7

Solomôn Pơdơ̆ng Đĭ Khul Sang Kơnŭk Kơna Pơtao

1Tơdơi kơ anŭn, Solomôn pơdơ̆ng đĭ khul sang kơnŭk kơna pơtao samơ̆ ñu pơrơngiă hĭ amăng pluh-klâo thŭn kiăng pơgiŏng hĭ tơlơi bruă anŭn.
2Ñu pơdơ̆ng đĭ sa boh sang prŏng arăng pơanăn Sang Glai Kơmrơ̆ng Lebanôn laih anŭn sang anŭn hơmâo sa-rơtuh haih rơyong, rơmapluh haih tơda laih anŭn klâopluh haih glông dơ̆ng. Sang anŭn hơmâo pă̱ tơroai tơmĕh kơyâo sar laih anŭn hơmâo khul kơyâo sar pơgăn ƀơi ngŏ khul tơmĕh anŭn. 3Khul kơyâo sar pơgăn gah ngŏ kơ khul tơmĕh anŭn jing pă̱pluh-rơma ƀĕ, hơmâo pluh-rơma ƀĕ amăng rĭm tơroai. Bơbŭng sang gah ngŏ kơ khul kơyâo pơgăn anŭn arăng ăt ngă hăng kơyâo sar mơ̆n. 4Abih dua gah pơnăng rơyong hơmâo klâo tơroai khul bah amăng phă̱ klă̱ anăp hăng tơdruă. 5Dua gah pơnăng anŭn ăt hơmâo mơ̆n klâo boh bah amăng klă̱ anăp hăng tơdruă laih anŭn khô̱ng khul bah amăng anŭn hơmâo pă̱ črăn ƀô̆.
6Giŏng anŭn, Solomôn pơkra sa boh sang arăng pơanăn Sang Tơmĕh Prŏng. Sang anŭn hơmâo rơmapluh haih rơyong laih anŭn klâopluh haih tơda. Gah anăp kơ sang anŭn ăt hơmâo sa anih adri̱ng laih anŭn adri̱ng anŭn ăt hơmâo bơbŭng tŏ hăng khul tơmĕh mơ̆n.
7Ñu pơkra sa boh sang arăng pơanăn Sang Phat Kơđi, yuakơ pơtao či dŏ be̱r ƀơi grê pơtao ñu amăng sang anŭn kiăng kơ phat kơđi. Gah lăm kơ sang anŭn ñu klôp hĭ pơnăng hăng khul hơnăl kơyâo sar čơdơ̆ng mơ̆ng atur truh pơ bơbŭng sang.
8Bơ kơ sang ñu pô jing anih ñu či dŏ, Solomôn pơdơ̆ng đĭ gah rŏng kơ sang phat kơđi anŭn laih anŭn ñu ăt pơkra hrup hăng sang anŭn mơ̆n. Solomôn ăt pơkra sa boh sang kar hăng sang anŭn mơ̆n kơ bơnai ñu, jing ană pơtao Pharaoh.
9Abih bang sang anŭn, čơdơ̆ng mơ̆ng khul sang gah rơngiao truh pơ sang wăl tơdron prŏng, laih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng atur truh pơ rơjŭng pơnăng, le̱ng kơ pơkra hăng khul boh pơtâo hiam trah tui hăng hơnơ̆ng pơkă laih anŭn khăt hăng anuă ƀơi gah lăm hăng gah rơngiao. 10Ñu pơkra atur sang anŭn hăng khul boh pơtâo prŏng hiam, đơđa pơkă truh kơ pluh haih đơđa kơnơ̆ng sapăn haih. 11Khul pơnăng ƀơi gah ngŏ atur anŭn, ñu ăt pơkra hăng khul boh pơtâo hiam, trah tui hăng tơlơi pơkă, hrŏm hăng khul kơyâo pơgăn ngă hăng kơyâo sar mơ̆n. 12pơnăng jum dar wăl tơdron prŏng anŭn le̱ng kơ hơmâo lu tal samơ̆ rĭm tal boh pơtâo arăng trah jing hơmâo sa tal kơyâo pơgăn mơ̆ng kơyâo sar, jing kar hăng wăl tơdron gah lăm kơ sang yang Yahweh hơmâo wơ̆t hăng adri̱ng ñu yơh.

