39

Xaws tej tsoos meej mom pov thawj

1Lawv muab cov xov xiav xov tsamxem xov liab ntos zoo zoo ua tej tsoos uas hnav mus ua haujlwm hauv lub chaw dawb huv, thiab ua cev tsoos meej mom dawb huv rau Aloo, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.

Lub tsho efauj

(Kh.D. 28:6-14)

2Lawv muab kub thiab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo ua lub tsho efauj. 3Lawv ntaus tej daim kub nyias nyias muab txiav ua tej pluaj me me ntos nrog cov xov xiav xov tsamxem xov liab thiab cov xov maj uas nkoov zoo zoo, thiaj ua tau zoo nkauj txaij nraug zees.
4Lawv ua ob pluaj ntaub khuam lub tsho efauj ntawm xub pwg muab teem rau ob sab xub pwg tsho. 5Txoj siv sia uas ntos zoo zoo uas muab xaws lo rau lub tsho efauj, mas lawv ua ib yam nkaus li lub tsho efauj, yog lawv muab cov xov kub thiab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab cov xov maj uas nkoov zoo zoo ntos ua, raws li uas Yawmsaub hais rau Mauxe. 6Lawv muab xov kub qhaib ua ob lub tais kub txaij mos mos khawm ob lub qe zeb iav txho ci lam lug, thiab lawv txaug Yixayee cov tub li npe rau hauv ob lub qe zeb iav ntawd ib yam nkaus li txaug txwm. 7Lawv muab xaws lo nkaus rau pluaj ntaub uas khuam lub tsho efauj ntawm ob sab xub pwg, ua lub chaw uas nco ntsoov Yixayee cov tub, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.

Lub awv

(Kh.D. 28:15-30)

8Lawv ua ib lub awv zoo nkauj txaij nraug zees. Lawv muab xov kub thiab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab cov xov maj uas nkoov zoo zoo ua ib yam nkaus li ua lub tsho efauj. 9Lub awv xwm fab dav ib dos ntev ib dos thiab sab hauv khoob ua ib lub hnab.
10Lawv muab kaum ob lub qe zeb hlaws uas muaj nqes teem ua plaub leej rov ntav rau ntawm lub awv ntawd. Leej saum uas yog leej ib mas yog peb lub qe zeb, ib lub qe zeb liab tsim tseb, ib lub qe zeb daj pes lis, ib lub qe zeb ntsuab liab. 11Leej uas ob mas yog ib lub qe zeb ntsuab txho, ib lub qe zeb phaithu tsamxem, ib lub qe zeb hlaws iav. 12Leej uas peb mas yog ib lub qe zeb ntsuab xiav, ib lub qe zeb uas txho taws, ib lub qe zeb tsamxem zem ziv. 13Leej uas plaub mas yog ib lub qe zeb ntsuab pes xiab, ib lub qe zeb iav txho ci lam lug thiab ib lub qe zeb daj tshiab tshiab. Mas muab cov tseem xov kub qhaib ua kaum ob lub tais kub txaij mos mos khawm cov qe zeb ntawd. 14Kaum ob lub qe zeb hlaws ntawd yuav muaj Yixayee cov tub tej npe txaug rau hauv ib yam nkaus li txaug txwm, muaj kaum ob xeem ib xeem zuj zus li npe nyob rau hauv.
15Lawv muab cov tseem xov kub ntswj ua ib txoj saw kheej zoo li txoj hlua tis rau lub awv. 16Lawv muab xov kub ua ob lub tais kub txaij mos mos thiab muab kub ua ob lub ntsej mas muab ob lub ntsej tis rau ob lub kaum awv. 17Lawv muab ob txoj qab saw kub los khawm rau ob lub ntsej ntawm ob lub kaum awv, 18thiab muab ob yav qab saw saum tis rau ob lub tais kub txaij mos mos uas muab lo rau lub tsho efauj ntawm ob sab xub pwg sab xubntiag. 19Lawv muab kub ua ob lub ntsej tis rau ob lub kaum awv hauv qab sab hauv uas npuas lub tsho efauj. 20Lawv muab kub ua ob lub ntsej tis rau ob pluaj ntaub ntawm xub pwg ntawm lub tsho efauj sab xubntiag ze kab lej leeg tsho ntawm txoj siv sia uas ntos zoo zoo sab saud. 21Lawv muab xov xiav ntswj ua ob txoj hlua khi ob lub ntsej awv sab hauv rau ob lub ntsej ntawm lub tsho efauj, lub awv thiaj nyob sab saum txoj siv sia uas ntos zoo zoo uas sia ntawm duav thiaj tsis plam ntawm lub tsho efauj, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.

