35

Kevcai hnub Xanpatau

1Mauxe hu ib tsoom pejxeem Yixayee tuaj txoos ua ib ke thiab nws hais rau lawv tias, “Tej no yog tej uas Yawmsaub kom nej ua. 2Nej ua nej tej haujlwm rau hnub xwb. Hnub xya yog hnub uas caiv so tiag tiag, yog hnub Xanpatau uas dawb huv rau Yawmsaub. Yog leejtwg ua ib yam haujlwm rau hnub ntawd mas yuav raug muab tua pov tseg. 3Hnub Xanpatau tsis txhob rauv taws hauv nej tej tsev kiag li.”

Pub qhov txhia chaw ua lub tsev ntaub sib ntsib

(Kh.D. 25:1-9)

4Mauxe hais rau cov Yixayee sawvdaws tias, “Yawmsaub kom nej ua li no, 5nej sawvdaws mus nqa tej uas nej muaj tuaj pub rau Yawmsaub. Leejtwg lub siab dav kuj coj nws tej qhov txhia chaw tuaj pub rau Yawmsaub, yog kub thiab nyiaj thiab tooj liab, 6thiab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo thiab plaub tshis, 7thiab cov tawv txiv yaj uas muab foo liab lawd, thiab cov tawv ntshuab hiavtxwv, thiab ntoo kub twg, 8thiab roj sam lub teeb, thiab tej txuj lom uas xyaw cov roj tsw qab siv ua kevcai tsa, thiab xyaw cov hmoov tshuaj tsw qab, 9thiab cov qe zeb iav txho ci lam lug thiab tej qe zeb hlaws muaj nqes uas muab xaws lo rau lub tsho efauj thiab lub awv.

Tej qhov txhia chaw uas ua lub tsev ntaub

(Kh.D. 39:32-43)

10“Cia txhua tus uas muaj tswvyim hauv nej cov tuaj ua txhua yam uas Yawmsaub kom nej ua, yog Yawmsaub lub tsev, 11uas yog lub tsev ntaub thiab daim ntaub uas vov txheej saud thiab cov khawb, cov txiag tab, cov las, cov ncej thiab cov taw tiag hauv taw, 12thiab lub phij xab thiab cov las kwv thiab lub hau phij xab roos kev txhaum thiab daim ntaub uas thaiv, 13thiab lub rooj, ob tug las kwv thiab tej twj uas siv saum lub rooj, thiab cov ncuav uas xyeem txawb rau ntawm Yawmsaub xubntiag, 14thiab tus kav teeb uas txawb teeb pom kev, tej twj uas siv tu lub teeb, cov teeb thiab cov roj sam teeb, 15thiab lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab xyeem thiab ob tug las kwv, thiab cov roj tsw qab siv ua kevcai tsa, thiab cov hmoov tshuaj tsw qab, thiab daim ntaub uas ua qhov rooj tsev ntaub, 16thiab lub thaj hlawv qhov txhia chaw xyeem, daim tsuav ntxaij tooj liab, cov las kwv thiab tej twj uas siv saum lub thaj, thiab lub phaj tooj liab thiab lub chaw txawb lub phaj, 17thiab cov ntaub xov laj kab, cov ncej, cov taw tiag ncej thiab daim ntaub ua rooj vag, 18thiab cov tswg uas txhos tsa Yawmsaub lub tsev thiab cov tswg uas txhos tuav laj kab thiab cov hlua, 19thiab tej tsoos meej mom uas ntos tau zoo zoo uas hnav rau lub sijhawm mus ua Vajtswv tes haujlwm hauv lub chaw dawb huv, yog cev tsoos meej mom dawb huv uas pov thawj Aloo hnav thiab tej tsoos meej mom uas nws cov tub hnav rau thaum lawv ua pov thawj li haujlwm.”
20Ces cov Yixayee sawvdaws txawm rov qab ntawm Mauxe mus. 21Txhua tus uas kub siab thiab zoo siab txawm nqa tej qhov txhia chaw tuaj pub rau Yawmsaub siv ua lub tsev ntaub sib ntsib thiab siv ua txhua yam haujlwm rau hauv, thiab ua tej tsoos meej mom dawb huv. 22Cov pojniam txivneej txhua tus uas zoo siab pub sawvdaws coj tej npauj kub, kauj co, tej nplhaib thiab tej tooj npab thiab tej saw kub tuaj. Txhua tus coj tej kub li no tuaj xyeem pub rau Yawmsaub. 23Mas txhua tus uas muaj xov xiav xov tsamxem xov liab thiab tej xov maj uas nkoov zoo zoo, thiab plaub tshis thiab tawv txiv yaj uas foo liab liab thiab cov tawv ntshuab hiavtxwv nqa tuaj pub. 24Txhua tus uas muaj nyiaj muaj tooj liab kuj coj tuaj pub rau Yawmsaub, thiab txhua tus uas muaj ntoo kub twg zoo siv kuj nqa tuaj pub. 25Cov pojniam sawvdaws uas txawj ua maj ua ntuag kuj coj tej xov maj xov ntuag uas xiav thiab tsamxem thiab liab thiab coj xov maj uas nkoov zoo zoo tuaj pub. 26Cov pojniam sawvdaws uas zoo siab thiab txawj saws plaub tshis kuj coj xov tshis tuaj pub. 27Cov thawj coj kuj coj tej qe zeb iav txho ci lam lug thiab tej qe zeb hlaws uas muaj nqes tuaj xaws lo rau lub tsho efauj thiab lub awv, 28thiab coj tej txuj lom thiab coj roj tuaj yog yuav siv sam teeb thiab siv ua cov roj tsw qab siv ua kevcai tsa thiab siv ua cov hmoov tshuaj tsw qab hlawv xyeem. 29Cov Yixayee cov pojniam txivneej sawvdaws uas kub siab pub qhov txhia chaw ua txhua yam haujlwm uas Yawmsaub kom Mauxe hais rau lawv ua lawd, kuj coj tuaj pub rau Yawmsaub raws li lawv zoo siab hlo pub.

Npexalee thiab Auhaulia

(Kh.D. 31:1-11)