22

Kevcai nplua

1“Yog leejtwg nyiag nyuj lossis yaj mus tua lossis muab muag, nws yuav tsum them tsib tug nyuj pauj ib tug nyuj, thiab them plaub tug yaj pauj ib tug yaj.
2“Yog leejtwg pom tub sab tabtom tho qhov vaj qhov tsev es txawm ntaus tus tub sab ntawd tuag, mas nws yuav tsis muaj txim. 3Yog lub hnub tawm lawm tus uas ntaus ntawd yuav muaj lub txim uas tua neeg.
 “Tus tub sab yuav tsum them pauj. Yog nws tsis muaj dabtsi them, yuav tsum muab nws muag los them tej uas nws nyiag lawm.
4Yog nrhiav tau tej tsiaj uas nyiag hauv nws txhais tes tseem ciaj sia, tsis hais nyuj, nees luav los yaj, tub sab yuav them ob npaug.
5“Yog leejtwg tso tsiaj mus noj zaub hauv teb lossis hauv vaj txiv hmab, es nws cia tej tsiaj ntawd khiav los noj qoob loo hauv lwm tus li liaj teb, nws yuav tsum muab nws tej qoob loo uas zoo kawg hauv nws liaj teb thiab nws vaj txiv hmab coj mus them.
6“Yog leejtwg zes taws es kub rau tej xyuv pos kub mus kis rau luag tej pawg qoob thiab tej qoob uas tsis tau hlais thiab tej teb kub hnyiab tag, tus uas zes taws ntawd yuav tsum them puv npo rau luag.
7“Yog leejtwg muab nyiaj txiag qhov txhia chaw rau kwvtij zej zog khaws cia, es tej nyiaj txiag ntawd raug tub sab nyiag hauv tsev lawm, yog ntes tau tub sab, tub sab yuav them ob npaug 8Yog ntes tsis tau tub sab, tus tswv tsev yuav mus cuag Vajtswv, yuav tshuaj saib nws txhais tes tau nyiag tus kwvtij ntawd li qhov txhia chaw los tsis tau.
9“Txhua tshaj plaub uas muaj neeg tuaj hais, tsis hais nyuj, nees luav, yaj, los ris tsho lossis ib yam dabtsi uas ploj lawm, yog muaj ib tug tuaj hais tias, ‘Yam no yog kuv li,’ mas ob tog yuav coj tshaj plaub ntawd mus cuag Vajtswv.c Vajtswv yuav txiav cai tias leejtwg txhaum mas tus ntawd yuav tsum them ob npaug.
10“Yog leejtwg muab nws li nees luav los nyuj los yaj lossis lwm yam tsiaj rau kwvtij zej zog saib, es tus tsiaj ntawd tuag lossis raug mob lossis muaj neeg muab raws mus lawm tsis muaj leejtwg pom, 11mas tus uas txais saib tug tsiaj ntawd yuav tsum twv rau tus tswv tsiaj tab meeg Yawmsaub xubntiag saib nws txhais tes tau nyiag tus kwvtij ntawd li qhov txhia chaw. Mas tus tswv tsiaj yuav tsum yeem thiab tus uas txais saib ntawd tsis txog them dabtsi li. 12Tiamsis yog tus tsiaj raug tub sab nyiag mas tus uas saib yuav tsum them rau tus tswv tsiaj. 13Yog tias raug tsiaj nyaum muab tom dua tag lawm mas nws yuav tsum coj lub cev tuag ntawd los rau tus tswv pom. Tus uas saib tsis txog them tus tsiaj uas raug muab dua tag lawm.
14“Yog leejtwg qev kwvtij zej zog li tsiaj txhu es tus tsiaj ntawd raug mob lossis tuag rau thaum tus tswv tsis nyob ntawd, tus uas qev yuav tsum them puv npo. 15Yog tus tswv nyob ntawd thiab, tus uas qev tsis txog them. Yog ntiav los siv kuj yuav them nqe ntiav xwb.

Kevcai ncaj ncees thiab kev ntseeg

16“Yog leejtwg mus dag ntxias tus hluas nkauj uas tsis tau deev dua hluas nraug thiab tsis tau muaj leejtwg qhaib, thiab nrog tus ntxhais ntawd pw lawm, mas nws yuav tsum them cov nqe mis nqe hno thiab yuav tus ntxhais ntawd ua nws pojniam. 17Yog leej txiv tsis yeem muab tus ntxhais ntawd qua rau nws, tus uas dag ntawd yuav tsum them npaum li uas nqe mis nqe hno uas yuav tus ntxhais tsis tau deev dua hluas nraug.
18“Tus pojniam uas ua txiv neeb txiv yaig tsis txhob tseg nws muaj txojsia nyob.
19“Leejtwg deev tsiaj txhu yuav tsum raug txim tuag.
20“Leejtwg tua tsiaj xyeem rau tej timtswv uas tsis yog Yawmsaub yuav raug muab ua kom puam tsuaj tag.
21“Nej tsis txhob tsim txom thiab quab yuam lwm haiv neeg rau qhov nej txeev ua lwm haiv neeg nyob hauv Iyi tebchaws. 22Tsis txhob tsuj yuam tej poj ntsuam thiab tej menyuam ntsuag. 23Yog nej tsuj yuam lawv es lawv quaj thov txog kuv, kuv yeej yuav mloog lawv lub suab quaj, 24mas kuv txojkev npau taws yuav npau vog tuaj thiab kuv yuav xuas ntaj tua nej. Nej tej pojniam kuj yuav ua poj ntsuam thiab nej tej menyuam yuav ua menyuam tsis muaj txiv.
25“Yog nej muab nyiaj txais rau kuv haiv neeg tus twg uas pluag thiab nrog nej nyob, tsis txhob ua li tus uas muab tso txhawb thiab tsis txhob xam paj nyiag rau nws. 26Yog nej tau txais kwvtij zej zog lub tsho ntev yuam nqe rau nej, nej yuav xa lub tsho rov qab ua ntej uas hnub tsis tau poob qho, 27rau qhov nws muaj tib lub tsho ntawd hnav npog nws lub cev. Tsis ua li ntawd thaum nws mus pw nws yuav muaj dabtsi npua? Yog nws quaj thov txog kuv, kuv yuav mloog, rau qhov kuv muaj lub siab hlub khuvleej.
28“Nej tsis txhob thuam Vajtswv lossis tsawm foom cov uas kav nej cov neeg.
29“Tsis txhob sej ntev, cia li coj nej tej qoob loo zoo zoo thiab txhua yam kua txiv ntawm lub chaw tsuam tuaj xyeem rau Vajtswv.
 “Thiab yuav muab nej tus tub hlob pub rau kuv.
30Nej tej nyuj thiab nej tej yaj kuj ua ib yam li ntawd. Cia nrog leej niam nyob xya hnub. Mas hnub uas yim coj tuaj pub rau kuv.
31“Nej yuav ua neeg dawb huv rau kuv. Yog li no tej tsiaj uas raug tsiaj nyaum muab tom tuag tom tshav zaub nej tsis txhob noj, cia li muab pov tseg rau dev noj.”