31

Xaiv Npexalee thiab Auhaulia ua haujlwm

(Kh.D. 35:30-36:1)

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Saib maj, kuv twb xaiv Ulis tus tub Npexalee uas yog Hawj tus xeeb ntxwv, yog xeem Yuda, 3thiab kuv twb pub Vaj Ntsuj Plig puv npo rau nws kom nws muaj lajlim tswvyim plab plaws thiab txawj ntse paub ua txhua tsav txhua yam, 4thiab txawj sau qauv thiab muab nyiaj muab kub muab tooj liab los ua tau txaij nraug zees, 5thiab txawj txua thiab txhum tej qe zeb hlaws uas muaj nqes es muab khawm lo rau lub me tais, txawj sais ntoo txaij zoo nkauj, nws txawj ua txhua yam. 6Saib maj, kuv twb xaiv Ahixama tus tub Auhaulia uas yog xeem Daj ua tus uas pab nws. Kuv kuj pub tswvyim peevxwm rau txhua tus Kws txawj, lawv thiaj ua tau txhua yam uas kuv twb hais rau koj lawd, 7yog lub tsev ntaub sib ntsib, lub phij xab sib cog lus thiab lub hau phij xab uas roos kev txhaum thiab txhua yam twj uas siv hauv lub tsev ntaub, 8yog lub rooj thiab tej twj siv saum lub rooj, lub teeb tseem kub thiab tej twj siv tu lub teeb, thiab lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab, 9thiab lub thaj uas hlawv qhov txhia chaw xyeem thiab tej twj uas siv saum lub thaj, thiab lub phaj ntxuav tes taw thiab lub chaw uas txawb lub phaj, 10thiab cev tsoos meej mom dawb huv uas ntos tau zoo zoo rau pov thawj Aloo hnav thiab tej tsoos meej mom uas Aloo cov tub hnav rau thaum lawv ua pov thawj ua kuv tes haujlwm, 11thiab cov roj tsw qab uas siv ua kevcai tsa thiab cov hmoov tshuaj tsw qab uas muab hlawv rau hauv lub chaw uas dawb huv. Tej no huvsi mas lawv yuav tsum ua txhua yam raws nraim li uas kuv twb hais rau koj lawd.”

Hnub Xanpatau yog hnub tseem ceeb

12Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 13“Koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Nej yuav tsum nco ntsoov so rau kuv hnub Xanpatau, vim tias qhov no yog lub hom thawj rau kuv thiab nej mus rau txhua tiam kom nej thiaj paub tias kuv uas yog Yawmsaub muab nej cais ua dawb huv. 14Nej yuav tsum nco ntsoov so rau hnub Xanpatau, vim tias yog hnub uas dawb huv rau nej. Leejtwg ua puas tsuas hnub ntawd nws yuav raug txim tuag. Yog leejtwg ua haujlwm rau hnub ntawd, nws yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg. 15Cia li ua haujlwm rau hnub, tiamsis hnub xya yog hnub Xanpatau yog hnub uas caiv so tiag tiag li thiab yog hnub uas dawb huv rau Yawmsaub. Yog leejtwg ua haujlwm rau hnub Xanpatau yuav raug txim tuag. 16Yog li no cov Yixayee yuav tsum nco ntsoov so hnub Xanpatau. Lawv yuav hwm hnub ntawd mus rau txhua tiam ua lus cog tseg nyob mus ib txhis li. 17Yog lub hom thawj rau kuv thiab cov Yixayee mus ib txhis qhia hais tias Yawmsaub tsim lub ntuj lub ntiajteb tau rau hnub xwb tiav tag, mas hnub xya nws so tsis ua haujlwm thiab tau so los siav.’ ” 18Thaum nws hais rau Mauxe saum lub roob Xinai tag lawd nws muab ob daim txiag zeb uas Vajtswv xuas ntiv tes sau nws tej lus cog tseg rau hauv, pub rau Mauxe.