, thiab muab ib daim ntaub thaiv kem lub phij xab. 4Nqa lub rooj los txawb rau hauv, thiab muab tej twj uas siv txawb saum lub rooj nyias nyob nyias chaw, thiab nqa tus kav teeb los txawb rau thiab muab cov teeb txawb rau saud. 5Txawb lub thaj kub uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab ncaj rau ntawm lub phij xab sib cog lus chav nraum no, thiab muab daim ntaub khuam ua qhov rooj rau kuv lub tsev ntaub. 6Teeb lub thaj uas hlawv qhov txhia chaw xyeem ncaj ntawm kuv lub tsev lub qhov rooj uas yog lub tsev ntaub sib ntsib sab nraud, 7thiab muab lub phaj ntxuav tes taw txawb rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib thiab lub thaj kem nruab nrab thiab nqa dej rau hauv lub phaj. 8Xov laj kab puag ncig lub tsev ntaub ntawd thiab muab daim ntaub khuam ua rooj vag. 9Muab cov roj tsw qab siv ua kevcai tsa hliv ywg kuv lub tsev thiab txhua yam uas nyob hauv, thiab ua kevcai tu kom kuv lub tsev thiab txhua yam ntawd dawb huv rau kuv mas lub chaw pe Yawmsaub thiaj dawb huv. 10Thiab muab cov roj ntawd hliv ywg lub thaj uas hlawv xyeem thiab tej twj uas siv ntawm lub thaj huvsi ua kevcai tu kom dawb huv rau kuv mas lub thaj ntawd thiaj dawb huv kawg nkaus. 11Thiab muab cov roj tsw qab ntawd hliv ywg lub phaj thiab lub chaw uas txawb lub phaj ua kevcai tu kom dawb huv rau kuv.
12“Coj Aloo thiab nws cov tub los rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab muab dej ntxuav lawv. 13Muab cev tsoos meej mom uas dawb huv rau Aloo hnav, thiab muab cov roj tsw qab hliv ywg rau nws ua kevcai tu kom nws dawb huv rau kuv, mas nws thiaj ua tau pov thawj ua kuv tes haujlwm. 14Coj Aloo cov tub tuaj thiab muab tej tsoos meej mom rau lawv hnav. 15Muab cov roj tsw qab hliv ywg lawv ib yam nkaus li ywg rau lawv txiv, lawv thiaj ua tau pov thawj ua kuv tes haujlwm. Qhov uas muab roj hliv ywg ua kevcai tsa li ntawd ua rau lawv muaj feem ua pov thawj ib txhiab ib txhis ib tiam dhau ib tiam mus li.”
16Mauxe ua txhua yam raws li uas Yawmsaub hais. 17Xyoo ob lub ib hlis ntuj hnub xiab ib Mauxe txawm tsa Yawmsaub lub tsev ntaub. 18Mauxe tsa Yawmsaub lub tsev li no, nws teem cov taw tiag, thiab tsa cov txiag tab, thiab ntxig las rau cov txiag tab thiab tsa cov ncej. 19Nws muab chaws ntaub los vov Yawmsaub lub tsev thiab muab cov tawv vov lub tsev ntaub txheej saud raws li Yawmsaub hais rau nws. 20Nws muab ob daim txiag zeb uas sau Yawmsaub tej lus tso rau hauv lub phij xab thiab ntxig ob tug las kwv rau lub phij xab thiab muab lub hau uas roos kev txhaum kaw rau. 21Nws muab lub phij xab kwv los rau hauv Yawmsaub lub tsev thiab dai daim ntaub kem lub phij xab sib cog lus, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.
22Mauxe muab lub rooj txawb rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib chav nraum daim ntaub thaiv sab ped, 23thiab muab cov ncuav tso rau saum lub rooj kom nyias nyob nyias chaw ntawm Yawmsaub xubntiag, raws li Yawmsaub hais rau nws. 24Mauxe muab tus kav teeb txawb rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib sab nram ncaj nkaus lub rooj, 25thiab muab cov teeb txawb rau saud rau ntawm Yawmsaub xubntiag, raws li Yawmsaub hais rau nws. 26Mauxe muab lub thaj kub txawb rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib ti nkaus daim ntaub thaiv chav nraum, 27mas nws hlawv tej hmoov tshuaj tsw qab rau saum lub thaj ntawd, raws li Yawmsaub hais rau nws. 28Mauxe muab daim ntaub khuam ua Yawmsaub lub tsev lub qhov rooj. 29Nws teeb lub thaj uas hlawv qhov txhia chaw xyeem sab nraud ncaj Yawmsaub lub tsev lub qhov rooj uas yog lub tsev ntaub sib ntsib. Nws muab qhov txhia chaw ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo, raws li Yawmsaub hais rau nws. 30Mauxe muab lub phaj txawb cia rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib thiab lub thaj ntu nruab nrab, thiab nws muab dej rau hauv ua chaw ntxuav. 31Mauxe thiab Aloo thiab Aloo cov tub kuj siv cov dej hauv lub phaj ntawd ntxuav tes ntxuav taw. 32Thaum lawv yuav mus hauv lub tsev ntaub sib ntsib lossis mus ze lub thaj thaum twg lawv yuav tsum ntxuav tes ntxuav taw ua ntej, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd. 33Mauxe xov laj kab puag ncig Yawmsaub lub tsev thiab lub thaj, thiab nws muab daim ntaub khuam ua qhov rooj vag. Nws ua ib puas tsav yam ntawd tiav tag nrho huvsi.

Huab los roos ti nkaus lub tsev ntaub sib ntsib

34Lub sijhawm ntawd tus ncej huab los roos ti nkaus lub tsev ntaub sib ntsib thiab Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus hauv Yawmsaub lub tsev. 35Mauxe nkag tsis tau rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib vim tus ncej huab los roos ti nkaus lub tsev thiab Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus hauv Yawmsaub lub tsev ntawd. 36Ncua sijhawm uas lawv pheej tsiv ntawd, yog tus ncej huab txav ntawm Yawmsaub lub tsev mus thaum twg ces cov Yixayee yuav tsum sawv kev tsiv mus thaum ntawd. 37Yog tus ncej huab tsis txav mus mas lawv kuj tsis tawm mus li, lawv tos mus txog hnub uas tus ncej huab txav mus tso. 38Ncua sijhawm uas lawv pheej tsiv ntawd, nruab hnub Yawmsaub tus ncej huab nyob saum Yawmsaub lub tsev, hmo ntuj tus ncej huab ntawd ci li nplaim taws tab meeg cov Yixayee sawvdaws pom.