Pơtao Solomôn Jak Iâu Huram Pơkra Dram Gơnam Sang Yahweh

13Pơtao Solomôn pơkiaŏ mơnuih nao pơ lŏn čar Tir kiăng ba rai Huram. 14Huram jing pô hơmâo tơlơi thâo pơmĭn, tơlơi dưi ngă laih anŭn tơlơi thâo hluh amăng djŏp mơta bruă mă amăng gơnam ko̱ng. Amĭ Huram jing đah kơmơi kơmai Israel mơ̆ng kơnung djuai Naptali laih anŭn ama ñu jing mơnuih Tir, ăt jing pô juăt treh trah amăng gơnam ko̱ng mơ̆n. Ñu tŭ mă tơlơi jak iâu pơtao Solomôn laih anŭn rai pơkra abih bang gơnam ko̱ng yua mă amăng sang yang yơh.

Dua Ƀĕ Tơmĕh Ko̱ng

(2 Hră Ruai 3:15-17)

15Huram pơkra dua ƀĕ tơmĕh ko̱ng, rĭm ƀĕ glông pluh-sapăn haih laih anŭn kuăl wĭl tơmĕh prŏng anŭn pluh-dua haih. 16Ñu ăt pơkra dua boh akŏ dưh ngă hăng ko̱ng laih anŭn pioh ƀơi rơjŭng tơmĕh anŭn kiăng kơ lăng hiam rô̆. Rĭm akŏ dưh anŭn glông rơma haih. 17Dua boh akŏ dưh ƀơi rơjŭng khul tơmĕh anŭn ñu pơhrôp hăng tơjuh blah hơñuăl mơñam mơ̆ng khul hrĕ čuăk bơnga. 18Ñu ăt pơkra khul boh pumƀre hăng ko̱ng mơ̆n laih anŭn păl dua tơroai boh pumƀre anŭn jum dar hơñuăl mơñam kiăng kơ pơhrôp ƀơi rơjŭng dua ƀĕ tơmĕh anŭn. Ñu ngă hrup hăng anŭn yơh kơ rĭm akŏ dưh anŭn.
19Khul akŏ dưh ƀơi rơjŭng khul tơmĕh ƀơi anih adri̱ng sang yang anŭn hơmâo rup kar hăng bơnga pông yang laih anŭn glông pă̱ haih. 20Hơmâo dua-rơtuh boh pumƀre dap amăng dua tơroai jum dar hơñuăl mơñam anŭn jing gah ngŏ kơ čơlŭ dưh ƀơi rơjŭng dua ƀĕ tơmĕh anŭn.
21Huram pơdơ̆ng đĭ dua ƀĕ tơmĕh ƀơi anih adri̱ng sang yang Yahweh. Sa ƀĕ tơmĕh ƀơi gah thu̱ng ñu pơanăn Yakhin laih anŭn sa ƀĕ ƀơi gah dư̱r ñu pơanăn Bôaz. 22Khul akŏ dưh ƀơi rơjŭng tơmĕh anŭn jing rup bơnga pông yang. Tui anŭn yơh, ñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih bruă mơnuă kơ dua ƀĕ tơmĕh ko̱ng anŭn.

Brŏng Pơsơi

(2 Hră Ruai 4:2-5)

23Huram tuh pơkra sa boh brŏng hăng gơnam pơsơi laih anŭn arăng pơanăn Brŏng Rơsĭ. Rup brŏng anŭn wĭl, pơkă hơmâo pluh haih čơdơ̆ng mơ̆ng jăh gah anai truh pơ jăh gah adih laih anŭn rơma haih glông ñu. Kuăl wĭl jum dar ñu hơmâo klâopluh haih. 24Gah yŭ kơ jăh brŏng anŭn, ñu pơhrôp hăng gơnam hrup hăng rup boh ge̱t jum dar. Rĭm haih hơmâo pluh boh ge̱t. Khul boh ge̱t anŭn ñu pơkra amăng dua tơroai pơkle̱p lir hrŏm sa hăng brŏng anŭn mơ̆n.
25Ƀing gơñu pioh brŏng anŭn ƀơi rŏng pluh-dua drơi rup rơmô tơno kar hăng anai:
    klâo drơi anăp nao pơ gah dư̱r,
    klâo drơi anăp nao pơ gah yŭ̱,
    klâo drơi anăp nao pơ gah thu̱ng
    laih anŭn klâo drơi anăp nao pơ gah ngŏ̱ yơh.
 Brŏng anŭn dŏ ƀơi rŏng khul rơmô anŭn laih anŭn gah klon khul rup rơmô anŭn anăp nao pơ anih tŏng krah yơh.
26Brŏng anŭn kơpa̱l sa păh tơngan laih anŭn jăh ñu hrup hăng jăh mŏng, jing hrup hăng bơnga pông yang bluh bơnga. Hơnơ̆ng ñu dưi djă̱ ia truh kơ dua-rơbâo bat.

