24

Lub hom thawj uas nias rau Vajtswv lo lus cog tseg

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Koj thiab Aloo thiab Nada thiab Anpihu thiab Yixayee cov kev txwj laus xya caum leej cia li nce tuaj cuag Yawmsaub thiab nyob deb deb pe hawm nws. 2Cia Mauxe tib leeg txav los ze Yawmsaub xwb, dua li lwm tus mas tsis txhob txav los ze, thiab tsis txhob kheev cov pejxeem nrog Mauxe nce tuaj li.”
3Mauxe thiaj coj Yawmsaub tej lus thiab tej kevcai huvsi los qhia rau cov pejxeem paub. Cov pejxeem sawvdaws teb tib lub suab hais tias, “Txhua lo lus uas Yawmsaub hais ntawd peb yuav ua raws li.” 4Mauxe txawm muab Yawmsaub txhua lo lus sau cia. Nws sawv ntxov tsees tib ib lub thaj uas xyeem qhov txhia chaw rau ntawm taw roob thiab muab kaum ob tug ncej zeb los txhos raws li kaum ob xeem Yixayee. 5Nws txib cov tub hluas Yixayee mus muab tsiaj hlawv kheej xyeem thiab muab nyuj tua xyeem rau Yawmsaub ua kevcai sib raug zoo. 6Mauxe muab cov ntshav khaws cia ib nrab rau hauv tej phaj, thiab muab ib nrab nchos rau lub thaj. 7Nws muab phau ntawv uas sau Yawmsaub tej lus cog tseg nyeem rau cov pejxeem mloog. Cov pejxeem hais tias, “Txhua lo lus uas Yawmsaub hais ntawd peb yuav ua raws nraim, peb yuav mloog nws lus.” 8Mauxe muab cov ntshav nchos rau cov pejxeem thiab hais tias, “Cov ntshav no yog lub hom thawj uas nias rau tej lus cog tseg uas Yawmsaub ua rau nej raws li tej lus uas hais tag no huvsi.”
9Thaum ntawd Mauxe thiab Aloo thiab Nada thiab Anpihu thiab Yixayee cov kev txwj laus xya caum leej kuj nce mus, 10mas lawv pom Yixayee tus Vajtswv. Vajtswv lub chaw tiag taw yog ib daim txiag zeb zoo yam nkaus li qe zeb phaithu tsamxem, ntshiab yam nkaus li qab ntuj. 11Vajtswv tsis ua li cas rau Yixayee cov thawj, lawv tau pom Vajtswv thiab lawv tau noj haus.

Mauxe nyob saum lub roob Xinai

12Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li nce tuaj cuag kuv saum lub roob thiab nyob ntawd tos. Kuv yuav muab tej txiag zeb uas muaj kuv txoj kevcai thiab kuv tej lus uas kuv sau cia qhia lawv.” 13Mauxe thiaj sawv tsees nrog nws tus tub qhe Yausua nce mus saum Vajtswv lub roob. 14Thiab Mauxe hais rau cov kev txwj laus tias, “Nej nyob ntawm no tos txog thaum ib rov los txog nej. Aloo thiab Hawj nrog nej nyob. Leejtwg muaj plaub kuj mus cuag tau ob tug.”
15Ces Mauxe txawm nce mus saum lub roob lawm, muaj ib tauv huab los laum nkaus lub roob. 16Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab los rau saum lub roob Xinai, mas tauv huab laum lub roob ntawd tau rau hnub. Hnub uas xya Yawmsaub hu hauv tauv huab tuaj rau Mauxe. 17Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab tshwm rau cov Yixayee pom yam nkaus li nplaim taws kub ceev saum lub hauv roob. 18Mauxe nkag mus rau hauv tauv huab thiab nce mus rau saum lub roob. Mauxe nyob saum lub roob tau plaub caug hnub plaub caug hmo.