15

Kevcai xyeem hov txhua chaw

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Koj ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus mej txeem rua huv lub tebchaws kws mej yuav nyob hov kws kuv pub rua mej, 3mas yog mej leejtwg yuav muab nyuj muab yaaj muab tshws hlawv kub nyab xyeem ua kevcai hlawv huvsw xyeem lossws ua kevcai tua xyeem pauj tej kws nwg fev ca lawd lossws nwg zoo sab pub xwb, lossws yog tej swjhawm kws teem rua mej ua kevcai noj haus, yog ua kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, 4mas tug kws coj tuaj xyeem hov yuav tsum muab ib feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo ntse ib feem plaub huv ib hee roj ua kevcai xyeem qoob loos. 5Koj yuav npaaj ib feem plaub huv ib hee cawv txwv maab ua kevcai laub xyeem rua txhua tug mivnyuas yaaj kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab ua kevcai tua xyeem. 6Tassws yog ib tug txwv yaaj, mas koj yuav npaaj ob feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo ntse ib feem peb huv ib hee roj ua kevcai xyeem qoob loos, 7hab koj yuav muab ib feem peb huv ib heet cawv txwv maab ua kevcai laub xyeem ua kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 8Thaus koj npaaj txwv nyuj ua kevcai hlawv huvsw xyeem lossws ua kevcai tua xyeem kws yog pauj tej kws fev ca lawd lossws ua kevcai sws raug zoo rua Yawmsaub, 9tes muab peb feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo ntse ib nraab hee roj ua kevcai xyeem qoob loos, 10hab koj yuav muab ib nraab hee cawv txwv maab ua kevcai laub xyeem ua tej kws hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.
11“ ‘Mej yuav tsum ua le nuav rua txhua tug txwv nyuj txwv yaaj rua mivnyuas txwv yaaj hab mivnyuas txwv tshws huvsw. 12Yuav ua le nuav rua txhua tug tsaj npaum le kws npaaj tuaj. 13Cov Yixayee kws nyob txum tim txhua tug yuav tsum ua le kws has taag nuav rua thaus muab tsaj hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 14Yog lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob lossws leejtwg kws nrug mej nyob ib txhab ib txhws xaav muab tsaj hlawv kub nyab kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, mas kuas nwg ua lawv nraim le kws mej ua nuav. 15Yuav tsum muaj tuab txuj kevcai nuav rua mej cov tuabneeg hab rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob, yog ib txuj kevcai kws yuav tsum coj ib tam dhau ib tam ib txhab ib txhws moog le. Mej zoo le caag mas tug kws nrug mej nyob yuav zoo le hov rua ntawm Yawmsaub xubndag. 16Yuav muaj tuab txuj kevcai hab tuab txuj kaab ke nuav rua mej hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob.’ ”
17Yawmsaub has rua Mauxe tas, 18“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus mej txeem moog rua huv lub tebchaws kws kuv yuav coj mej moog hov, 19hab thaus mej tau noj tej zaub mov huv lub tebchaws hov, mej yuav muab tej yaam nuav xyeem rua Yawmsaub. 20Muab ib qho moov qeb moov mog kws tau ntawm thawj phaum qoob loos lug ua ib lub ncuav mas muab xyeem ua yaam kws tau huv lub tshaav ntaus qoob lug. 21Yuav muab cov moov qeb moov mog kws tau ntawm thawj phaum qoob lug xyeem rua Yawmsaub ib tam dhau ib tam moog ib txhws le.
22“ ‘Yog mej yuam kev tsw yog txhob txwm ua txhum es tsw coj lawv le tej lug nkaw huvsw kws Yawmsaub has rua Mauxe, 23yog txhua yaam kws Yawmsaub has ca rua Mauxe kuas mej ua, txwj nub kws Yawmsaub pub nwg txuj kevcai hov rua mej coj ib tam dhau ib tam moog ib txhws le, 24mas yog tas ua txhum kuas tsw yog txhob txwm ua hab cov pejxeem tsw paub, mas cov pejxeem suavdawg yuav muab ib tug thaav txwv nyuj ua kevcai hlawv huvsw xyeem kuas muaj paa tsw qaab kws hum Yawmsaub lub sab ua ke nrug tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej kws ua kevcai laub xyeem lawv le kevcai, hab muab ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem. 25Tug pov thawj yuav ua kevcai ntxuav ib tsoom Yixayee suavdawg kev txhum, mas txhad zaam tau puab lub txem vem puab tsw yog txhob txwm ua txhum hab puab tub coj tsaj tuaj hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub hab muab xyeem ua kevcai daws txem rua ntawm Yawmsaub xubndag lawm, vem yog puab ua txhum, 26mas txhad zaam tau ib tsoom Yixayee suavdawg tej kev txhum hab zaam tau lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob, tsua qhov ib tsoom tuabneeg suavdawg tau koom teg ua txhum kuas tsw yog txhob txwm ua lawm.
27“ ‘Yog muaj ib tug twg ua txhum kuas tsw yog txhob txwm ua, tug hov yuav tsum muab ib tug maum tshws noob nyoog muaj ib xyoos ua kevcai daws txem. 28Tug pov thawj yuav ua kevcai ntxuav kev txhum rua ntawm Yawmsaub xubndag rua tug kws tau ua txhum kuas tsw yog nwg txhob txwm ua, mas yuav ua kevcai ntxuav nwg kev txhum txhad zaam tau nwg lub txem. 29Mej yuav muaj tuab txuj kevcai nuav rua tug kws tsw yog txhob txwm ua txhum tsw has cov Yixayee kws nyob txum tim hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob. 30Tassws yog leejtwg txhob txwm ua txhum tsw has cov kws nyob txum tim hab lwm haiv tuabneeg, kuj yog tug hov saib tsw taug Yawmsaub, mas tug hov yuav raug muab txav tawm huv nwg haiv tuabneeg moog. 31Vem nwg tau saib tsw taug Yawmsaub tej lug hab rhuav Yawmsaub tej kevcai, mas nwg yuav raug muab txav hlo tawm moog, nwg yuav rws nwg lub txem.’ ”