Hip Rơdêh Ko̱ng

27Huram ăt pơkra pluh boh hip rơdêh ko̱ng laih anŭn rĭm boh hơmâo pă̱ haih rơyong, pă̱ haih tơda laih anŭn klâo haih dơ̆ng ñu. 28Ñu pơkra khul hip rơdêh anŭn kar hăng anai: rơdêh anai hơmâo mơthă, mơthă anai pơkle̱p ƀơi grŏ̱. 29Ƀơi khul mơthă kơplăh wăh grŏ̱ ñu ăt pơkra khul rup rơmung dŭl, rup rơmô tơno laih anŭn rup ling jang. Ñu ăt pơkra khul rup hrup hăng anŭn mơ̆n ƀơi grŏ̱ anŭn. Gah ngŏ laih anŭn gah yŭ khul rup rơmung dŭl, rup rơmô tơno anŭn, ñu pơkra rup hrĕ bơnga mơ̆n.
30Rĭm hip rơdêh anŭn hơmâo pă̱ boh pong rơdêh ko̱ng wơ̆t hăng khul gai hrua ko̱ng kơ pong; rĭm hip rơdêh anŭn hơmâo sa boh kơthŭng dŏ ƀơi pă̱ boh jơ̆ng grơ̆ng laih anŭn ƀơi rĭm khul jơ̆ng anŭn Huram ăt pơkra hrĕ bơnga mơ̆n. 31Tŏng krah ƀơi akŏ rơdêh anŭn hơmâo sa amăng bah wĭl dơlăm sa haih laih anŭn tơda ñu sa haih sămkrah kiăng kơ djă̱ kơthŭng anŭn. Ƀơi amăng bah rĭm rơdêh anŭn ăt hơmâo rup treh trah. Khul mơthă rơdêh anŭn jing rup mơlă̱, ƀu djơ̆ wĭl ôh. 32Khul gai hrua kơ pong ƀơi rĭm rơdêh pơkle̱p pơ gah yŭ mơthă rơdêh. Rĭm pong rơdêh hơmâo rơyong pơgăn ñu sa haih sămkrah. 33Rĭm pong rơdêh ñu pơkra hrup hăng pong rơdêh aseh, anŭn jing khul gai hrua, khul kuang wĭl, khul gai kăng laih anŭn khul čơnŭh djă̱ le̱ng kơ tuh pơkra hăng ko̱ng soh sel.
34Rĭm hip rơdêh anŭn hơmâo pă̱ boh jơ̆ng grơ̆ng soh sel, rĭm boh jơ̆ng grơ̆ng ƀơi rĭm akiăng, lir hrŏm hăng rơdêh anŭn yơh. 35Ƀơi gah ngŏ rĭm rơdêh hơmâo tôl ko̱ng wĭl dơ̆ng glông sămkrah haih. Abih bang khul mơthă laih anŭn khul jơ̆ng grơ̆ng le̱ng kơ lir hăng khul rơdêh anŭn soh sel. 36Huram ăt trah khul rup ling jang, rup rơmung dŭl laih anŭn rup kơyâo đung kri ƀơi rĭm bơnăh khul jơ̆ng grơ̆ng laih anŭn khul mơthă. Ñu ăt trah khul hrĕ bơnga hro̱ jum dar rơdêh ƀơi rĭm anih pă dŏ hŏng. 37Amăng hơdră anŭn yơh, Huram pơkra pluh boh hip rơdêh. Abih bang rơdêh anŭn ñu tuh pơkra hăng grŏ̱ hrup soh sel. Tui anŭn yơh, tơlơi pơkă laih anŭn ƀô̆ rup rĭm rơdêh jing hrup soh sel.
38Ñu ăt pơkra pluh boh kơƀŭng ko̱ng, rĭm kơƀŭng dưi djă̱ pă̱pluh bat. Tơda rĭm kơƀŭng hơmâo pă̱ haih laih anŭn pioh ƀơi ngŏ sa boh amăng pluh boh hip rơdêh. 39Ñu dap khul hip rơdêh anŭn jĕ sang yang Yahweh tui anai: Rơma boh pơ gah thu̱ng laih anŭn rơma boh pơ gah dư̱r. Bơ kơ brŏng prŏng arăng iâu Rơsĭ anŭn, ñu pioh ƀơi gah thu̱ng, jing ƀơi akiăng asuĕk gah thu̱ng ngŏ̱ kơ sang yang yơh. 40Ñu ăt pơkra khul gŏ hăng khul ƀơñ kuaĭ kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ hơbâo apui, laih anŭn khul mŏng añăh hăng gơnam ko̱ng mơ̆n.

