16

Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa faav xeeb

1Khaula kws yog Ixaha tug tub, nwg yawm yog Khauha, nwg yawm koob yog Levi, hab Ntathaa hab Anpilaa kws yog Elia le tub, hab Oo kws yog Pelej tug tub, puab peb leeg yog xeem Lunpee, 2mas puab coj tuabneeg moog sawv tawm tsaam Mauxe. Puab coj ib paab Yixayee muaj ob puas tswb caug leej kws ua cov pejxeem le thawj kws xaiv huv cov pejxeem lug hab yog cov kws muaj npe. 3Puab tuaj txoos ua ke tawm tsaam Mauxe hab Aloo hab has rua ob tug tas, “Meb ua dhau cai lawm. Tsua qhov ib tsoom tuabneeg kuj dawb huv txhua tug, hab Yawmsaub nrug nraim puab. Ua caag meb tsaab ua luj dua Yawmsaub cov tuabneeg.?”
4Thaus Mauxe nov le ntawd, nwg kuj khwb nkaus lub plhu ti nkaus aav. 5Nwg has rua Khaula hab paab tuabneeg hov tas, “Pigkig sawv ntxuv Yawmsaub yuav qha kuas pum tas leejtwg yog nwg le hab leejtwg yog tug dawb huv, mas yuav kheev ca tug ntawd txaav lug ze Yawmsaub. Tug kws Yawmsaub xaiv Yawmsaub yuav kheev txaav lug ze nwg. 6Yuav tsum ua le nuav. Khaula hab koj paab tuabneeg, ca le muab tej yag rau ncaig tawg lug. 7Ca le rau ncaig tawg rua huv hab muab moov tshuaj tsw qaab tso rua sau cov ncaig tawg rua ntawm Yawmsaub xubndag rua pigkig. Tug kws Yawmsaub xaiv yuav yog tug kws dawb huv. Mej cov Levi ua dhau cai lawm.” 8Mauxe has rua Khaula tas, “Mej cov Levi ca le tig ntsej noog. 9Qhov kws cov Yixayee tug Vaajtswv muab mej cais tawm huv cov Yixayee lug sub txhad coj tau mej lug nyob ze nwg hab ua daag num huv Yawmsaub lub tsev ntaub hab sawv taab meeg ntawm ib tsoom tuabneeg kws tuaj txoos ua ke hab ua koom rua cov Yixayee, yog ib qho miv miv xwb lov? 10Nwg coj koj hab koj cov kwvtij suavdawg kws yog xeem Levi lug ze nwg los mej tseed nrhav qhov kws yuav ua pov thawj hab lov? 11Qhov kws koj hab koj paab tuabneeg tuaj txoos ua ke kuj yog tawm tsaam Yawmsaub. Aloo yog leejtwg es mej yuav ywg nwg?”
12Mauxe khaiv tuabneeg moog hu Ntathaa hab Anpilaa kws yog Elia le tub tuaj, tassws ob tug has tas, “Wb tsw tuaj. 13Qhov kws koj coj peb tawm huv lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo lug es yuav muab peb tua pov tseg rua huv tebchaws moj saab qhua yog ib qho miv miv xwb lov? Los koj tseed tsaa koj ua thawj kaav peb hab lov? 14Tsw taag le ntawd koj tub tsw coj peb moog rua huv lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo hab tsw pub teb lossws vaaj txwv maab rua peb ua qub txeeg qub teg. Koj tseed yuav muab cov tuabneeg nuav lub qhov muag kaus pov tseg hab lov? Wb tsw tuaj le.”
15Mauxe txhad chim heev hab has rua Yawmsaub tas, “Thov tsw xob txais yuav tej kws puab hlawv xyeem. Kuv kuj tsw tau txeeb puab ib tug neeg luav lug yuav hab kuv tsw tau ua ib qho phem rua ib tug twg le.” 16Hab Mauxe has rua Khaula tas, “Pigkig koj hab koj paab tuabneeg ca le tuaj rua ntawm Yawmsaub xubndag, koj tug kheej hab koj paab tuabneeg hab Aloo tuaj. 17Ca txhua tug nyag muab nyag lub yag rau ncaig tawg hab tso moov tshuaj tsw qaab rua huv. Mej ob puas tswb caug leej txhua tug nyag coj nyag lub yag tuaj rua ntawm Yawmsaub xubndag. Koj hab Aloo nyag coj nyag lub yag tuaj hab.” 18Yog le nuav txhua tug nyag muab nyag lub yag hab tso ncaig tawg hab tso moov tshuaj tsw qaab rua sau cov ncaig tawg, hab puab nrug Mauxe hab Aloo sawv ntawm txujkev kws nkaag rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. 19Khaula sau zog nwg paab tuabneeg ua ke tawm tsaam Mauxe hab Aloo ob tug rua ntawm txujkev kws nkaag moog rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. Mas Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab tshwm plawg lug rua ib tsoom tuabneeg pum.
20Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 21“Ca le ncaim ntawm cov tuabneeg nuav moog. Tuab ntsais muag xwb kuv yuav muab puab rhuav tshem huvsw.” 22Ob tug txawm khwb nkaus lub plhu ti nkaus aav, thov has tas, “Au Vaajtswv, kws yog tuabneeg suavdawg tug ntsuj plig le Vaajtswv, thaus ib tug ua txhum xwb koj yuav ca le chim rua ib tsoom tuabneeg suavdawg lov?”
23Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, 24“Ca le has rua cov pejxeem tas, ‘Mej ca le tswv deb ntawm Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa tej tsev ntaub.’ ” 25Tes Mauxe txawm sawv tseeg moog rua ntawm Ntathaa hab Anpilaa. Yixayee cov kev txwj quas laug kuj nrug nwg moog. 26Mauxe txhad has rua cov pejxeem tas, “Mej ca le tswv deb ntawm cov tuabneeg phem nuav tej tsev ntaub hab xob kov puab ib yaam daabtsw le tsaam tes mej raug muab rhuav tshem vem tim puab tej kev txhum huvsw.” 27Cov pejxeem txhad tswv deb ntawm Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa tej chaw nyob mas Ntathaa hab Anpilaa kuj nrug ob tug quaspuj hab tej tub hab tej mivnyuas yau tawm lug sawv ntawm puab qhov rooj tsev ntaub. 28Hab Mauxe has tas, “Ua le nuav mej txhad paub tas Yawmsaub khaiv kuv lug ua tej num nuav huvsw tsw yog kuv ua lawv le kuv lub sab. 29Yog cov tuabneeg nuav tuag yaam le luas tsoom zeej suavdawg lossws lub khuab raug puab yaam le luas tsoom zeej suavdawg, kuj tsw yog Yawmsaub khaiv kuv lug. 30Tassws yog Yawmsaub ua kuas muaj ib yaam tshab tshwm lug, hab daim aav rua ncauj nqog cov tuabneeg nuav hab puab tej hov txhua chaw huvsw moog, hab puab nqeg caj tshav rua huv tub tuag teb, mas mej yuav paub tas cov tuabneeg nuav tau saib tsw taug Yawmsaub.”
31Thaus nwg has tej lug nuav taag, thaaj aav kws puab sawv sau txawm tu nrho. 32Daim aav rua ncauj nqog hlo puab hab puab tej tsev tuabneeg hab Khaula cov tuabneeg suavdawg hab puab tej hov txhua chaw huvsw. 33Ua le nuav puab hab puab tej hov txhua chaw huvsw txhad nqeg caj tshav rua huv tub tuag teb. Daim aav kaw nkaus puab ca mas puab txhad puam tsuaj taag pluj huv ib tsoom tuabneeg. 34Cov Yixayee suavdawg kws nyob ib ncig puab nov puab lub suab qw tes txawm tswv moog, hab has tas, “Ntshai tsaam lub nplajteb yuav nqog peb hab.” 35Mas suavtawg tawm ntawm Yawmsaub lug hlawv ob puas tswb caug leej kws saamswm hlawv moov tshuaj tsw qaab xyeem hov.
36Yawmsaub has rua Mauxe tas, 37“Ca le has kuas Ele‑axa kws yog pov thawj Aloo tug tub muab tej yag rau ncaig tawg rhu ntawm cov nplaim tawg rua ib qho hab muab cov ncaig tawg rheeb nyag nyob nyag, tsua qhov cov yag hov tseed dawb huv, 38yog cov yag kws cov tuabneeg ntawd swv ua txhum puab txhad tuag taag lawm. Hab muab tej yag hov ntaus ua tej daim nyag nyag lu rua lub thaaj xyeem, tsua qhov tub muab cov yag hov xyeem rua Yawmsaub mas dawb huv lawm. Ua le nuav mas tej nuav yuav ua lub chaw ntaus cim rua cov Yixayee.” 39Pov thawj Ele‑axa txhad muab cov yag tooj lab kws cov raug suavtawg hlawv tau swv moog xyeem hov lug ntaus ua tej daim lu rua lub thaaj xyeem, 40ua lub chaw rua cov Yixayee ncu ntsoov tas tug kws tsw yog Aloo caaj ceg mas tsw xob txaav ze hlawv moov tshuaj tsw qaab xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag tsaam tes yuav zoo le Khaula hab nwg paab tuabneeg, lawv le Yawmsaub kuas Mauxe has rua Ele‑axa.
41Nub tom qaab ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg ywg Mauxe hab Aloo tas, “Meb tua Yawmsaub cov tuabneeg lawm.” 42Thaus cov pejxeem tuaj txoos ua ke tawm tsaam Mauxe hab Aloo, puab tig ndag rua lub tsev ntaub sws ntswb na cav tauv fuab lug laum nkaus lub tsev ntaub hov, hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug. 43Mauxe hab Aloo txhad lug rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb saab qhov rooj. 44Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, 45“Ca le tswv tawm ntawm cov tuabneeg nuav moog, tuab ntsais muag xwb kuv yuav rhuav tshem puab.” Tes ob tug txawm khwb nkaus lub plhu ti nkaus aav. 46Mauxe txhad has rua Aloo tas, “Muab koj lub yag rau ncaig tawg hab muab suavtawg ntawm lub thaaj xyeem rua huv hab tso moov tshuaj tsw qaab rua huv hab maaj nroog coj moog rua ntawm cov pejxeem ua kevcai ntxuav puab kev txhum, tsua qhov txujkev npau tawg tawm ntawm Yawmsaub tuaj lawm, tej mob phem tub chiv tshwm tuaj lawm.” 47Aloo txhad muab lub yag ua lawv le Mauxe has hab dha moog rua huv plawv cov pejxeem. Mob phem tub tshwm tuaj rua cov pejxeem lawm, mas nwg rau moov tshuaj tsw qaab rua huv lub yag hab ua kevcai ntxuav cov pejxeem kev txhum. 48Nwg sawv huv nruab nraab cov tuabneeg caj hab cov tuabneeg tuag, mas tej mob phem hov txhad pluj lawm. 49Cov tuabneeg kws tuag tej mob phem hov muaj ib vaam plaub txheeb xyaa pua leej, tsw suav cov kws nrug Khaula tuag. 50Thaus tej mob phem hov pluj lawm Aloo le rov moog cuag Mauxe rua ntawm txujkev kws nkaag moog rua huv lub tsev ntaub sws ntswb.