9

Yahweh Pơƀuh Rai Kơ Pơtao Solomôn

(2 Hră Ruai 7:11-22)

1Tơdơi kơ pơtao Solomôn hơmâo pơgiŏng hĭ laih kơ tơlơi pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh laih anŭn sang pơtao, anŭn jing tơdơi kơ ñu ăt hơmâo pơgiŏng hĭ laih abih bang tơlơi ñu kiăng ngă, 2Yahweh pơƀuh rai hăng Solomôn tal dua kar hăng tơlơi Ñu hơmâo pơƀuh rai laih hăng gơ̆ ƀơi anih Gibôn. 3Yahweh pơhiăp hăng ñu tui anai:
“Kâo hơmâo hơmư̆ laih tơlơi iâu laĭ wơ̆t hăng tơlơi kwưh rơkâo kơ tơlơi pap ih pơrơđah laih ƀơi anăp Kâo. Kâo hơmâo pơrơgoh hĭ laih sang yang anai, jing anih ih hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih, kiăng kơ ană plei Kâo dưi pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo pơ anŭn hlŏng lar. Mơta Kâo či lăng kơ anih anŭn laih anŭn pran jua Kâo či răng pơgang kơ anih anŭn nanao yơh.
4“Bơ kơ ih, tơdah ih rơbat ƀơi anăp Kâo hăng pran jua hiam klă hăng tơpă hơnơ̆ng kar hăng Dawid ama ih rơbat laih, laih anŭn tơdah ih ăt ngă tui abih bang tơlơi Kâo pơđar laih anŭn răk pioh khul tơlơi pơtă pơtăn wơ̆t hăng tơlơi juăt Kâo mơ̆n. 5Tui anŭn, Kâo či pơkơjăp tơlơi git gai wai lăng ih amăng ƀing Israel hlŏng lar, jing tơlơi Kâo ƀuăn laih hăng Dawid ama ih anŭn tơdang Kâo laĭ, ‘Ih ƀu či rơngiă hĭ ôh pô ană tơčô ih dŏ ƀơi grê pơtao kiăng kơ git gai wai lăng ƀing Israel.’
6“Samơ̆ tơdah ih ƀôdah ƀing ană tơčô ih anŭn wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo laih anŭn ƀu djă̱ pioh ôh khul tơlơi Kâo pơđar laih anŭn pơtă pơtăn, jing tơlơi Kâo hơmâo brơi laih kơ ih anŭn, laih anŭn dơ̆ng tơdah ih nao ngă yang kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng, 7sĭt Kâo či puh pơđuaĭ hĭ yơh ƀing Israel mơ̆ng anih lŏn Kâo hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu, laih anŭn Kâo či hơngah hĭ sang yang anai jing anih Kâo hơmâo pơrơgoh hĭ laih kiăng kơ ƀing gih pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo pơ anŭn. Giŏng anŭn abih bang ƀing mơnuih mơnam či klao djik kơ ƀing Israel laih anŭn hơtŏh djraĭ kơ ƀing gơ̆ yơh. 8Wơ̆t tơdah sang yang anai jing anih hing ang ră anai, arăng či pơrăm hĭ abih. Tui anŭn, abih bang mơnuih găn nao či dŏ kơtuă laih anŭn či pơhiăp djik tui anai yơh, ‘Yua hơget Yahweh pơrai hĭ anih lŏn anai wơ̆t hăng sang yang anai kar hăng anŭn lĕ?’ 9Ƀing mơnuih pơkŏn či laĭ glaĭ tui anai, ‘Yuakơ ƀing gơñu hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Yahweh Ơi Adai gơñu, jing Pô ba tơbiă laih ƀing ơi adon gơñu mơ̆ng čar Êjip. Ră anai ƀing gơñu hơmâo tŭ ju̱m laih ƀing yang rơba̱ng laih anŭn ngă yang kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang anŭn. Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi Yahweh ba rai laih abih bang tơlơi răm rai anai ƀơi ƀing gơñu.’ ”

Khul Bruă Mơnuă Pơtao Solomôn Pơgiŏng Hĭ Pơkŏn Dơ̆ng

(2 Hră Ruai 8:1-18)

