29

Kevcai tshuab raaj kub yaaj

(L.Kc. 23:23-25)

1“ ‘Lub xyaa hli nub xab ib yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, mej tsw xob ua ib yaam num nyaav le. Yog nub kws mej tshuab raaj kub yaaj. 2Mej yuav muab tej nuav ua kevcai hlawv huvsw xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, yog ib tug thaav txwv nyuj, ib tug txwv yaaj, xyaa tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 3hab muab cov moov mog zoo zoo ntse roj xyeem nrug cov tsaj nuav, ib tug txwv nyuj mas muab peb feem kaum huv ib efa, ib tug txwv yaaj mas muab ob feem kaum huv ib efa, 4hab xyaa tug mivnyuas yaaj mas ib tug muab ib feem kaum huv ib efa 5hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem ntxuav mej kev txhum. 6Yuav muab tej nuav xyeem tsaav rua tej kws ua kevcai hlawv xyeem rua nub hli xab hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej kws naj nub muab ua kevcai hlawv xyeem hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le, lawv le txuj kevcai, kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, yog yaam kws hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub.’ ”

Nub kws ntxuav kev txhum

(L.Kc. 23:26-32)

7“ ‘Lub xyaa hli nub xab kaum mej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv hab tswj mej lub sab tsw xob ua ib yaam num le. 8Mej yuav tsum muab tej nuav ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, yog ib tug thaav txwv nyuj, ib tug txwv yaaj, xyaa tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw tseev muaj chaw thuaj le, 9hab muab cov moov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loos xyeem nrug cov tsaj nuav, ib tug txwv nyuj mas muab peb feem kaum huv ib efa,p ib tug txwv yaaj mas muab ob feem kaum huv ib efa,q 10hab xyaa tug mivnyuas yaaj mas ib tug muab ib feem kaum huv ib efa,r 11hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws xyeem ua kevcai xyeem daws txem ntxuav kev txhum hab tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.’ ”

Ua kevcai tsev pheeb suav

(L.Kc. 23:33-44)

12“ ‘Lub xyaa hli nub xab kaum tswb yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, mej tsw xob ua ib yaam num nyaav le, mej yuav ua kevcai noj haus xyaa nub. 13Mej yuav muab tej nuav xyeem ua kevcai hlawv huvsw xyeem, yog yaam kws hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, yog kaum peb tug thaav txwv nyuj, ob tug txwv yaaj, kaum plaub tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw tseev muaj chaw thuaj le, 14hab muab cov moov mog zoo zoo ntse roj kws ua kevcai xyeem qoob loos xyeem ua ke nrug cov tsaj nuav, kaum peb tug txwv nyuj mas ib tug muab peb feem kaum huv ib efa,p ob tug txwv yaaj mas ib tug muab ob feem kaum huv ib efa,q 15kaum plaub tug mivnyuas yaaj mas ib tug muab ib feem kaum huv ib efar xyeem ua ke, 16hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
17“ ‘Nub kws ob mas xyeem kaum ob tug thaav txwv nyuj, ob tug txwv yaaj, kaum plaub tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 18hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke nrug tej txwv nyuj hab tej txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj npaum le kws kevcai yuav tsum xyeem, 19hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub muab ua kevcai hlawv huvsw xyeem moog le hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem.
20“ ‘Nub kws peb muab kaum ib tug txwv nyuj, ob tug txwv yaaj, kaum plaub tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 21hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke nrug tej txwv nyuj hab tej txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj npaum le kws kevcai yuav tsum xyeem, 22hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
23“ ‘Nub kws plaub muab kaum tug txwv nyuj, ob tug txwv yaaj, kaum plaub tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 24hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke nrug tej txwv nyuj hab tej txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj npaum le kws kevcai yuav tsum xyeem, 25hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
26“ ‘Nub kws tswb muab cuaj tug txwv nyuj, ob tug txwv yaaj, kaum plaub tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 27hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke nrug tej txwv nyuj hab tej txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj npaum le kws kevcai yuav tsum xyeem, 28hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
29“ ‘Nub kws rau muab yim tug txwv nyuj, ob tug txwv yaaj, kaum plaub tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 30hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke nrug tej txwv nyuj hab tej txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj npaum le kws kevcai yuav tsum xyeem, 31hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
32“ ‘Nub kws xyaa muab xyaa tug txwv nyuj, ob tug txwv yaaj, kaum plaub tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 33hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke nrug tej txwv nyuj hab tej txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj npaum le kws kevcai yuav tsum xyeem, 34hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
35“ ‘Nub kws yim mej yuav tuaj txoos ua ke caiv su tag tag le, mej tsw xob ua ib yaam num nyaav le. 36Tassws mej yuav muab tej nuav ua kevcai hlawv huvsw xyeem yog yaam kws hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, mas yog ib tug txwv nyuj, ib tug txwv yaaj, xyaa tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le, 37hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke nrug tug txwv nyuj hab tug txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj npaum le kws kevcai yuav tsum xyeem, 38hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem tsaav rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
39“ ‘Tej nuav mej yuav muab xyeem rua Yawmsaub rua tej kevcai noj haus lawv tej swjhawm kws teem ca, yog xyeem tsaav rua tej kws mej xyeem pauj tej kws mej fev ca tseg rua Yawmsaub lawd hab tej kws mej zoo sab muab xyeem pub xwb hab tej kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem sws raug zoo.’ ”
40Mas Mauxe has rua cov Yixayee lawv le kws Yawmsaub tau has rua nwg txhua yaam.