Pơtŭm Glaĭ Abih Bang Dram Gơnam Huram Pơkra

(2 Hră Ruai 4:11–5:1)

 Tui anŭn, Huram pơgiŏng hĭ abih bang bruă mơnuă brơi kơ Solomôn amăng sang yang Yahweh tui hăng gah yŭ anai:
  41Dua ƀĕ tơmĕh prŏng
    dua boh čơlŭ akŏ dưh ƀơi akŏ khul tơmĕh anŭn
    dua blah hơñuăl mơñam pơhrôp dua boh čơlŭ akŏ dưh ƀơi akŏ khul tơmĕh anŭn
  42Pă̱-rơtuh boh pumƀre kơ dua blah hơñuăl mơñam, jing hơmâo dua tơroai boh pumƀre kơ sa blah hơñuăl mơñam, kiăng pơhrôp khul čơlŭ akŏ dưh ƀơi akŏ khul tơmĕh anŭn
  43Pluh boh hip rơdêh wơ̆t hăng pluh boh kơƀŭng mơ̆n
  44Rơsĭ hrŏm hăng pluh-dua boh rup rơmô tơno gah yŭ ñu
  45Khul gŏ hăng khul ƀơñ kuaĭ kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ hơbâo apui, laih anŭn khul mŏng añăh.
 Abih bang gơnam anŭn Huram hơmâo pơkra brơi laih kơ pơtao Solomôn kiăng yua amăng sang yang Yahweh. Ñu le̱ng kơ tuh pơkra hơdôm gơnam anŭn hăng ko̱ng kruăh bơngač soh sel.
46Pơtao pơđar arăng tuh pơkra khul gơnam anŭn amăng grŏ̱ ngă hăng lŏn kraĭ ƀơi anih tơhnă̱ Yurdan, jing anih kơplăh wăh plei pơnăng Sukkôt hăng plei pơnăng Zarethan. 47Solomôn ƀu brơi kơ arăng pơkơtraŏ ôh khul gơnam anŭn, yuakơ lu đơi. Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu thâo pơkă tơlơi pơkơtraŏ ko̱ng anŭn ôh.
48Solomôn ăt pơkra abih bang dram gơnam hăng mah kiăng kơ yua amăng sang yang Yahweh mơ̆n kar hăng anai:
  Kơnưl mah
  Kơƀa̱ng mah kiăng pioh ƀañ tơpŭng rơgoh hiam.
  49Pluh boh tơkai kơđen ngă hăng mah phŭn, jing rơma ƀĕ tơkai kơđen ƀơi gah thu̱ng laih anŭn rơma ƀĕ ƀơi gah dư̱r, jing anih ƀơi anăp kơ anih rơgoh hiam hloh yơh
  Khul rup bơnga, khul apui kơđen laih anŭn khul gai ke̱p mah
  50Khul kơƀŭng, khul gai pơthăm-apui, khul mŏng añăh, khul ja̱m laih anŭn khul gŏ hơdăng ngur le̱ng kơ pơkra hăng mah phŭn
    Khul čơnŭh bah amăng pơkra hăng mah, anŭn jing čơnŭh kơ khul bah amăng anih gah lăm hloh, jing Anih Rơgoh Hiam Hloh laih anŭn kơ khul bah amăng anih phŭn jing Anih Rơgoh Hiam sang yang mơ̆n.
51Tơdang abih bang bruă mơnuă pơtao Solomôn pơkra brơi kơ sang yang Yahweh hơmâo pơgiŏng hĭ laih, ñu brơi ba mŭt abih bang dram gơnam ama ñu Dawid hơmâo pơyơr pơkô̆ laih kơ Yahweh, laih anŭn pioh amăng khul anih pioh gơnam sang yang Yahweh. Hơdôm gơnam anŭn jing: Amrăk, mah laih anŭn abih bang gơnam yua pơkŏn mơ̆n.