7

Tej kws xyeem pub lub thaaj rua Yawmsaub

1Nub kws Mauxe tsaa Yawmsaub lub tsev ntaub tav hab tau ua kevcai laub roj ywg lub tsev ntaub hab txhua yaam kws nyob huv, tu kuas dawb huv, hab tau laub roj ywg lub thaaj hab tej pestwj kws swv huvsw tu kuas dawb huv rua Yawmsaub lawm, 2mas cov kws ua hlub huv cov Yixayee, yog tej tsev tuabneeg tug thawj, yog cov kws ua hlub huv cov quas xeem kws saib cov kws suav ca lawd, 3puab coj hov txhua chaw tuaj xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag, yog rau lub tsheb nyuj kws muaj ntaub kauv hab kaum ob tug nyuj, ob tug kws ua hlub coj ib lub tsheb hab ib leeg coj ib tug nyuj tuaj xyeem rua ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub.
4Yawmsaub has rua Mauxe tas, 5“Ca le txais tej nuav ntawm puab sub txhad tau swv ua num ntawm lub tsev ntaub sws ntswb, hab ca le muab rua cov Levi txhua tug lawv le puab teg num kws puab ua.” 6Mauxe txhad le txais tej tsheb nyuj hab tej nyuj muab rua cov Levi. 7Nwg muab ob lub tsheb hab ob nkawm nyuj rua Kwsoo ceg lawv le puab tej num. 8Nwg muab plaub lub tsheb hab plaub nkawm nyuj rua Melali ceg lawv le puab tej num kws pov thawj Aloo tug tub Ithama qha kuas puab ua. 9Tassws nwg tsw muab daabtsw rua Khauha ceg vem puab tej num yog tej yaam kws dawb huv kws yuav tsum kwv xwb. 10Hab cov kws ua hlub muab hov txhua chaw xyeem ua kevcai pub lub thaaj rua Yawmsaub rua nub kws ua kevcai muab roj laub ywg lub thaaj hov. Cov kws ua hlub nyag taug nyag xyeem hov txhua chaw ntawm lub thaaj. 11Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Cov kws ua hlub ib leeg yuav tsum tuaj xyeem ib nub ua kevcai pub lub thaaj rua kuv.”
12Tug kws muab hov txhua chaw xyeem thawj nub yog Aminanta tug tub Nasoo kws yog xeem Yuta. 13Yaam kws nwg muab xyeem yog muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 14hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 15hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 16ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 17ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Aminanta tug tub Nasoo muab xyeem.
18Nub kws ob Xu‑a tug tub Nethanee kws ua xeem Ixakha tug thawj muab hov txhua chaw tuaj xyeem. 19Tej kws nwg muab xyeem, yog muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 20hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 21hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 22ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 23ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Xu‑a tug tub Nethanee muab xyeem.
24Nub kws peb Heloo tug tub Elia kws ua xeem Xenpuloo tug thawj 25muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 26hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 27hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 28ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 29ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Heloo tug tub Elia muab xyeem.
30Nub kws plaub Sente‑aw tug tub Elixu kws ua xeem Lunpee tug thawj 31muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 32hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 33hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 34ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 35ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Sente‑aw tug tub Elixu muab xyeem.
36Nub kws tswb Xulisantai tug tub Selumi‑ee kws ua xeem Xime‑oo tug thawj 37muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 38hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 39hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 40ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 41ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Xulisantai tug tub Selumi‑ee muab xyeem.
42Nub kws rau Nte‑u‑ee tug tub Eliyaxa kws ua xeem Kas tug thawj 43muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 44hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 45hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 46ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 47ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Nte‑u‑ee tug tub Eliyaxa muab xyeem.
48Nub kws xyaa Amihu tug tub Elisama kws ua xeem Efa‑i tug thawj 49muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 50hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 51hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 52ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 53ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Amihu tug tub Elisama muab xyeem.
54Nub kws yim Pentaxu tug tub Kamali‑ee kws ua xeem Manaxe tug thawj 55muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 56hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 57hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 58ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 59ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Pentaxu tug tub Kamali‑ee muab xyeem.
60Nub kws cuaj Kinte‑auni tug tub Anpintaa kws ua xeem Npeeyamee tug thawj 61muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 62hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 63hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 64ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 65ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Kinte‑auni tug tub Anpintaa muab xyeem.
66Nub kws kaum Amisantai tug tub Ahiyexaw kws ua xeem Ntaaj tug thawj 67muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 68hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 69hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 70ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 71ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Amisantai tug tub Ahiyexaw muab xyeem.
72Nub kws kaum ib Aukhaa tug tub Paki‑ee kws ua xeem Asaw tug thawj 73muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 74hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 75hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 76ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 77ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Aukhaa tug tub Paki‑ee muab xyeem.
78Nub kws kaum ob Ena tug tub Ahilaa kws ua xeem Nathali tug thawj 79muab tej nuav xyeem, muab ib lub taig plab kws yog nyaj nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj kws yog nyaj nyaav 70 sekhee nyaav lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj moov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus huv ua kevcai xyeem qoob loos, 80hab muab ib lub taig kws yog kub nyaav kaum sekhee muaj cov moov tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, 81hab ib tug thaav txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj hab ib tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsw xyeem, 82ib tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem, 83ob tug nyuj, tswb tug txwv yaaj, tswb tug txwv tshws hab tswb tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Tej nuav yog tej kws Ena tug tub Ahilaa muab xyeem.
84Nuav yog tej hov txhua chaw kws cov ua thawj huv cov Yixayee muab xyeem ua kevcai pub lub thaaj rua Yawmsaub rua nub kws ua kevcai muab roj laub ywg lub thaaj, mas yog le nuav, 12 lub taig plab nyaj, 12 lub phaaj nyaj, 12 ob lub taig kub, 85ib lub taig plab nyaj hov nyaav 130 sekhee, ib lub phaaj nyaj hov nyaav 70 sekhee, mas cov nyaj kws ua tej pestwj nuav huvsw nyaav 2,400 sekhee lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, 86hab 12 lub taig kub kws muaj tshuaj tsw qaab puv nkaus huv, mas ib lub nyaav 10 sekhee lawv le tej sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub, mas cov kub kws ua tej taig nuav huvsw nyaav 120 sekhee. 87Tej tsaj kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem muaj 12 tug txwv nyuj hab 12 tug txwv yaaj hab kaum ob tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos nrug cov kws ua kevcai xyeem qoob loos ua ke, hab muaj 12 tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem. 88Tej tsaj kws tua ua kevcai xyeem sws raug zoo muaj 24 tug txwv nyuj, 60 tug txwv yaaj, 60 tug txwv tshws hab 60 tug mivnyuas txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos. Tej nuav yog tej kws muab xyeem ua kevcai pub lub thaaj rua Yawmsaub rua thaus kws ua kevcai laub roj taag lawd.
89Thaus Mauxe nkaag moog rua huv lub tsev ntaub sws ntswb hab nrug Yawmsaub has lug, mas nwg nov Yawmsaub lub suab has huv plawv ob tug Khelunpee sau lub hau roog kev txhum kws kaw lub swb xaab kws ntim Yawmsaub tej lug. Mas Yawmsaub lub suab nrug nwg has lug.