10Ƀơi hơnăl tuč amăng duapluh thŭn, pơtao Solomôn pơgiŏng hĭ tơlơi pơdơ̆ng đĭ dua boh sang anai, sang yang Yahweh laih anŭn sang pơtao. 11Giŏng anŭn, ñu jao brơi duapluh boh plei amăng tring Galilê kơ Hiram jing pơtao čar Tir, yuakơ Hiram hơmâo djru laih brơi kơ ñu abih bang kơyâo sar, kơyâo hơngo̱ laih anŭn mah jing khul gơnam pơtao Solomôn kiăng. 12Samơ̆ tơdang Hiram rai mơ̆ng plei phŭn Tir kiăng lăng khul plei Solomôn hơmâo brơi laih kơ ñu, ñu ƀu mơak ôh hăng plei pla anŭn. 13Ñu tơña tui anai, “Ơ adơi hơi, hiư̆m ih hơmâo brơi laih kơ kâo khul plei pla sat kar hăng anai lĕ?” Tui anŭn, Hiram pơanăn khul plei pla anŭn jing Anih Lŏn Kabul yuakơ plei anŭn jing đôč đač laih anŭn anăn anai arăng ăt dŏ djă̱ pioh truh kơ tă anai mơ̆n. 14Hlak anŭn, Hiram hơmâo mơit nao laih kơ pơtao Solomôn sa-rơtuh duapluh talang mah.
15Anai jing hră ruai kơ ƀing khŏm mă bruă, jing ƀing Solomôn pơgŏ̱ kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh, sang pơtao ñu pô, hrŏm hăng anih Millô, pơnăng plei Yerusalaim, hăng pơdơ̆ng glaĭ khul plei pơnăng Hazôr, Megiđô laih anŭn Gezer. 16Hlâo kơ anŭn, Pharaoh, jing pơtao lŏn čar Êjip, hơmâo blah mă laih plei Gezer. Ñu čuh pơrai hĭ plei anŭn hăng apui, pơdjai hĭ ƀing ană plei Kanaan amăng plei anŭn laih anŭn jao brơi plei anŭn jing gơnam brơi pơyơr kơ tơlơi pơkol ană dra ñu, jing bơnai Solomôn. 17Giŏng anŭn, Solomôn pơdơ̆ng đĭ plei Gezer anŭn dơ̆ng. Ñu pơdơ̆ng đĭ plei pơnăng Bêt-Hôrôn Gah Yŭ, 18Baalat laih anŭn Tadmôr amăng tơdron ha̱r jing anih amăng lŏn čar ñu, 19hrŏm hăng lu plei pla anet prŏng hơmâo khul sang pioh gơnam laih anŭn anih kơ khul aseh hăng rơdêh aseh ñu. Ñu ăt pơdơ̆ng đĭ hơget tơlơi ñu kiăng amăng plei Yerusalaim, anih lŏn Lebanôn laih anŭn ƀơi djŏp anih amăng guai lŏn ñu wai lăng yơh.
20Hơmâo lu mơnuih mơ̆ng ƀing Amôr, ƀing Hit, ƀing Periz, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus jing ƀing mơnuih ƀu djơ̆ ƀing Israel ôh dŏ so̱t glaĭ amăng ƀing Israel. 21Ƀing gơñu jing ƀing ană tơčô ƀing kơnung djuai anŭn ăt hơdip amăng anih lŏn yuakơ ƀing Israel ƀu dưi pơrai hĭ ƀing gơñu ôh. Abih bang ƀing mơnuih anŭn yơh Solomôn mă pơjing ƀing gơñu jing ƀing hlŭn mă bruă kơ ñu laih anŭn ƀing gơñu jing ƀing hlŭn hlŏng truh kơ tă anai. 22Samơ̆ Solomôn ƀu mă ƀing Israel ngă hlŭn ôh. Kơđai glaĭ, ƀing gơñu jing ƀing ling tơhan ñu, ƀing khua moa mă bruă kơnŭk kơna ñu, ƀing khua moa git gai, ƀing khua tơhan laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ ƀing tơhan aseh jing ƀing pơgăt rơdêh aseh ñu mơ̆n. 23Solomôn ăt ruah mơ̆ng ƀing Israel rơma-rơtuh rơmapluh čô ƀing khua moa prŏng kiăng kơ git gai amăng khul bruă mă prŏng ñu laih anŭn kơčrâo brơi tơlơi mă bruă kơ ƀing hlŭn.
24Tơdơi kơ ană đah kơmơi Pharaoh, jing bơnai Solomôn, hơmâo đĭ rai laih mơ̆ng Plei Dawid nao pơ anih sang pơtao Solomôn hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơ ñu, Solomôn ăt pơdơ̆ng đĭ anih Millô mơ̆n.
25Hơmâo klâo wơ̆t amăng rĭm thŭn Solomôn pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop lir ƀơi kơnưl ñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơ Yahweh. Ñu ăt čuh đĭ mơnâo ƀâo mơngưi ƀơi anăp Yahweh hrŏm hăng khul gơnam pơyơr anŭn.
 Tui anŭn yơh, ñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ giŏng laih sang yang Yahweh anŭn.
26Pơtao Solomôn ăt pơkra sa grup sŏng prŏng ƀơi plei pơnăng Ezyôn-Geber, jing plei jĕ plei prŏng Êlat amăng tring Edôm, ƀơi ha̱ng ia Rơsĭ Mriah mơ̆n. 27Laih anŭn Hiram pơkiaŏ ƀing ding kơna ñu, jing ƀing pơgăt sŏng thâo juaih kơ jơlan rơsĭ, rai mă bruă amăng khul sŏng anŭn hrŏm hăng ƀing ding kơna Solomôn. 28Ƀing gơñu pơđu̱ng sŏng nao pơ anih lŏn Ôphir laih anŭn ba glaĭ pă̱-rơtuh duapluh talang mah jao hĭ kơ pơtao Solomôn yơh.