Lub tsho ntev thiab txoj phuam

(Kh.D. 28:31-43)

22Lawv muab xov xiav ntos ua lub tsho ntev phim lub tsho efauj. 23Lawv ua lub tsho no yog lub tsho looj thiab lawv muab lub caj dab tsho ntawd foob zoo zoo thiaj tsis ntuag. 24Lub qab tsho ntawd mas lawv muab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab cov xov maj uas nkoov zoo zoo qhaib ua tej lub zoo li txiv ntsiav kws dai rau, 25thiab lawv muab cov tseem kub ua tej lub tswb los dai quas cov txiv ntsiav kws thoob plaws ntawm lub qab tsho ntev ntawd, 26dai ib lub tswb quas ib lub txiv ntsiav kws, dai li no thoob plaws lub qab tsho ntev uas hnav ua Yawmsaub li haujlwm, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.
27Lawv muab cov xov maj uas nkoov zoo zoo ntos ua tsho rau Aloo thiab nws cov tub, 28thiab muab cov xov maj nkoov zoo zoo ua mom ua phuam, thiab ua ris luv, 29thiab muab cov xov maj nkoov zoo zoo thiab xov xiav xov tsamxem xov liab ntos txoj siv sia thiab ua paj rau thiab, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.
30Lawv muab cov tseem kub ntaus ua ib pluaj kub uas dawb huv thiab txaug npe ntawv rau hauv hais tias “Dawb huv rau Yawmsaub” yam nkaus li luag txam txwm, 31thiab muab xov xiav ua hlua khi pluaj kub ntawd rau saum hau phuam, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.

Ua txhua yam hauv lub tsev ntaub tiav

(Kh.D. 35:10-19)

32Lawv ua Yawmsaub lub tsev uas yog lub tsev ntaub sib ntsib txhua yam tiav. Yawmsaub hais li cas rau Mauxe cov Yixayee kuj ua txhua yam tiav li ntawd. 33Lawv coj txhua yam uas ua Yawmsaub lub tsev los rau Mauxe, yog lub tsev ntaub thiab tej twj uas siv huvsi, tsis hais cov nqe lauj, cov txiag tab, cov las, cov ncej thiab cov taw tiag hauv taw, 34thiab cov tawv txiv yaj uas foo liab lawd thiab cov tawv ntshuab hiavtxwv uas vov lub tsev ntaub txheej saud thiab daim ntaub mag uas thaiv, 35thiab lub phij xab sib cog lus, cov las kwv thiab lub hau phij xab uas roos kev txhaum, 36thiab lub rooj thiab tej twj uas siv saum lub rooj thiab cov ncuav uas xyeem txawb rau ntawm Yawmsaub xubntiag, 37thiab tus kav teeb tseem kub thiab tej teeb uas nyob saum tus kav teeb, thiab txhua yam twj siv tu lub teeb thiab cov roj sam teeb, 38thiab lub thaj kub thiab cov roj tsw qab siv ua kevcai tsa thiab cov hmoov tshuaj tsw qab thiab daim ntaub uas ua qhov rooj tsev ntaub, 39thiab lub thaj tooj liab uas hlawv qhov txhia chaw xyeem thiab daim tsuav ntxaij tooj liab thiab cov las kwv thiab tej twj siv saum lub thaj, thiab lub phaj ntxuav tes taw thiab lub chaw txawb lub phaj, 40thiab cov ntaub xov laj kab, cov ncej, cov taw tiag ncej thiab daim ntaub ua rooj vag, cov hlua thiab cov tswg uas txhos tuav laj kab, thiab txhua yam twj uas siv ua haujlwm hauv Yawmsaub lub tsev uas yog lub tsev ntaub sib ntsib, 41thiab tej tsoos meej mom uas ntos tau zoo zoo uas hnav rau lub sijhawm mus ua Yawmsaub tes haujlwm hauv lub chaw dawb huv, yog cev tsoos meej mom dawb huv uas pov thawj Aloo hnav thiab tej tsoos meej mom uas nws cov tub hnav rau thaum ua pov thawj li haujlwm.
42Txhua yam uas Yawmsaub hais kom Mauxe ua lawd mas cov Yixayee kuj ua tiav huvsi. 43Mauxe mus tshuaj saib tej haujlwm txhua yam mas pom tias lawv ua raws nraim li uas Yawmsaub hais lawd ces Mauxe txawm foom koob hmoov rau lawv.