Xuas pob zeb ntaus tug kws tsw fwm nub Xanpatau

32Thaus cov Yixayee nyob huv tebchaws moj saab qhua puab pum ib tug moog khaws tawg rua nub Xanpatau. 33Cov kws pum nwg khaws tawg txawm coj nwg lug rua ntawm Mauxe hab Aloo hab cov pejxeem suavdawg. 34Puab txhad muab tug hov kaw ca tsua qhov tsw tau paub tseeb yuav ua le caag rua nwg. 35Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Tug txwvneej hov yeej yuav tsum tuag. Cov pejxeem suavdawg ca le xuas pob zeb ntaus nwg rua nrau ntug zog.” 36Cov pejxeem suavdawg txhad coj nwg tawm moog rua nrau ntug zog hab xuas pob zeb muab nwg ntaus kuas tuag lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.

Tis hlua xuv rua lub qaab tsho

37Yawmsaub has rua Mauxe tas, 38“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Mej yuav tsum ntxhoo tw rua ntawm tej kaum qaab tsho moog ib txhab ib txhws txhua tam le. Muab ib txuj xuv xav tis rua txhua lub kaum tw tsho 39sub mej txhad pum cov tw hov es txhad ncu ntsoov Yawmsaub tej lug nkaw huvsw hab ua lawv le, sub mej txhad tsw moog ua ib yaam daabtsw phem kws mej lub sab nyam hab mej lub qhov muag pheej ntshaw. 40Mej txhad le ncu ntsoov hab ua lawv le kuv tej lug nkaw huvsw hab ua tuabneeg dawb huv rua mej tug Vaajtswv. 41Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug sub kuv txhad tau ua mej tug Vaajtswv. Kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv.’ ”