22

Npalaj khaiv tuabneeg moog hu Npala‑aa

1Cov Yixayee txawm tshais chaw moog tsuam chaw nyob huv lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee saab nub tuaj kws ncaaj lub moos Yelikhau. 2Npalaj kws yog Xipau tug tub kuj pum txhua yaam kws cov Yixayee tau ua rua cov Amaulai. 3Cov Mau‑a ntshai haiv tuabneeg hov heev kawg tsua qhov puab coob heev, cov Mau‑a ntshai cov Yixayee heev ua tshee quas nyo. 4Cov Mau‑a txhad has rua Mintee cov thawj tas, “Nwgnuav paab nam tuabneeg coob nuav yuav noj txhua yaam ib ncig peb taag yaam nkaus le nyuj noj zaub huv teb.” Yog le nuav, Npalaj kws yog Xipau tug tub kws ua vaajntxwv huv Mau‑a tebchaws rua lub swjhawm hov, 5txhad khaiv tuabneeg moog hu Npala‑aa kws yog Npe‑au tug tub ntawm lub moos Pethau kws nyob ze tug dej Yufeti huv lub tebchaws kws yug nwg has tas, “Saib maj, ib haiv tuabneeg tawm huv Iyi tebchaws lug, nkaag puv nkaus lub nplajteb lawm. Puab tuaj nyob ti nkaus ntawm kuv lawm. 6Thov koj tuaj paab kuv tsawm foom haiv tuabneeg hov, tsua qhov puab muaj zug heev dhau kuv. Tej zag kuv yuav ntaus yeej puab hab lawv tau puab tawm huv lub tebchaws moog. Kuv yeej paub tas koj foom koob moov rua tug twg tug hov yuav tau koob moov, hab koj tsawm foom tug twg tug hov yuav raug tej lug foom tsw zoo hov.”
7Mau‑a cov thawj hab Mintee cov thawj txhad coj ib co nqe ndav tsawm foom moog. Puab tuaj txug Npala‑aa hab has Npalaj tej lug rua Npala‑aa. 8Npala‑aa has rua puab tas, “Mo nuav mej pw ntawm nuav, mas Yawmsaub has le caag rua kuv, kuv le coj tej lug hov lug qha rua mej.” Mau‑a cov thawj txhad le nrug Npala‑aa nyob ntawd. 9Mas Vaajtswv lug has rua Npala‑aa tas, “Cov tuabneeg kws nrug koj nyob yog leejtwg?” 10Npala‑aa teb Vaajtswv tas, “Mau‑a tug vaajntxwv Npalaj kws yog Xipau tug tub khaiv puab tuaj has rua kuv tas, 11‘Saib maj, ib haiv tuabneeg tawm huv Iyi tebchaws lug, nkaag puv nkaus lub nplajteb lawm. Thov koj tuaj paab kuv tsawm foom haiv tuabneeg hov. Tej zag kuv yuav ntaus yeej puab hab lawv tau puab tawm huv lub tebchaws moog.’ ” 12Vaajtswv has rua Npala‑aa tas, “Koj tsw xob nrug puab moog. Tsw xob tsawm foom cov tuabneeg hov tsua qhov kuv tub foom koob moov rua puab lawm.” 13Taagkig sawv ntxuv Npala‑aa kuj sawv lug has rua Npalaj cov tim xyoob tas, “Mej ca le rov qaab moog rua mej teb mej chaw, tsua qhov Yawmsaub tsw kheev kuv nrug mej moog.” 14Yog le hov Mau‑a cov thawj txhad sawv tseeg rov moog cuag Npalaj hab has tas, “Npala‑aa tsw kaam nrug peb tuaj.”
15Npalaj txhad khaiv dua ib co tim xyoob coob dua hab muaj meej mom luj dua thawj paab rov qaab moog. 16Puab tuaj txug Npala‑aa hab has rua nwg tas, “Npalaj kws yog Xipau tug tub has le nuav tas, ‘Tsw xob ca muaj ib yaam daabtsw taab kaum qhov kws koj tuaj cuag kuv. 17Kuv yeej yuav muab koj saib hlub, koj xaav kuas kuv ua daabtsw kuv yeej yuav ua le ntawd. Thov koj tuaj paab kuv tsawm foom haiv tuabneeg ntawd.’ ” 18Tassws Npala‑aa teb Npalaj cov tim xyoob tas, “Txawm yog Npalaj yuav muab nwg lub tsev kws muaj nyaj muaj kub puv nkaus rua kuv los kuv yuav ua tsw tau ib yaam daabtsw dhau tej kws Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv kuas kuv ua, tsw has luj los miv. 19Thov mej pw ib mos ntawm nuav tsaiv sub kuv txhad le paub tas Yawmsaub has daabtsw tsaav ntxwv rua kuv.” 20Mas Vaajtswv lug has rua Npala‑aa mo ntawd tas, “Yog cov tuabneeg hov tuaj hu koj, koj ca le sawv tseeg nrug puab moog, tassws koj yuav tsum ua lawv le kws kuv has rua koj xwb.”

