13

Pub cov tub hlob ua Yawmsaub tug

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li muab txhua tus tub hlob pub ua kuv tug. Txhua tus Yixayee thawj plab menyuam tsis hais neeg lossis tsiaj txhu los yog puavleej yog kuv li.”
3Mauxe hais rau cov pejxeem tias, “Cia li nco txog hnub no uas nej tawm hauv Iyi tebchaws hauv txojkev ua qhev los, rau qhov Yawmsaub siv nws txhais tes uas muaj hwjchim coj nej tawm los. Mas tsis txhob noj tej ncuav xyaw keeb. 4Hnub no nej yuav tawm mus, yog lub hli Anpis. 5Thaum Yawmsaub coj nej mus txog cov Khana‑as, cov Hithai, cov Amaulai, cov Hivai thiab cov Yenpu lub tebchaws, yog lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj rau nej tej poj koob yawm txwv tias yuav muab rau nej, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto, mas nej yuav coj txoj kevcai no rau lub hli Anpis no. 6Yuav tsum noj ncuav tsis xyaw keeb xya hnub, mas hnub uas xya yuav ua kevcai noj haus xyeem rau Yawmsaub. 7Yuav noj ncuav tsis xyaw keeb kom puv xya hnub. Tsis txhob kheev kom muaj ib qho ncuav xyaw keeb nyob hauv nej lossis muaj ib qho keeb nyob hauv nej lub tebchaws kiag li. 8Hnub ntawd nej yuav tsum hais rau nej tej tub tias, ‘Qhov uas kuv ua li no yog vim tej xwm txheej uas Yawmsaub ua pab kuv rau thaum kuv tawm hauv Iyi tebchaws.’ 9Txoj kevcai no yuav zoo li lub hom thawj uas nyob hauv nej txhais tes thiab ua lub chaw nco rau ntawm nej hauv pliaj, kom Yawmsaub txoj kevcai thiaj nyob hauv nej qhov ncauj, rau qhov Yawmsaub siv nws txhais tes uas muaj hwjchim coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los. 10Vim li no nej yuav tsum ua raws li tej kab ke no rau lub sijhawm uas teem cia rau txhua xyoo.
11“Thaum Yawmsaub coj nej mus txog cov Khana‑as lub tebchaws thiab muab lub tebchaws rau nej raws li nws cog lus tseg rau nej thiab nej tej poj koob yawm txwv lawd, 12mas txhua tus uas yug thawj plab los yuav muab cais pub ua Yawmsaub tug. Nej tej tsiaj txhu thawj tug menyuam uas yog txiv txhua tus yeej yog Yawmsaub li. 13Mas yuav muab ib tug menyuam yaj txhiv thawj tug menyuam nees luav. Yog tsis txhiv mas muab lov caj dab pov tseg. Nej yuav tsum txhiv neeg thawj tus tub hlob huvsi thiab. 14Yav tom hauv ntej thaum nej tej tub nug nej tias, ‘Ua cas yuav ua li no?’ cia li hais rau nws tias, ‘Yawmsaub siv nws txhais tes uas muaj hwjchim coj peb tawm hauv Iyi tebchaws hauv txojkev ua qhev los. 15Thaum Falau ua lub siab tawv tsis kheev tso peb mus, Yawmsaub thiaj tua txhua tus tub hlob hauv Iyi tebchaws tsis hais neeg thiab tsiaj txhu. Vim li no kuv thiaj muab thawj plab menyuam tsiaj uas yog txiv xyeem rau Yawmsaub tiamsis txhua tus tub hlob kuv muab txhiv cia.’ 16Txoj kevcai no yuav zoo li lub hom thawj uas nyob hauv nej txhais tes thiab ua lub chaw nco rau ntawm nej hauv pliaj, rau qhov Yawmsaub siv nws txhais tes uas muaj hwjchim coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los.”

Ncej huab thiab ncej hluavtaws

17Thaum Falau tso cov Yixayee tawm mus lawm, txawm yog txojkev hauv Filixatee tebchaws ze dua los Vajtswv tsis coj lawv taug txojkev ntawd, rau qhov Vajtswv hais tias, “Ntshai tsam thaum kuv haiv neeg ntsib kev ua rog lawv yuav ntxeev siab thim rov qab mus Iyi tebchaws.” 18Vajtswv thiaj coj lawv lug mus hauv tebchaws moj sab qhua rau Hiavtxwv Liab. Cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws muaj cuab yeej ua rog txhij zog. 19Mauxe coj Yauxej cov pob txha mus thiab, vim yog Yauxej kom cov Yixayee cog lus ruaj hais tias, “Vajtswv yuav los saib nej, mas nej yuav tsum coj kuv cov pob txha tawm ntawm no mus thiab.”
20Lawv tawm ntawm Xukhau mus tsuam chaw rau ntawm Ethas uas npuas ntug tebchaws moj sab qhua. 21Thaum nruab hnub Yawmsaub nyob hauv ib tug ncej huab coj lawv kev, thaum hmo ntuj Yawmsaub nyob hauv ib tug ncej hluavtaws ci rau lawv pom kev, xwv lawv thiaj mus tau kev nruab hnub hmo ntuj. 22Tus ncej huab tuaj nruab hnub thiab tus ncej hluavtaws tuaj hmo ntuj tsis ncaim ntawm cov Yixayee hauv ntej kiag li.