Tubkhai ntuj hab Npala‑aa tug neeg luav

21Taagkig sawv ntxuv Npala‑aa txhad sawv pem eeb rua nwg tug neeg luav nrug Mau‑a cov thawj moog. 22Tassws Vaajtswv npau tawg tsua qhov kws Npala‑aa moog, mas Yawmsaub tug tubkhai ntuj txhad lug sawv taav Npala‑aa kev tawm tsaam nwg. Npala‑aa caij neeg luav hab muaj ob tug tub qhe nrug nwg moog. 23Thaus tug neeg luav pum Yawmsaub tug tubkhai ntuj tuav rawv ntaaj sawv huv txujkev, neeg luav txawm zos hlo rua tom ntug kev moog rua tom daim teb. Mas Npala‑aa nplawm tug neeg luav rov qaab lug taug txujkev. 24Tes Yawmsaub tug tubkhai ntuj txawm moog sawv rua ntu kev nqaim kws muaj ob saab ntsaa loog xov tej vaaj txwv maab thaiv ob saab kev. 25Thaus tug neeg luav pum Yawmsaub tug tubkhai ntuj, tes txawm zaam moog ti nkaus ntsaa loog tais Npala‑aa txhais kwtaw rua ntawm ntsaa loog. Npala‑aa kuj rov nplawm tug neeg luav dua. 26Mas Yawmsaub tug tubkhai tsua moog sawv rua tom hauv ntej kws kev nqaim heev tsw tau chaw zaam rua saab xws los saab phem le.
27Thaus tug neeg luav pum Yawmsaub tug tubkhai ntuj tes txawm txhus caug ndua, Npala‑aa tseed caij sau nraus qaum. Npala‑aa npau tawg heev txhad xuas nwg tug paas nreg nplawm tug neeg luav. 28Mas Yawmsaub qheb neeg luav qhov ncauj, neeg luav txhad has rua Npala‑aa tas, “Kuv ua le caag rua koj es koj ntaus kuv peb zag le nuav?” 29Npala‑aa has rua neeg luav tas, “Vem koj txhob txwm zwg kuv. Yog muaj ntaaj nyob huv kuv txhais teg nwgnuav tes kuv tub muab koj tua kag lawm.” 30Tug neeg luav has rua Npala‑aa tas, “Kuv tsw yog koj tug neeg luav kws koj naj nub caij taag koj swm neej lug txug naj nub nwgnuav lov? Kuv txeev ua le nuav rua koj lov?” Npala‑aa teb tas, “Tsw txeev ua.”
31Tes taamswm ntawd Yawmsaub qheb Npala‑aa lub qhov muag, nwg txhad pum Yawmsaub tug tubkhai ntuj tuav rawv ntaaj sawv huv txujkev. Npala‑aa txawm nyo hau khwb nkaus huv aav. 32Yawmsaub tug tubkhai ntuj has rua Npala‑aa tas, “Ua caag koj ntaus koj tug neeg luav peb zag le nuav? Tub yog kuv tuaj taav koj vem koj kwv tawv kuv, taug txujkev nuav. 33Tug neeg luav pum kuv mas zos kuv peb zag. Yog nwg tsw zos ntawm kuv tes puam taab kuv tub muab koj tua lawm es ca tug neeg luav dim.” 34Tes Npala‑aa txawm has rua Yawmsaub tug tubkhai ntuj tas, “Kuv tau ua txhum muaj txem lawm tsua qhov kuv tsw paub tas koj sawv huv txujkev taav kuv. Yog le ntawd, nwgnuav yog koj tsw pum zoo tes kuv yuav rov qaab moog.” 35Yawmsaub tug tubkhai ntuj has rua Npala‑aa tas, “Ca le nrug cov txwvneej hov moog, tassws koj yuav tsum has tej lug kws kuv kuas koj has xwb.” Npala‑aa txhad nrug Npalaj cov tim xyoob moog.
36Thaus Npalaj nov tas Npala‑aa tuaj lawm nwg txawm moog tog Npala‑aa rua ntawm Mau‑a lub moos kws ti nkaus nrwm teb kws muaj tug dej Anoo ua nrwm teb. 37Npalaj has rua Npala‑aa tas, “Kuv tub tso tuabneeg tuaj hu koj los tsw yog? Ua caag koj tsw tuaj cuag kuv? Kuv tsw muaj peevxwm muab koj saib hlub lov?” 38Npala‑aa has rua Npalaj tas, “Kuv tub tuaj txug koj lawm nev. Nwgnuav kuv yuav has tau daabtsw? Kuv yuav tsum has tej lug kws Vaajtswv muab tso rua huv kuv lub qhov ncauj xwb.” 39Tes Npala‑aa txawm nrug Npalaj moog txug lub moos Khiliya Huxau. 40Tes Npalaj txawm muab nyuj hab yaaj tua xyeem hab muab ib txha rua Npala‑aa hab cov tim xyoob kws nrug nwg ua ke. 41Nub tom qaab Npalaj kuj coj Npala‑aa nce moog rua peg lub roob Npamau Npa‑aa, nyob qhov chaw ntawd nwg saib pum cov Yixayee ib txha.